ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ. 40260/Δ2/04-04-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΓ69-ΡΖ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
e-mail: dprb(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες:
Δ. Κυπαρίσσης (Α/θμια) 210 3442315
Α. Γράψα (Β/θμια): 210 3442010

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με μοριοδότηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Σε συνέχεια των αριθμ. 140341/Δ1/8-11-2010 και 140338/Δ2/8-11-2010 Εγκυκλίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (EYE ΕΔ)και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προνράυ.ιιατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), θα λάβουν ως μονάδες συνθηκών διαβίωσης για το σχολικό έτος 2010-2011, αυτές της πλησιέστερης σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συν δύο επιπλέον, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, καθώς οι ανωτέρω υπηρεσίες αποτελούν τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Επίσης, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας συν δύο θα λάβουν για το σχολικό έτος 2010-11 και όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο ανήκουν οργανικά και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε αυτά μέρος της εβδομάδας θα γίνεται αναλογικός υπολογισμός των μονάδων τους με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.2.1.α του Κεφαλαίου Δ' του Δεύτερου Μέρους των ανωτέρω εγκυκλίων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. να ενημερώσουν σχετικά τα Γραφεία αρμοδιότητας τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Εκτύπωση