Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Σχολεία Μειονοτικής Εκπαίδευσης 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.58133/Η2/13-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 3442301

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύρνου, που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης, κλάδου ΠΕ73, ως προσωρινού αναπληρωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (Α΄ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 της 35557/Δ2/09-04-2003 (Β΄ 465) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Ν.4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 1872) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7 Α του Ν.3848/2010 (Α΄ 71)».
12. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (Β’ 2032) «Τροποποίηση της με αριθ.Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 υπουργικής απόφασης ( Β΄ 1872)».
13. Την αριθμ. Φ.821/95740/Η2/10-6-2016 (Β΄1798) «Τροποποίηση της με αρ.Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1872), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/15 (Β΄2032) Υπουργική Απόφαση»
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 63486/Ε2/12.4.2017 (Β΄ 1315) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018».
15. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-8-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280).
16. Την αριθμ. πρωτ. 146128/Ε2/5-9-2017 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 του τακτικού προϋπολογισμού».
17. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.821/125103 /Η2/21-7-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73 για το διδακτικό έτος 2017-2018».
18. Την αριθμ. Φ.821/147659/Η2/06-09-2017 Υπουργική Απόφαση περί πρόσληψης 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018.
19. Το αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/16.1/2345/14-03-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης περί θανάτου του αναπληρωτή εκπαιδευτικού του μειονοτικού προγράμματος κλάδου ΠΕ73, Χαμζά Ιρφάν.
20. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ του ΧΑΣΑΝ (Τίτλος πτυχίου: Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύρνου, που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης, κλάδου ΠΕ73, ως προσωρινό αναπληρωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2017-2018.

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΙΝΑΚΑΣΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΓΙΟΥΠΤΖΕΒΔΕΤΧΑΣΑΝΠΕ73Α5185,833Α-Ξάνθη Μειονοτικά
Μειονοτικό πρόγραμμα

Ο Προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην αναφερόμενη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης από 16-04-2018 εως 30-04-2018, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία.
(Αριθμ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. 3095/25-04-2018)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο τύπου
06-09-17
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Θράκης για το σχολ. έτος 2017-2018

Πρόσληψη 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 50 εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως Αναπληρωτές για τη μειονοτική εκπαίδευση

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δελτίο Τύπου
15-09-16
Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73

Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 65 ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τις 15 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΜΗΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΙΝΑΚΑΣΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1ΕΜΠΛΙΟΥΚΣΟΥΖΑΝΓΙΑΚΟΥΠΧΑΤΙΤΖΕΠΕ73Α188,8Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
2ΜΟΥΝΤΟΥΡΜΕΜΕΤΡΕΤΖΕΠΧΑΜΙΔΕΠΕ73Α2114,867Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
3ΚΟΥΡΑΚΡΙΤΒΑΝΧΑΣΑΝΜΑΚΠΟΥΛΕΠΕ73Α396,733Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
4ΑΧΜΕΤΜΑΤΖΙΤΧΑΣΑΝΧΑΝΙΦΕΠΕ73Α496,733Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
5ΚΑΠΖΑΤΖΕΒΗΤΧΑΣΑΝΦΑΤΜΕΠΕ73Α596,733Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
6ΚΑΠΖΑΧΑΣΑΝΜΟΥΣΤΑΦΑΕΜΙΝΕΠΕ73Α696,267Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
7ΜΙΛΙΑΖΗΜ ΑΜΕΤΜΟΥΣΤΑΦΑΜΕΜΕΤΑΪΣΕΠΕ73Α795,6Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
8ΚΑΣΙΚΤΣΗ ΧΑΣΑΝΑΡΗΦΜΕΜΕΤΑΝΙΦΕΠΕ73Α895,533Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
9ΑΛΗΕΡΔΑΛΡΙΔΒΑΝΝΕΖΙΧΑΠΕ73Α988,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
10ΚΙΑΣΗΦΣΕΔΑΤΣΕΡΙΦΤΖΕΒΡΙΕΠΕ73Α1088,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
11ΝΑΖΗΦΡΙΤΒΑΝΜΟΥΣΤΑΦΑΧΑΣΙΜΠΕΠΕ73Α1188,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
12ΤΡΑΜΠΑΜΩΧΑΜΕΤΣΑΜΠΡΗΚΙΟΥΡΣΙΕΠΕ73Α1288,8Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
13ΠΕΡΕΝΤΕ ΜΕΜΕΤΧΑΣΑΝΜΕΜΕΤΑΝΙΦΕΠΕ73Α1388,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
14ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝΕΡΑΙΣΑΛΗΣΑΑΤΕΤΠΕ73Α1488,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
15ΕΦΕΝΤΗΙΡΦΑΝΜΠΑΪΡΑΜΤΖΕΜΙΛΕΠΕ73Α1588,8Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
16ΜΟΥΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥΧΑΤΙΤΖΕΣΑΛΗΕΜΙΝΕΠΕ73Α1688,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
17ΧΑΣΑΝΣΕΦΑΕΤΗΝΝΕΖΑΤΗΝΣΑΜΠΡΙΕΠΕ73Α1788,8Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
18ΣΑΛΗΟΓΛΟΥΑΛΗΜΟΥΣΤΑΦΑΚΗΜΕΤΠΕ73Α1888,8Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
19ΚΙΟΡ ΧΑΣΑΝΓΙΟΥΣΟΥΦΑΜΕΤΖΕΙΝΕΠΠΕ73Α1988,4Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
20ΑΛΗ ΟΓΛΟΥΟΚΤΑΪΙΜΠΡΑΗΜΒΙΛΔΑΝΠΕ73Α2088,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
21ΤΟΠΑΛΙΛΧΑΝΡΑΜΑΔΑΝΤΖΕΜΙΛΕΠΕ73Α2188,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
22ΣΙΑΝΑΪΤΟΥΛΧΟΥΣΕΪΝΧΑΪΡΕΠΕ73Α2288,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
23ΚΙΓΙΤΖΗΝΟΥΡΧΑΓΙΑΤΤΖΑΦΕΡΣΑΜΙΕΠΕ73Α2388,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
24ΑΜΠΑΤΖΗΑΡΗΦΜΕΜΕΤΦΑΤΜΕΠΕ73Α2488,4Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
25ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΜΕΧΜΕΤΑΛΗΙΣΜΕΤΦΑΤΜΕΠΕ73Α2588,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
26ΧΟΤΖΑ ΟΓΛΟΥΣΙΜΠΕΛΧΟΥΣΕΪΝΡΑΦΙΚΑΠΕ73Α2688,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
27ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΧΟΥΛΙΑΜΕΜΕΤΧΑΤΙΤΖΕΠΕ73Α2788,4Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
28ΚΕΧΑΓΙΑΑΜΕΤΧΑΣΑΝΑΖΗΜΕΠΕ73Α2888,4Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
29ΙΜΠΡΑΗΜΟΛΤΖΑΝΤΖΕΜΗΛΦΑΤΜΕΠΕ73Α2988,4Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
30ΝΙΖΑΜΙΔΡΙΣΜΕΜΕΤΖΕΙΝΕΠΠΕ73Α3087,9Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
31ΧΟΥΣΕΙΝΕΡΔΟΥΑΝΧΑΣΗΜΕΜΗΝΕΠΕ73Α3187,9Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
32ΡΕΤΖΕΠΒΕΝΤΑΤΧΑΛΗΛΦΑΤΜΕΠΕ73Α3287,9Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
33ΤΑΡΑΚΤΣΗΧΑΚΗΑΧΜΕΤΑΪΣΕΠΕ73Α3387,9Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
34ΧΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥΧΟΥΣΕΪΝΧΑΣΑΝΚΕΜΠΙΡΕΠΕ73Α3487,9Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
35ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥΤΖΕΜΑΛΗΔΗΝΤΖΕΜΗΛΑΪΣΕΠΕ73Α3587,467Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
36ΣΑΜΠΑΝ ΜΕΜΕΤΤΖΑΪΤΧΑΛΗΛΦΑΤΜΕΠΕ73Α3687Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
37ΚΑΠΖΑΜΕΜΕΤΤΖΕΜΑΛΗΕΜΙΝΕΠΕ73Α3786,967Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
38ΙΝΤΡΙΖΣΕΒΗΜΑΔΕΜΦΑΤΜΕΠΕ73Α3886,967Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
39ΧΑΣΑΝΑΪΝΟΥΡΜΟΥΧΑΜΕΡΧΑΜΠΙΜΠΕΠΕ73Α3986,3Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
40ΚΟΥΡΟΥΝΙΧΑΤΑΧΜΕΤΕΜΙΝΕΠΕ73Α4086,133Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
41ΜΠΙΛΓΗΝΧΑΚΑΝΣΟΥΚΡΗΦΙΡΝΤΕΣΠΕ73Α4186,133Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
42ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑΑΧΜΕΤΟΣΜΑΝΑΙΣΕΠΕ73Α4283,9Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
43ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥΝΟΥΡΧΑΝΤΖΑΧΗΤΑΙΣΕΠΕ73Α4383,6Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
44ΑΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝΑΤΝΑΝΑΜΕΤΑΪΣΕΠΕ73Α4482,833Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
45ΧΑΛΗΛΡΕΜΖΙΕΦΑΧΡΗΕΜΙΝΕΠΕ73Α4579,2Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
46ΧΑΜΔΗΟΓΛΟΥΜΙΝΕΜΟΥΝΙΟΥΡΝΕΡΜΙΝΠΕ73Α4679,133Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
47ΟΜΕΡΤΑΧΗΡΕΜΙΝΦΑΤΜΕΠΕ73Α4778,367Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
48ΣΑΡ ΧΑΣΑΝΡΙΤΒΑΝΑΛΗΧΑΜΙΝΤΕΠΕ73Α4878,367Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
49ΣΕΡΙΦΜΕΧΜΕΤΑΜΕΤΚΑΝΤΙΡΕΠΕ73Α4978,367Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
50ΑΓΚΟΑΪΓΚΟΥΛΣΑΛΗΣΑΖΙΕΠΕ73Α5078,367Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
51ΤΟΥΡΟΥΤΝΕΒΗΜΝΕΝΤΗΜΣΑΜΠΙΧΑΠΕ73Α5178,367Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
52ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑΟΣΜΑΝΝΙΑΖΗΣΑΜΠΡΙΕΠΕ73Α5278,367Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
53ΕΓΙΟΥΠΤΖΕΒΔΕΤΧΑΣΑΝΦΑΤΜΕΠΕ73Α5378,367Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
54ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΣΜΑΗΛΙΜΠΡΑΗΜΣΕΜΠΑΑΤΠΕ73Α5477,733Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
55ΤΑΤΑΡΧΟΥΣΕΪΝΑΖΙΖΝΑΖΙΛΕΠΕ73Α5577,733Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
56ΧΟΥΣΕΜΕΜΕΧΜΕΤΣΑΜΠΡΗΦΑΤΜΕΠΕ73Α5677,733Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
57ΑΧΜΕΤ ΕΜΙΝΜΕΜΕΤΑΜΕΤΖΟΥΡΕΠΕ73Α5775,967Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
58ΙΜΠΡΑΜΣΕΝΟΛΙΜΠΡΑΗΜΜΙΚΙΟΥΡΕΜΠΕ73Α5875,967Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
59ΜΕΜΕΤΟΖΝΟΥΡΣΟΥΚΡΗΝΕΡΜΙΝΠΕ73Α5975,933Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
60ΧΑΣΑΝ ΦΑΪΚΟΖΓΚΙΟΥΡΡΕΜΖΗΧΑΪΡΙΕΠΕ73Α6075,9Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
61ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑΛΕΙΛΑΣΑΜΠΡΗΧΑΜΙΔΕΠΕ73Α6172,9Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
62ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝΓΚΟΥΦΙΔΑΝΤΖΕΜΑΛΗΤΖΕΜΙΛΕΠΕ73Α6261,167Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
63ΧΑΣΑΝΡΙΤΒΑΝΧΟΥΣΕΪΝΚΑΔΡΙΕΠΕ73Α6358,6Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
64ΑΛΗΤΟΥΝΤΖΑΪΝΟΥΡΗΣΑΜΠΡΙΕΠΕ73Α6458,467Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
65ΚΕΡΕΜΑΛΗΟΜΕΡΦΑΪΖΕΠΕ73Α6558,133Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα

 


Εκτύπωση