Υποβολή Αιτήσεων για Εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ 2017 - 2018 (Δόθηκε παράταση)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ-ΣΕΚ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.4915/291/21-08-2017

Θέμα: Έγκριση παράτασης της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων των εκπαιδευτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτικών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.), χειμερινού εξαμήνου 2017β - εαρινού εξαμήνου 2018α.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψη του:

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Α. Την με αριθ. πρωτ. απόφ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 4911/290/08.08.2017.
Β. H Προφορική επικοινωνία του Διευθύνοντος Συμβούλου/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το ΥΠΠΕΘ (Το ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΕΘ με αριθ. πρωτ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 34348/18-8-2017).
Γ. Την Εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμ. 16/21.08.2017 ΤΔΕΔ)
Δ. Την συζήτηση μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει:

Την παράταση της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων των εκπαιδευτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΔΙΕΚ που εγκρίθηκε και αναρτήθηκε με την 4911/290/08-08-2017 απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέχρι τις 4-9-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΙΚΑΣ


Αρ.Πρωτ.4911/290/08-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ και την καταβολή της ωριαίας αποζημίωσής τους, σύμφωνα με πρόσκληση που δημοσιεύει και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης (Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015 και Κ1/10236/21-01-2015 αποφάσεις ανάθεσης, Κ1/125061//21-07-2017, ΦΕΚ Β, αρ.2678//31-07-2017 απόφαση μοριοδότησης).

Στο πλαίσιο του παραπάνω Υποέργου, με την με αριθμ. πρωτ. 4911/290/08-08-2017 απόφαση του Δ.Σ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και στις ΔΣΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ-ΣΕΚ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193.
Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Από τους πίνακες εξαιρούνται εκείνοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία και θα ενταχθούν στους πίνακες με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ. 10 του Ν. 3865 και του αρ. 16 Ν.3863/2010 και της 157363/1-11-2010 εγκυκλίου του ΓΛΚ.

Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κλπ) των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στα ΔΙΕΚ και στις ΔΣΕΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, το οποίο οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν, επιλέγοντάς το μέσα από την ηλεκτρονική αίτηση που θα συμπληρώσουν ως Δ.ΙΕΚ ή Δ.ΣΕΚ υποβολής φακέλου.

Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών:

α) Της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, δίπλωμα Ι.Ε.Κ, πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού-Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).

β) Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε

i. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (πχ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ, 92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τομεακές Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ) είτε

ii. Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον Ο.Ε.Ε.Κ, τον Ε.Ο.Π.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη αντιγράφων (Βάσει Ν. 4250/2014) των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (Από Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).

4. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται είτε

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης είτε

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

5. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν είτε

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος είτε

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

6. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα (υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ , Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 , του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1907) προσκομίζουν βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 31 του Ν. 3528/2007 περί άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. Κ1/125061/21-07- 2017, (ΦΕΚ Β, αρ.2678//31-07-2017) Υπουργική απόφαση, και τα οποία αναλύονται παρακάτω:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

24

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

18

 

1.1.α.1 Πτυχίο AEI-TEI Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα)

 

 

9

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κλπ)
(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

 

 

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (T.E. & Δ.Ε.)
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολονίζεται στη μοριοδότηση του υποφηφίου)

 

 

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος

1.1.β Μεταπτυχιακό

 

 

6

1.1.γ Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών

(όποια βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενο για τη συγκεκριμένη προκηρυσσόμενη θεματική, ως εναλλακτικό προσόν στην περίπτωση μη κατοχής τυπικών προσόντων πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού) Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν μοριοδοτούνται.

3

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

6

 

1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριϋμό μορίων 2)

 

 

2

1.3.β Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριϋμό μορίων 2)

 

 

2

1.3.γ Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 15)

15

 

 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

10

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης

[Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ.αριθμ Υ.Α ΓΠ/200082 (Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)] Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση, 5 με μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )

 

5

 

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (0.5 μόριο ανά έτος για Α/θμια Εκπ/ση)

 

 

 

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 250 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

5

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

 

 

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση.

Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

 

 

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

3

 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)

 

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

10%

10%

10%

10%

*Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων

*Για τα δικαιολογητικό υπό τους αύξοντες αριθμούς 4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ, 4.2.α, 4.2.β, 4.2.γ, ισχύουν όσα ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Αποδεικτικό ανεργίας

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (08/08/2017 – 24/08/2017) . Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Προσμετράται μόνο η συνεχιζόμενη ανεργία.

Αποδεικτικό πολυτεκνίας – τριτεκνίας – μονογονεϊκής οικογένειας

Μοριοδοτούνται οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, οι γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών και οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πολυτεκνία /τριτεκνία/ μονογονεϊκοτητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικείου δήμου ,που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ‘η πιστοποιητικό της Ανώτερης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε) .Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής ,όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε.

Αποδεικτικά ΑμΕΑ

Απόφαση αρμοδίου οργάνου με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση- δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση/ δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε όλα τα ΔΙΕΚ και τις ΔΣΕΚ της Περιφέρειας που επιλέγουν.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

1. Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά αντικείμενα, απορρίπτονται.

2. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ μιας Περιφέρειας.

3. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ και σε υποπίνακες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

4. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.

5. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ ή Δ.ΣΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, ώστε να ακολουθήσει η διοικητική επαλήθευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο Α της Κ1/125061/21-07-2017 υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ Β, αρ.2678//31-07-2017) «Μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ».

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών, καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει την πλήρη απασχόληση στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Ι.Δ (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άρθρο 31 του ν. 3528/2007 και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Αυτές οι διδακτικές ώρες μπορεί, με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ, να αυξάνονται στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης του ΙΕΚ, δυσκολία εξεύρεσης εκπαιδευτή ενηλίκων.

8. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κ.λπ.) των Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ και στις Δ.ΣΕΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).

9. Τα μέλη των ομάδων έργων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα Δ.ΙΕΚ και στις Δ.ΣΕΚ.

10. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και συνεκτιμώνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότητα, τα εξής:
α) ανεργία
β) βαθμός πτυχίου
γ) η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ ή πρώην ΟΕΕΚ για τους υποψήφιους του δεύτερου αξιολογικού πίνακα.

11. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα σε Εργαστηριακά Κέντρα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα μαθήματα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξωτερικά εργαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

12. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτικών ξένης γλώσσας, στα μαθήματα «Ξένης Γλώσσας» μπορούν να διδάξουν σε δεύτερη ανάθεση κάτοχοι πτυχίου Γ2, ειδική ορολογία στο Γ΄& Δ΄ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (όταν πρόκειται για το μάθημα «Αγγλικά») ή άλλης γλώσσας, με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όταν υπάρχει απόλυτη συνάφεια των τίτλων σπουδών με την ειδικότητα στην οποία εντάσσεται το μάθημα. Το μάθημα της ξένης γλώσσας στην ειδική ορολογία μπορούν να το διδάξουν οι κάτοχοι πτυχίου Γ2 διδασκαλίας ξένης γλώσσας με πιστοποιημένη επάρκεια στην ειδική ορολογία.

13. Οι αξιολογικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, απορρίπτονται.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση θα κάνουν χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην πρόσκληση, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, έχουν όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν σε οριστική υποβολή αίτησης και λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της διοικητικής επαλήθευσης στο ΔΙΕΚ / ΔΣΕΚ εντός της προθεσμίας, η ένστασή του θα απορρίπτεται.

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει Ιεραρχική Προσφυγή κατά της Απόφασης του Δ.Σ., που επικυρώνει το Πρακτικό Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Ιεραρχικής Προσφυγής με Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ.

Οι Ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στη διεύθυνση Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (2ος Όροφος Κεντρική Γραμματεία)

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των Ιεραρχικών Προσφυγών είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ιεραρχικές Προσφυγές που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή Ιεραρχικές προσφυγές που περιέρχονται στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην πρόσκληση, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται.

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:

• Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

• Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων, που θα τους δοθεί από το Δ.Ι.Ε.Κ ή Δ.Σ.Ε.Κ.

• Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον
β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4,5),Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:

1. Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές, με σύμβαση μίσθωσης έργου με ΙΚΑ, η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 31 του Νόμου 4186/2013. Διευκρινιστικές οδηγίες δίνονται από την εγκύκλιο με ΑΡ.6 .του ΙΚΑ με ΑΔΑ : ΒΙΨΞ4691ΩΓ-603. Καθώς τα παραπάνω διατηρούνται σε ισχύ εως την 31/08/2017, με την αριθμ. πρωτ. 528/2017 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ενώ έχει καταργηθεί από τον Ν.4387/2016, το ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα, με την υποχρέωση ενημέρωσης προς τους εκπαιδευτές , να τροποποιήσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ,εξαιτίας νέων ρυθμίσεων που μπορεί να προκύψουν, βάσει του Ν.4387/2016 για την ασφάλιση των ως άνω προσώπων και οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από 01/09/2017 .

2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), φορολογική ενημερότητα, εφόσον το ακαθάριστο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το ακαθάριστο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν). Με την έκδοση ΤΠΥ θα πρέπει να υπάρχουν οι αποδεκτοί κωδικοί δραστηριότητας πριν την έκδοση του τιμολογίου ( πχ. Υπηρεσίες καθηγητή, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κτλ)

3. Δημόσιοι υπάλληλοι (δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και ευρύτερος δημόσιος τομέας) ,οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα και σε ΙΕΚ υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016.(απόφαση Φ10043/οικ.14226/431, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Ιδιωτικοί υπάλληλοι (με 25 ημέρες εργασίας μηνιαίως σε άλλο εργοδότη ), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, αμείβονται με Τ.Λ.Υ (Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών, πρώην ΑΕΔ) .Το Τ.Λ.Υ υπόκειται στην κράτηση ΑΚΑΓΕ 5% Εγκύκλιος 6/14/01/2014 του ΙΚΑ. Καθώς τα παραπάνω υπάγονται στο Ν.4387/2016, για τον οποίο αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο, το ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα, με την υποχρέωση ενημέρωσης προς τους εκπαιδευτές , να τροποποιήσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ,εξαιτίας νέων ρυθμίσεων που μπορεί να προκύψουν, βάσει του Ν.4387/2016 .

4. Όσοι εκπαιδευτές είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλίζονται με πακέτο κάλυψης 045 βάσει της εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ.6/2017-14-02-2017 από 01/01/2017 και όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ ασφαλίζονται με πακέτο κάλυψης 047 & 048 βάσει της εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ.18/2017-28-03-2017 από 01/01/2017.

H πληρωμή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ γίνεται σύμφωνα με: α) την ΚΥΑ 2/106902/0022//10-12-2013 (ΦΕΚ 3276/Β΄/23-12-2013) περί αμοιβής των εκπαιδευτών ενηλίκων και β) το άρθρο 4, παρ. 8, του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/30-05-2017).

Από 01/01/2017 βάσει του Ν.4387/2016 όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Δηλαδή από 01/01/2017 όσοι ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε έναν φορέα ασφάλισης τον ΕΦΚΑ, έχουν υποχρέωση καταβολής πολλαπλών εισφορών.

Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (https://www.inedivim.gr), στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr. Στην ηλεκτρονική αίτηση δίπλα σε κάθε πεδίο εμφανίζεται η σήμανση ( i ) όπου συμπεριλαμβάνονται οδηγίες συμπλήρωσης.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ όπως αναφέρεται στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει προχωρήσει σε τροποποιήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης ως έγκυρη θεωρείται η τελευταία υποβληθείσα. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του. Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ ορίζεται η από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ- ΔΣΕΚ.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλ.: 2131314530, 2131314542, 2131314543 και 2131314545 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλ.: 2131314544 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Θεόδωρος Μπλίκας

Μετάβαση:
- Στην κατάσταση με τα Δημόσια ΙΕΚ
- Στην κατάσταση με τα Δημόσια ΣΕΚ
- Στις ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ
- Στις ειδικότητες των Δημοσίες ΣΕΚ


Εκτύπωση