Προκήρυξη Αναπληρωτών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.100147/Η2/14-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 100147/Η2/ 14-06 -2017
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α΄/2-8-2005) και των αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄), ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008, (ΦΕΚ 2559, τ. Β’) και ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853 Β) αποφάσεων, που αφορούν στη στελέχωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου με εκπαιδευτικό προσωπικό, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017 -2018 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (Σ.Ε.Π.) όπως αυτές αναγράφονται στο αρ. πρωτ. 175/22-3-2017 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, προκηρύσσει ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών τις παρακάτω θέσεις, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας:

1) Δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος

2) Τρεις (3) θέσεις δασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγγλόφωνου Τμήματος

3) Τέσσερεις (4) θέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι, ως γλώσσας ΙΙ και των μαθημάτων της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας II και ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

6) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

7) Μία (1) θέση Φυσικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών επιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

8) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ισπανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (12 ώρες) Ιταλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας IIΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

10) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (11 ώρες) εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

11) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (9 ώρες) εκπαιδευτικού Μουσικής στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

12) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (9 ώρες) κλάδου Φυσικών ή κλάδου Μαθηματικών ή κλάδου Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γλώσσα διδασκαλίας Γαλλικά)

13) Μία (1) θέση ωρομισθίου (6 ώρες) κλάδου Φυσικών ή κλάδου Μαθηματικών, ή κλάδου Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γλώσσα διδασκαλίας Γερμανικά)

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να:

α) είναι φυσικοί ομιλητές:

i) της αγγλικής προκειμένου για τις θέσεις Νηπιαγωγών (περ. 1) και Δασκάλων (περ. 2) καθώς και τις θέσεις Μαθηματικού (περ. 6), Φυσικού (περ. 7), Καλλιτεχνικών (περ. 10) και Μουσικής (περ. 11)

ii) της γαλλικής προκειμένου για τη θέση του Μαθηματικού ή Φυσικού ή Χημικού ή Βιολόγου (περ. 12)

iii) της γερμανικής προκειμένου για τη θέση Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου (περ. 13)

iv) της αντίστοιχης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική) την οποία θα διδάξουν στα τμήματα της μητρικής (L1) ή της γλώσσας ΙΙ, ΙΙΙ και IV (περ. 3, 4, 5, 8, 9).

Ο όρος «φυσικοί ομιλητές» διευκρινίζεται με τα αρ. 127111/Η2/7-8-2015 και 133220/Η2/26-8-2016 έγγραφα της ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ.

β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν εκπαιδευτικό έργο δασκάλου/νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικού της ειδικότητας που καλούνται να διδάξουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγγλόφωνης, γαλλόφωνης, γερμανόφωνης, ισπανόφωνης, ιταλόφωνης χώρας.

γ) μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/9-2-2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων,

δ) έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

2. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ 220 Α΄/20.9.2002, όπως ισχύει).

3. Κατ’ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας που διδάσκεται ως μητρική ή ως ξένη γλώσσα καθώς και εκπαιδευτικοί κλάδου Καλλιτεχνικών και Μουσικής που δεν έχουν την αγγλική ως μητρική, μπορούν να προσληφθούν για τη διδασκαλία των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι:

α) κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων γλωσσών ή μαθημάτων και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής κατά περίπτωση.

β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 1γ και

γ) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της παραγράφου εντάσσονται σε διαφορετικό αξιολογικό πίνακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την εξάντληση του πίνακα εκπαιδευτικών φυσικών ομιλητών της γλώσσας στην οποία θα διδάξουν το αντικείμενο για το οποίο καλούνται με την παρούσα (παρ. 7 και 8, άρθρο 2 της ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 Κ.Υ.Α. , ΦΕΚ 2559, τ. Β’ και παρ. 4, άρθρο 2 της ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-2009 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1853, τ. Β’).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν:

1) Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου και μεταφρασμένου τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου ή άλλης ισοτίμου σχολής ο οποίος τους παρέχει τη δυνατότητα να διδάξουν σε σχολείο ίδιας βαθμίδας σε αγγλόφωνη, γαλλόφωνη, γερμανόφωνη, ισπανόφωνη, ιταλόφωνη χώρα.

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους.

3) Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει την άδεια να ασκεί εκπαιδευτικό έργο σε σχολείο ίδιας βαθμίδας στη χώρα καταγωγής του (ή χώρα λήψης του πτυχίου).

4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 • Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.
 • Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου, κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία πρόσληψης αναπληρωτών του ελληνικού δημοσίου (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης στο τέλος της Προκήρυξης)

5) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή μετεκπαίδευση, ή ειδίκευση που αποδεικνύονται με αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της τυχόν προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες την απέκτησαν, τη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής τους, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

6) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και:

 • Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης από τους οποίους αποδεικνύονται οι γνώσεις που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα.
 • Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρμόδιας υπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει τυχόν εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο στο οποίο την απέκτησαν.
 • Βεβαιώσεις διδακτικής υπηρεσίας σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή στο Σ.Ε.Π.
 • Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσής τους.
 • Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων ή πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτει η γνώση των επικαλούμενων ξένων γλωσσών ή της ελληνικής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-3-2014)
 • Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες.
 • Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά από αυτές και ότι θα προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση πουη εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, θα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της οικείας χώρας.

Πιστοποιητικά τα οποία οι υποψήφιοι δεν έχουν κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση και να υποβάλλονται από τους προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών κατά το στάδιο διορισμού ή τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω κι αν έχει κριθεί διοριστέος.

Επισήμανση:

1) Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα της γλώσσας για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

2) Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (τηλ. 210 3443154) ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (τηλ. 2810 302440, 302442).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρ.1 (άρθρο 3) της αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη, καθώς και ο τόπος και ο τρόπος πραγματοποίησής της καθορίζονται από την ανωτέρω επιτροπή. Με την προσωπική συνέντευξη αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, το επιστημονικό και διδακτικό έργο, καθώς και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Μετά την ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής και της γενικότερης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από σύγκριση αυτών, η Επιτροπή θα καταρτίσει αξιολογικούς πίνακες επιλογής κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία, προηγείται ο υποψήφιος με την καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από πρόσκλησή τους, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησης της κλήρωσης.

Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση, αποτιμώνται σε εκατό μονάδες, ως εξής:

1.Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

(α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8.

(β) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου, μονάδες 4.

(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

(ε) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλό, μονάδες 10. Αν η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει από την κατοχή: ι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ιι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ιιι) ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας μετά από φοίτηση επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(στ) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, έως μονάδες 3

(ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.

(η) Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής, μονάδες 4 για κάθε μια και μέχρι τρεις το πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:

Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.

3. Συνέντευξη:

(α) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, έως μονάδες 20.

(β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, έως μονάδες 10.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί στη συνέντευξη για την ίδια θέση σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του αυτής μπορεί, μετά από αίτησή του, να μην υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής του.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 15 -06 -2017 έως και 30 -06 -2017.

Μαρούσι, 14 -06 -2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS
GENERAL SECRETARIAT OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS
DIRECTORATE OF GREEK STUDIES ABROAD, INTERCULTURAL EDUCATION
FOREIGN AND MINORITY SCHOOLS
DEPARTMENT OF PERSONNEL

VACANCY ANNOUNCEMENT 100147/H2/ 14 -06 -2017
FOR FILLING TEACHING POSITIONS IN THE ENGLISH SPEAKING SECTION OF THE PRIMARY AND SECONDARY DEPARTMENT AND FOR THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
OR THE MOTHER TONGUE APART FROM GREEK
AT THE “SCHOOL OF EUROPEAN EDUCATION” IN HERAKLION

The Minister of Education, Research and Religious Affairs, having taken into account the provisions of Law 3376/2005 (Official Gazette 191, Section Α’) and Ministerial Orders 377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Official Gazette 1074, Section Β΄), 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Official Gazette 2559, Section B) and 48/102381/Z2/26-8-2009 (Official Gazette 1853, B) and in order to fill teaching positions for the school year 2017-2018 in the School of European Education (S.E.E.) in Heraklion, stipulated by the 175/22-3-2017 official request of the European School of Heraklion in Crete, publishes this vacancy announcement, which is independent from the official list of substitute and hourly paid teachers, to call for teachers in the following specialties noting that priority will be given to native speakers:

1. Two (2) full-time nursery teachers hired under a fixed term contract for the Primary Department (Nursery) of the English-speaking section

2. Three (3) full-time primary education teachers hired under a fixed term contract for the Primary Department of the English-speaking section

3. Four (4) full-time English language teachers hired under a fixed term contract for teaching English as Language I, Language IΙ, as well as the subjects History, Philosophy, Ethics, Human Sciences (Primary and Secondary Department)

4. Three (3) full-time French language teachers hired under a fixed term contract for teaching French as Language II and III, as well as the subjects History, Human Sciences, Ethics (Primary and Secondary Department)

5. Three (3) full-time German language teachers hired under a fixed term contract for teaching German as Language II and III, as well as the subjects History, Human Sciences, Ethics (Primary and Secondary Department)

6. One (1) full-time Maths teacher, native English speaker, hired under a fixed term contract (Secondary Department)

7. One (1) full-time Physics teacher, native English speaker hired under a fixed term contract for teaching Integrated Science, Physics, Chemistry, Biology, Geography (Secondary Department)

8. One (1) full-time Spanish language teacher hired under a fixed term contract for teaching Spanish as language III and IV (Secondary Department)

9. One (1) part-time (12 hours) Italian language teacher hired under a fixed term contract for teaching Italian as Language IIΙ and IV (Secondary Department)

10. One (1) part-time (11 hours) substitute Arts teacher, native English speaker (Primary and Secondary Department)

11. One (1) part-time (9 hours) substitute Music teacher, native English speaker (Primary and Secondary Department)

12. One (1) part-time (9 hours) Physics teacher or Maths teacher or Chemistry teacher or Biology teacher, native French speaker hired under a fixed term contract (Secondary Department)

13. One (1) hourly-paid teacher (6 hours) Physics teacher or Maths teacher or Chemistry teacher or Biology teacher, native German speaker hired under a fixed term contract (Secondary Department).

REQUIRED QUALIFICATIONS

1) The candidates concerned must have the following standard qualifications:

a) they must be native speakers of:

i) English, regarding the teaching positions of nursery ( position 1 above) and primary school teachers (pos. 2 above) and the teaching of Mathematics (pos. 6) , Physics (pos. 7), Art (10) and Music (11)

ii) French, regarding the position of a part-time Mathematics or Physics or Chemistry or Biology teacher in the Secondary Department (pos. 12)

iii) German, regarding the position of a part-time Mathematics or Physics or Chemistry or Biology teacher in the Secondary Department (pos. 13) and

iv) the respective language (English, French, German, Spanish, Italian) in order to teach it as mother tongue or as Language II, III and IV (positions 3, 4, 5, 8, 9).

The term “native speakers” is clarified in the 127111/Η2/7-8-2015 and 133220/Η2/26-8-2015 documents of the Directorate of Greek Studies Abroad, Intercultural Education, Foreign and Minority Schools.

b) they must hold the academic credentials necessary to teach their subject in a nursery or primary or secondary school, in an English/French/German/Italian/Spanish speaking country respectively,

c) there must be no impediment concerning their appointment according to the provisions of article 8 of the Code of Status of Public Civil Administrative Servants (Law 3528/2007, Official Gazette 26, Section A'),

d) they must be healthy and able-bodied so that they can perform their duties,

2) There is no age limit for the candidates (article No 10, par. 11, Law No 3051/2002, Official Gazette 220/ Section A'/ 20.9.2002, as in force).

3) Teachers who are non-native speakers of a language taught as mother tongue or as a foreign language, as well as teachers of Art and Music who are non-native English speakers can be hired by exception under the condition that:

a. they hold the qualifications required by the Greek Law for the teaching of the previously mentioned languages or subjects and are fluent English speakers.

b. There is no impediment concerning their appointment according to par. 1c and

c. the National Inspector of the Primary or Secondary Department of the European Schools respectively, agrees to the recruitment of non-native speakers. Teachers mentioned in this paragraph are placed in a different rating table, which comes into force when the rating table of native speakers is exhausted (article No2, par. 7 and 8, Ministerial Order 373/157788/Z2/8-12-2008,Official Gazette 2559/Section B’/8-12-2008 and article No 2, par 4 Ministerial Order 48/102381/Z2/26-8-2009, Official Gazette 1853/Section B’/3-9-2009).

REQUIRED DOCUMENTS

Candidates should submit the application form along with the following supporting documents:

1) A certified copy and true translation of the candidate’s university degree that allows him/her to teach at a school of the same level in an English/ French/ German/Italian/ Spanish speaking country respectively.

2) A copy of the candidate’s ID or passport or other official document which proves her / his country of origin .

3) A certification issued by either educational or diplomatic authorities of the candidate’s native country, which shall document that the holder of the degree in question is entitled to practice the teaching profession in a school of the same level in her / his country of origin (or country where s/he obtained his/her diploma).

4) An official declaration in which the candidate declares that :

 • The candidate was not dismissed during her/ his civil service due to any disciplinary offences or due to any other reason that entails definite discharge, owing to failure to perform her / his duties.
 • The candidate is not prosecuted as an absconder or as a fugitive from justice.
 • He/she is healthy and he/she is going to present a health certificate issued by a First Degree Health Committee as well as a copy of his/her Criminal Record on the assumption of his/her duties.
 • They are eligible for appointment in accordance with the Greek legislation for hiring Primary or Secondary Education staff (model of official declaration at the end of the Vacancy Announcement)

5) His/Her Curriculum Vitae in which he/she is to report any additional studies or further education or training proved by respective qualification documents. The CV shall include the duration of any prior work experience as well as the names of the educational institutions where the candidate obtained it, plus knowledge of any foreign languages apart from the candidate’s mother tongue and the level of knowledge of the Greek language.

6) In addition to these standard documents, the candidates should submit, as needed, the following documents:

 • Officially translated and certified copies of any documents that prove their holders’ post-graduate qualifications and their training in a certain specialized field.
 • Certifications issued by past employers or by a competent authority that verify any prior work experience.
 • Certifications which state prior teaching experience at a European School or the School of European Education in Heraklion.
 • A certification issued by a competent authority which states the duration of any further education or post-graduate training.
 • Officially translated, true copies of any certifications that prove foreign language proficiency or of the Greek language, according to the respective provisions of Law 4250/2014 (Government Gazette 74, Vol. A, 26-3-2014).
 • Publications.
 • Male candidates will have to officially declare that they have completed their military service, or that they have been lawfully and permanently exempt from it. On the assumption of their duties, they undertake the obligation to present the respective certification. Should the execution of their military service not be an impediment for their appointment to the State in their native country, the candidates will have to present a relevant certification issued by a competent authority of their country on the assumption of their duties.

If the candidates cannot submit certain certificates at the stage of applying these can be replaced by an official declaration and be submitted on the assumption of their duties. In case the required documents are not submitted at the stage of appointment or the candidates make a false declaration, apart from the legal implications concerning false declaration, they will not be appointed, even if they are deemed applicable.

NB: 1. All the previously mentioned degrees, certificates and certifications issued abroad, should be officially translated into the Greek language by the Translation Services of the Ministry of Foreign Affairs, or by a professional translator certified by the Ionian University, or by the translations service of the Embassy or of the Consulate of the candidate’s native country in Greece, or by a lawyer, or by an unsalaried interpreter of the language for which he has been appointed by the Law 148/26.12.1913/1.2.1914.

2. For more information, the candidates should contact the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, Directorate of Greek Studies Abroad, Intercultural Education and Minority Schools, Department of Personnel (tel: 210 3443154) or the Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete (2810 302440, 2810 302442).

EXAMINATION OF SUPPORTING DOCUMENTS AND SELECTION CRITERIA

The examination of the documents and the selection of candidates will be carried out by the Committee as mentioned in paragraph 6b, Article 1 (Article 3) of Ministerial Order No 377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Official Gazette 1074 Section Β΄).

More specifically, the dates on which the candidates are invited to the oral interview, the place and the procedure are determined by the above Committee. Through the personal interview the Committee will assess the candidates’ proficiency of spoken Greek, their scientific and teaching achievements as well as the candidates’ personality as a whole. Upon completion of the interviews and following the evaluation of the selection criteria and the overall performance of each candidate in the interview, the Committee will draw up rating tables of the candidates according to field and specialisation. In case two or more candidates share the same position on the rating table, the candidate with the best command of Greek comes first. If there is still a tie, a public lottery takes place in the presence of the candidates concerned, following invitation, at which time, date and place of the lottery will be determined.

The selection criteria, according to the aforementioned Ministerial Order, are assessed overall at a hundred (100) points, as follows:

1. Scientific and pedagogical background and training:

(a) PhD relevant to the candidate’s specialisation or in Education Sciences, 8 points.

(b) PhD irrelevant to his/her specialisation, 4 points.

(c) Postgraduate degree (master’s or other equivalent degree) relevant to the candidate’s specialisation, 4 points.

(d) Postgraduate degree (master’s or other equivalent degree) irrelevant to his/her specialisation, 2 points.
In the case that the candidate holds both a PhD and master degree in the same discipline, only the PhD is taken into consideration.

(e) Very good knowledge of Greek, 10 points. Good knowledge of Greek, 5 points. Very good knowledge of Greek is proved by: i) the Greek language certificate issued by the Ministry of Education and Religious Affairs ii) the Greek language certificate level B (at least) issued by the Greek Language Centre iii) a certificate proving that its holder has completed at least four years of studies in a Greek school or educational institution. Good knowledge of Greek is proved either by the Greek language certificate level A issued by the Greek Language Centre or a certificate proving that its holder has attended a Greek secondary school for at least two years.

(f) Publications, up to 3 points.

(g) Other university degree relevant to the candidate’s specialisation or in Educational Sciences, 2 points.

(h) Knowledge of other languages, apart from the candidate’s mother tongue and the Greek language, 4 points for each (three at the most are taken into account). The knowledge of these languages is proved by the necessary qualification documents.

2. Administrative status and teaching experience:

Teaching experience in a European School or the School of European Education in Crete, 5 points for each year (5 years at the most are rated)

3. Interview:

(a) Knowledge of spoken Greek, 20 points.

(b) The candidate’s overall performance and personality, 10 points.

If a candidate has already been assessed through an interview for the same position in the past, he/she can apply by noting not to be invited to the interview. In this case, his/her performance in the last interview is taken into consideration

WHERE AND WHEN TO SUBMIT APPLICATIONS

The candidates will have to submit an application form accompanied by copies of their qualification documents to the Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete (6, Knosou Av., 71 306 Heraklion, Crete) from 15- 06 -2017 to 30 -06 -2017.

Marousi, 14- 06 -2017

THE MINISTER
KONSTANTINOS GAVROGLOU


Εκτύπωση