Προσλήψεις Αναπληρωτών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.160871/Ε2/29-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες : Δ. Αβραντίνης, Γ. Κυριαζή
Τηλέφωνο : 210 344 3327/2395
Fax : 210 344 2582

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 9 εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ Α' 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
4. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/21720/6-9-2016 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/28.12.2006), όπως ισχύει,
5. Τη με αριθ. 146449/ΓΔ5/9-9-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2016-2017 του τακτικού προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 156195/ΓΔ5/23-9-2016 Υ.Α. και ισχύει,
6. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. Το με αριθ. 151919/Ε1/16-9-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. με θέμα «Πρόσληψη συμβασιούχων εκπ/κών ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Αρμένικου Κυανού Σταυρού σχ. έτους 2016-17»,
8. Τα με αριθ. 13/16-18/19-9-2016, 14/16-18/19-9-2016 και 16/16-18/22-9-2016 έγγραφα του Αρμένικου Κυανού Σταυρού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη 9 εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Γεργκανιάν Χουάν-Ρικάρντο, δ/ντής-εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Δ.Σ. «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

2. Μαγακιάν Βικτώρια, νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

3. ΝτιρΚουρκιάν Αλίνα, εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Δ.Σ. «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός » που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

4. Σαπριτζιάν Αρσαλούς, εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Δ.Σ. «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

5. Τζεναμπιάν Μάνια, εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Δ.Σ. «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

6. Μινασιάν Χαϊγκανούς, δ/ντρια-εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Δ.Σ. «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

7. Απικιάν Άνι, εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

8. Μικαελιάν Αράξια (Mikayelyan Araksya), εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

9. Κασαμπιάν Παπκέν (Kasabian Babkin), δ/ντής- εκπ/κός αρμένικης γλώσσας και ιστορίας του Γυμνασίου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία άρχεται με την ανάληψη υπηρεσίας και λήγει μετά την πάροδο 10 μηνών. Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση