Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Αξιολογικοί Πίνακες Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ.821/17442/Η2/01-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Τηλέφωνο : 210-3442071 (ΑΦΡΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
210-3442937 (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
210-3443093 (Σ.Γ. ΜΟΝΑΧΟΥ)-
(Γραφείο Συνδέσμου Στουτγάρδης)
210-3442296 (Σ.Γ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ)
210-3443836 (Σ.Γ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Σ.Γ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-
Γρ. Συνδέσμου Ντύσσελντορφ)
210-344.2294 (Σ.Γ. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ,
Σ.Γ. ΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ και Μονάχου-Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο, σε συνέχεια συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/τ.Α’/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α’/4-8-2017) και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 (ΦΕΚ1888/τ.Β’/31-5-2017) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ181/τ.Α’/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 8/2018 (Α’ 13) «Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
7. Την υπ’ αριθ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου».
8. Την υπ’ αριθ. Φ.821/215419/Η2/7-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΔΙ4653ΠΣ-ΚΘΞ) «Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου
9. Την υπ’ αριθ. Φ.821/108706/Η2/28-6-2017 (ΦΕΚ362/ΥΟΔΔ/21-7-2017) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό.
10. Την υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14-3-2012 (ΦΕΚ807/τ.Β’/2012) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ1740/τ.Β’/2016) Κ.Υ.Α., η οποία τελεί εν ισχύ.
11. Την υπ’ αριθ. 8/26-01-2018 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ και Μονάχου-Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του οριστικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευιτκών στο εξωτερικό σχολικού έτους 2017-2018


Αρ.Πρωτ.Φ.821/7653/Η2/17-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-344.3836, 2292, 2071
FAX: 210 – 344 2299

Θέμα: «Ανάρτηση
α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και
β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.821/215419/Η2/7-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΖΔΙ4653ΠΣ-ΚΘΞ) συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου, αποστέλλουμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, δύνανται να αποστείλουν την ένστασή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. έως και την 21-1-2018 και ώρα 24:00, δηλώνοντας στο θέμα το ονοματεπώνυμό τους. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζουμε ότι οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν κατατάσσονται στον αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

1. Δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά.

2. Δεν αποδεικνύεται ο απαραίτητος τίτλος γλωσσομάθειας από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

3. Δεν προσκόμισαν τους τίτλους γλωσσομάθειας ή και την επικυρωμένη μετάφραση αυτών.

4. Δεν προσκόμισαν το φύλλο μητρώου εκπαιδευτικού.

5. Έχουν αποσπαστεί και έχουν λάβει ειδικό επιμίσθιο για διάστημα τριών (3) ετών.

6. Απόρριψη λόγω ειδικότητας

H ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

 Λήψη του προσωρινού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών της συμπληρωματικής πρόσκλησης για απόσπαση εκπαιδευιτκών στο εξωτερικό σχολικού έτους 2017-2018


Αρ.Πρωτ.Φ.821/142218/Η2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ
(Ανακοινιοποιήθηκε στις 20-10-2017)
ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.02 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
(Ανακοινοποιήθηκε στις 12-09-2017)
1. ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΔΑΜ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ,
ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥΣ,
2. ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΑΓΛΑΡΑ & ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ-ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ,
3. ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΗ,
ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα :210 344 2292, 210 344 2071
210 344 2294, 210 344 2937
210 344 3836, 210 344 2514
210 344 2025, 210 344 2296
210 344 3093
FAX :210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/τ.Α’/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α’/4-8-2017) και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 (ΦΕΚ1888/τ.Β’/31-5-2017) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ181/τ.Α’/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ3936/τ.Β΄/7-12-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Ζουράρι.
7. Την υπ’ αριθ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου».
8. Την υπ’ αριθ. Φ.821/99078/Η2/13-6-2017 (ΑΔΑ:688E4653ΠΣ-Η68) «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου».
9. Την υπ’ αριθ. Φ.821/108706/Η2/28-6-2017 (ΦΕΚ362/ΥΟΔΔ/21-7-2017) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό.
10. Την υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14-3-2012 (ΦΕΚ807/τ.Β’/2012) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ1740/τ.Β’/2016) Κ.Υ.Α., η οποία τελεί εν ισχύ.
11. Την υπ’ αριθ. 4/14-8-2017 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου- Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του οριστικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2017-2018


Αρ.Πρωτ.Φ.821/131228/Η2/01-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΣΗΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : 210 344 2514

Θέμα: «Ανάρτηση
α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και
β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου, αποστέλλουμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, δύνανται να αποστείλουν την ένστασή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode(ΑΤ)minedu.gov.gr, έως και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 24:00, δηλώνοντας στο θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζουμε ότι οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν κατατάσσονται στον αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

1. Υπέβαλαν εμπρόθεσμα (έως 6-7-2017) αίτηση ανάκλησης της αίτησής τους προς απόσπαση.

2. Δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά.

3. Δεν αποδεικνύεται ο απαραίτητος τίτλος γλωσσομάθειας από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

4. Δεν προσκόμισαν τους τίτλους γλωσσομάθειας ή και την επικυρωμένη μετάφραση αυτών.

5. Δεν έχουν την απαραίτητη τριετή διδακτική υπηρεσία.

6. Δεν προσκόμισαν το Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού.

7. Έχουν ποινή αποκλεισμού δύο (2) ετών (αφορά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2015-2016).

8. Έχουν λάβει ειδικό επιμίσθιο για διάστημα τριών (3) ετών.

9. Έχουν αποσπασθεί χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και συμπληρώνουν τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενες από τη βαυαρική κυβέρνηση σχολικές μονάδες.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Ταβουλάρη

Λήψη του προσωρινού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2017-2018


ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.Φ.821/29175/Η2/21-02-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνα :210 344 2292
210 344 2937
210 344 2294
210 344 3836
210 344 2025
FAX :210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ και Μονάχου-Στουτγάρδης, για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ και Μονάχου-Στουτγάρδης, για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του οριστικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017


Αρ.Πρωτ.Φ.821/206332/Η2/02-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΣΗΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : 210 3442292
210 3443836
210 3442514

Θέμα: «Αποστολή
α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-2017 και για το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου και
β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.821/186456/Η2/4-11-2016 (ΑΔΑ:6ΠΥΙ4653ΠΣ-2Ι4) Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου, αποστέλλουμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, δύνανται να αποστείλουν την ένστασή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24:00, δηλώνοντας στο θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

Διευκρινίζουμε ότι οι υποψήφιοι προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, όπως ορίζεται στην ως άνω συμπληρωματική πρόσκληση και δυνάμει της με αρ. πρωτ. Φ.821/115528/H2/13-7-2016 Εγκυκλίου περί σύνταξης προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο, ως ακολούθως:

Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ *ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Α1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ** ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Α2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

Β1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

Β2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Β. σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Εκπαίδευσης Στουτγάρδης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016), ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

Β1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

Β2

ΒΑΣΙΚΟΣ* ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Α1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ** ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Α2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δεν κατατάσσονται στους αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

1. Υπέβαλαν εμπρόθεσμα (έως 15-11-2016) αίτηση ανάκλησης της αίτησής τους προς απόσπαση.

2. Δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά.

3. Δεν αποδεικνύεται ο απαραίτητος τίτλος γλωσσομάθειας από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

4. Δεν έχουν την απαραίτητη τριετή διδακτική υπηρεσία.

5. Υπηρετούν με απόσπαση ή παράταση απόσπασης κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Ταβουλάρη

Λήψη του πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017


Αρ.Πρωτ.Φ.821/128940/Η2/03-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2minedu.gov.gr
Τηλέφωνα :210 344 2292
210 344 2937
210 344 2294
210 344 3836
210 344 2514
210 344 2025
FAX :210 344 2299

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3β) και 3δ) του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ233/τ.Α΄/4-11-2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/18-09-2012 (ΦΕΚ2622/τ.Β’/25-9-2012) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ181/τ.Α’/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/22-9-2015) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ116/τ.Α’/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. 165597/19-10-2015(ΦΕΚ2293/τ.Β’/2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θεοδόσιο Πελεγρίνη.
7. Την υπ’ αριθ. Φ.821/51882/Η2/29-3-2016 (ΑΔΑ:7ΒΒΣ4653ΠΣ-ΛΓΔ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου».
8. Την υπ’ αριθ. Φ.821/54330/Η2/31-3-2016 (ΑΔΑ:Ω6ΝΦ4653ΠΣ-0ΤΖ) «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου», παρ. 1γ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5, εδάφιο ββ), άρθρου 8 του Ν.4076/2012.
9. Την υπ’ αριθ. Φ.821/64099/Η2/15-4-2016 (ΦΕΚ248/ΥΟΔΔ/19-5-2016) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.821/98223/Η2/15-6-2016 (ΦΕΚ329/ΥΟΔΔ/27-6-2016) και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14-3-2012 (ΦΕΚ807/τ.Β’/2012) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ1740/τ.Β’/2016) Κ.Υ.Α., η οποία τελεί εν ισχύ.
11. Την υπ’ αριθ. 4/29-07-2016 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου- Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017

 


Αρ.Πρωτ.Φ.821/116277/Η2/14-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΣΗΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : enstaseis-dipode(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες/Τηλέφωνο :
Μ. Κουβαρά – 2103443836
Ε. Τσιτσιανοπούλου – 2103443154
Κ. Χαλκιαδάκη - 2103442294

Θέμα: «Αποστολή
α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016-2017 και για το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου και
β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.821/51882/Η2/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΒΒΣ4653ΠΣ-ΛΓΔ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-2017 και από το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου, αποστέλλουμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.
Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, παρακαλούμε να αποστείλουν την ένστασή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως τη Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 24:00.

Διευκρινίζουμε ότι οι υποψήφιοι προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση και δυνάμει της με αρ. πρωτ. Φ.821/115528/H2/13-7-2016 Εγκυκλίου περί σύνταξης προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ *ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Α1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ** ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

 

Α2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

 

Β1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτηαπόσπασης στο εξωτερικό)

 

Β2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Β. σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016):

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

 

Β1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (με μηδενικά ή λιγότερα από 5 έτη απόσπασης στο εξωτερικό)

 

Β2

ΒΑΣΙΚΟΣ* ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Α1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ** ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

 

Α2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝ 5ΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δεν κατατάσσονται στους αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

1. Υπέβαλαν εμπρόθεσμα (έως 18-4-2016) αίτηση ανάκλησης της αίτησής τους προς απόσπαση

2. Δεν προσκόμισαν καθόλου δικαιολογητικά

3. Δεν αποδεικνύεται ο απαραίτητος τίτλος γλωσσομάθειας από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

4. Δεν έχουν την απαραίτητη τριετή διδακτική υπηρεσία

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Ταβουλάρη


Εκτύπωση