Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Σχολεία Μειονοτικής Εκπαίδευσης 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.58133/Η2/13-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 3442301

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύρνου, που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης, κλάδου ΠΕ73, ως προσωρινού αναπληρωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (Α΄ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 της 35557/Δ2/09-04-2003 (Β΄ 465) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Ν.4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 1872) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7 Α του Ν.3848/2010 (Α΄ 71)».
12. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (Β’ 2032) «Τροποποίηση της με αριθ.Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 υπουργικής απόφασης ( Β΄ 1872)».
13. Την αριθμ. Φ.821/95740/Η2/10-6-2016 (Β΄1798) «Τροποποίηση της με αρ.Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1872), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/15 (Β΄2032) Υπουργική Απόφαση»
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 63486/Ε2/12.4.2017 (Β΄ 1315) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018».
15. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-8-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280).
16. Την αριθμ. πρωτ. 146128/Ε2/5-9-2017 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 του τακτικού προϋπολογισμού».
17. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.821/125103 /Η2/21-7-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73 για το διδακτικό έτος 2017-2018».
18. Την αριθμ. Φ.821/147659/Η2/06-09-2017 Υπουργική Απόφαση περί πρόσληψης 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018.
19. Το αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/16.1/2345/14-03-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης περί θανάτου του αναπληρωτή εκπαιδευτικού του μειονοτικού προγράμματος κλάδου ΠΕ73, Χαμζά Ιρφάν.
20. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ του ΧΑΣΑΝ (Τίτλος πτυχίου: Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύρνου, που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης, κλάδου ΠΕ73, ως προσωρινό αναπληρωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2017-2018.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ ΧΑΣΑΝ ΠΕ73 Α 51 85,833 Α-Ξάνθη Μειονοτικά
Μειονοτικό πρόγραμμα

Ο Προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην αναφερόμενη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης από 16-04-2018 εως 30-04-2018, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία.
(Αριθμ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. 3095/25-04-2018)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο τύπου
06-09-17
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Θράκης για το σχολ. έτος 2017-2018

Πρόσληψη 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 50 εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως Αναπληρωτές για τη μειονοτική εκπαίδευση

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δελτίο Τύπου
15-09-16
Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73

Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 65 ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τις 15 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΣΟΥΖΑΝ ΓΙΑΚΟΥΠ ΧΑΤΙΤΖΕ ΠΕ73 Α 1 88,8 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
2 ΜΟΥΝΤΟΥΡ ΜΕΜΕΤ ΡΕΤΖΕΠ ΧΑΜΙΔΕ ΠΕ73 Α 2 114,867 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
3 ΚΟΥΡΑΚ ΡΙΤΒΑΝ ΧΑΣΑΝ ΜΑΚΠΟΥΛΕ ΠΕ73 Α 3 96,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
4 ΑΧΜΕΤ ΜΑΤΖΙΤ ΧΑΣΑΝ ΧΑΝΙΦΕ ΠΕ73 Α 4 96,733 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
5 ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΒΗΤ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 5 96,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
6 ΚΑΠΖΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 6 96,267 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
7 ΜΙΛΙΑΖΗΜ ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΜΕΤ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 7 95,6 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
8 ΚΑΣΙΚΤΣΗ ΧΑΣΑΝ ΑΡΗΦ ΜΕΜΕΤ ΑΝΙΦΕ ΠΕ73 Α 8 95,533 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
9 ΑΛΗ ΕΡΔΑΛ ΡΙΔΒΑΝ ΝΕΖΙΧΑ ΠΕ73 Α 9 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
10 ΚΙΑΣΗΦ ΣΕΔΑΤ ΣΕΡΙΦ ΤΖΕΒΡΙΕ ΠΕ73 Α 10 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
11 ΝΑΖΗΦ ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΙΜΠΕ ΠΕ73 Α 11 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
12 ΤΡΑΜΠΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ ΚΙΟΥΡΣΙΕ ΠΕ73 Α 12 88,8 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
13 ΠΕΡΕΝΤΕ ΜΕΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΜΕΜΕΤ ΑΝΙΦΕ ΠΕ73 Α 13 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
14 ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΕΡΑΙ ΣΑΛΗ ΣΑΑΤΕΤ ΠΕ73 Α 14 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
15 ΕΦΕΝΤΗ ΙΡΦΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ΤΖΕΜΙΛΕ ΠΕ73 Α 15 88,8 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
16 ΜΟΥΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΤΖΕ ΣΑΛΗ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 16 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
17 ΧΑΣΑΝ ΣΕΦΑΕΤΗΝ ΝΕΖΑΤΗΝ ΣΑΜΠΡΙΕ ΠΕ73 Α 17 88,8 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
18 ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΗΜΕΤ ΠΕ73 Α 18 88,8 Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
19 ΚΙΟΡ ΧΑΣΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΜΕΤ ΖΕΙΝΕΠ ΠΕ73 Α 19 88,4 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
20 ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΟΚΤΑΪ ΙΜΠΡΑΗΜ ΒΙΛΔΑΝ ΠΕ73 Α 20 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
21 ΤΟΠΑΛ ΙΛΧΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ ΤΖΕΜΙΛΕ ΠΕ73 Α 21 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
22 ΣΙΑΝ ΑΪΤΟΥΛ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΪΡΕ ΠΕ73 Α 22 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
23 ΚΙΓΙΤΖΗ ΝΟΥΡΧΑΓΙΑΤ ΤΖΑΦΕΡ ΣΑΜΙΕ ΠΕ73 Α 23 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
24 ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΡΗΦ ΜΕΜΕΤ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 24 88,4 Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
25 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΣΜΕΤ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 25 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
26 ΧΟΤΖΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΑΦΙΚΑ ΠΕ73 Α 26 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
27 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΟΥΛΙΑ ΜΕΜΕΤ ΧΑΤΙΤΖΕ ΠΕ73 Α 27 88,4 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
28 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΑΖΗΜΕ ΠΕ73 Α 28 88,4 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
29 ΙΜΠΡΑΗΜ ΟΛΤΖΑΝ ΤΖΕΜΗΛ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 29 88,4 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
30 ΝΙΖΑΜ ΙΔΡΙΣ ΜΕΜΕΤ ΖΕΙΝΕΠ ΠΕ73 Α 30 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
31 ΧΟΥΣΕΙΝ ΕΡΔΟΥΑΝ ΧΑΣΗΜ ΕΜΗΝΕ ΠΕ73 Α 31 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
32 ΡΕΤΖΕΠ ΒΕΝΤΑΤ ΧΑΛΗΛ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 32 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
33 ΤΑΡΑΚΤΣΗ ΧΑΚΗ ΑΧΜΕΤ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 33 87,9 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
34 ΧΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΚΕΜΠΙΡΕ ΠΕ73 Α 34 87,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
35 ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΑΛΗΔΗΝ ΤΖΕΜΗΛ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 35 87,467 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
36 ΣΑΜΠΑΝ ΜΕΜΕΤ ΤΖΑΪΤ ΧΑΛΗΛ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 36 87 Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
37 ΚΑΠΖΑ ΜΕΜΕΤ ΤΖΕΜΑΛΗ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 37 86,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
38 ΙΝΤΡΙΖ ΣΕΒΗΜ ΑΔΕΜ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 38 86,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
39 ΧΑΣΑΝ ΑΪΝΟΥΡ ΜΟΥΧΑΜΕΡ ΧΑΜΠΙΜΠΕ ΠΕ73 Α 39 86,3 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
40 ΚΟΥΡΟΥ ΝΙΧΑΤ ΑΧΜΕΤ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 40 86,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
41 ΜΠΙΛΓΗΝ ΧΑΚΑΝ ΣΟΥΚΡΗ ΦΙΡΝΤΕΣ ΠΕ73 Α 41 86,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
42 ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ ΟΣΜΑΝ ΑΙΣΕ ΠΕ73 Α 42 83,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
43 ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΧΑΝ ΤΖΑΧΗΤ ΑΙΣΕ ΠΕ73 Α 43 83,6 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
44 ΑΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΤΝΑΝ ΑΜΕΤ ΑΪΣΕ ΠΕ73 Α 44 82,833 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
45 ΧΑΛΗΛ ΡΕΜΖΙΕ ΦΑΧΡΗ ΕΜΙΝΕ ΠΕ73 Α 45 79,2 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
46 ΧΑΜΔΗΟΓΛΟΥ ΜΙΝΕ ΜΟΥΝΙΟΥΡ ΝΕΡΜΙΝ ΠΕ73 Α 46 79,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
47 ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ ΕΜΙΝ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 47 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
48 ΣΑΡ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ ΑΛΗ ΧΑΜΙΝΤΕ ΠΕ73 Α 48 78,367 Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
49 ΣΕΡΙΦ ΜΕΧΜΕΤ ΑΜΕΤ ΚΑΝΤΙΡΕ ΠΕ73 Α 49 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
50 ΑΓΚΟ ΑΪΓΚΟΥΛ ΣΑΛΗ ΣΑΖΙΕ ΠΕ73 Α 50 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
51 ΤΟΥΡΟΥΤ ΝΕΒΗΜ ΝΕΝΤΗΜ ΣΑΜΠΙΧΑ ΠΕ73 Α 51 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
52 ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ ΟΣΜΑΝ ΝΙΑΖΗ ΣΑΜΠΡΙΕ ΠΕ73 Α 52 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
53 ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 53 78,367 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
54 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ ΙΣΜΑΗΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΕΜΠΑΑΤ ΠΕ73 Α 54 77,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
55 ΤΑΤΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΖΙΖ ΝΑΖΙΛΕ ΠΕ73 Α 55 77,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
56 ΧΟΥΣΕΜΕ ΜΕΧΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ ΦΑΤΜΕ ΠΕ73 Α 56 77,733 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
57 ΑΧΜΕΤ ΕΜΙΝ ΜΕΜΕΤ ΑΜΕΤ ΖΟΥΡΕ ΠΕ73 Α 57 75,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
58 ΙΜΠΡΑΜ ΣΕΝΟΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΙΚΙΟΥΡΕΜ ΠΕ73 Α 58 75,967 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
59 ΜΕΜΕΤ ΟΖΝΟΥΡ ΣΟΥΚΡΗ ΝΕΡΜΙΝ ΠΕ73 Α 59 75,933 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
60 ΧΑΣΑΝ ΦΑΪΚ ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΡΕΜΖΗ ΧΑΪΡΙΕ ΠΕ73 Α 60 75,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
61 ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ ΛΕΙΛΑ ΣΑΜΠΡΗ ΧΑΜΙΔΕ ΠΕ73 Α 61 72,9 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
62 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ ΓΚΟΥΦΙΔΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΖΕΜΙΛΕ ΠΕ73 Α 62 61,167 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
63 ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΚΑΔΡΙΕ ΠΕ73 Α 63 58,6 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
64 ΑΛΗ ΤΟΥΝΤΖΑΪ ΝΟΥΡΗ ΣΑΜΠΡΙΕ ΠΕ73 Α 64 58,467 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα
65 ΚΕΡΕΜ ΑΛΗ ΟΜΕΡ ΦΑΪΖΕ ΠΕ73 Α 65 58,133 Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα

 

Pin It

Εκτύπωση