ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΤΑΔ - ΕΤΑΔ) 2012-2013

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.91669/Γ4/08-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Καραγιάννη 210 3442209
Α. Κάτσαρης 210 3442083
Τ.Παυλοπούλου 210 3442206
Fax: : 210 3442210, 210 3443015
E_mail : phys3(Ατ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου σχ. έτους 2012-2013 (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ) σχ. έτους 2012-2013. Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής».

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων, για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου διδακτικού έτους 2012-2013,

Καλεί

τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), που επιθυμούν να αποσπαστούν για να διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης , να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κεφάλαιο Α
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. την παράγραφο 5 της υπ΄αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990)

2. τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008 ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει.

3. την παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

4. την παρ. 5, της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’)

5. την παρ.8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄),

6. την παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α΄),

7. το άρθρο 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ 8-6-2006 τ. Α’),

8. το άρθρο 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄),

9. την υπ΄αριθμ.76051/4-7-2012 ( ΦΕΚ 2091/τ.Β΄/5-7-2012 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου», ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1δ, και το άρθρο 2 παρ. 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ.

10. την υπ΄ αρίθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/Τβ΄/6-09-20) Υπ. Απόφαση με θέμα : «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής» και την υπ΄αρίθμ.78570/Γ4/12-07-2011 τροποποίηση αυτής.

11. την υπ΄ αρίθμ.56020/Δ1/17-05-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ -ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ -ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, και Διαπολιτισμικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2012-2013».

12. την υπ΄ αριθ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995) με θέμα: « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005 και ισχύει.

13. την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα: « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»

14. την υπ΄αρίθμ. 45262/Γ4/23-04-2010 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 607/τβ΄/7-05-2010) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ.670/Γ4/27-06-2001(ΦΕΚ 837/τβ΄/7-2-2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση της Κ.Ε.Α.Τ»

15. την υπ’αριθμ. 61023/Γ4/28-05-2010 ( ΦΕΚ 194/ΥΟΔΔ/01-06-2010 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : « Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων.

16. Την υπ αριθμ. 3η /5-06-2012 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ)

17. την υπ. αριθ.91665/Γ4/08-08-2012 Υπ. Απόφαση με θέμα: « Προϋποθέσεις λειτουργίας για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2011-12 » .

18. την υπ΄αριθμ.3910/Γ4/13-01-2012 Εγκύκλιο με θέμα : «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης».

19. τις διατάξεις του ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007) του Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων Μέρος Β’ ,κεφ. Β΄ «Περιορισμοί των υπαλλήλων » άρθρο 31 και 32 .

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
 

Κεφάλαιο Β
Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Oι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, εφόσον διαθέτουν
α) κύρια ειδικότητα, ή
β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4, στο άθλημα που επιθυμούν να διδάξουν.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ.5 του Ν.2725/1999.

Ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 10 Αυγούστου μέχρι και 21 Αυγούστου 2011.

Η Αίτηση-Δήλωση σε έντυπη μορφή χορηγείται από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα μόνο Γραφείο Φυσικής Αγωγής, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Η αίτηση-δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2012-13, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ της Χώρας, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στην αίτησή τους μέχρι πέντε (5) επιλογές Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι επισημάνσεις:

1. Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2012-13 και καταθέτουν και αίτηση απόσπασης για ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, εφόσον προηγηθεί η απόσπασή τους σε Σχολεία της Γενικής Παιδείας, έχουν δικαίωμα να αποσπαστούν σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ ΜΟΝΟ στις Δ/νσεις της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης και εφόσον έχουν επιλέξει λειτουργικά κενά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης ως «προτιμήσεις» στην αίτηση απόσπασης ΤΑΔ-ΕΤΑΔ.

2. Η αίτηση που θα υποβληθεί με την παρούσα εγκύκλιο δεν θα εξετάζεται στην περίπτωση που ικανοποιηθεί τυχόν αίτηση που υποβλήθηκε από τους εκπαιδευτικούς με τη διαδικασία της αντίστοιχης εγκυκλίου σε φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

3. Σε περίπτωση που προηγηθεί απόσπαση σε Ειδικό, Μουσικό, Καλλιτεχνικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, η παρούσα αίτηση απόσπασης για Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ δε θα εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από την διαδικασία των αποσπάσεων Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ. Η αίτηση εξαίρεσης αποστέλλεται προς την ΚΕΑΤ διαμέσου της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και πάντως πριν την έκδοση της Υπ. Απόφασης αποσπάσεων Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης εξαίρεσης ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να τοποθετηθεί στη θέση που ορίζει η τελευταία ( χρονικά ) Υ.Α. απόσπασης.

Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει και το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, θα είναι θεωρημένο από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης και θα φέρει το όνομα και την υπογραφή του αρμόδιου για την ηλεκτρονική καταχώρηση υπαλλήλου.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης.

Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής και δύναται να υποβάλει εμπρόθεσμη ένσταση για οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσει , σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα οριστούν με νεότερο έγγραφο που θα εκδώσει η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υ. ΠΑΙ. Θ. Π.Α .

Τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στην βάση δεδομένων του συστήματος θα ελεγχθούν από την Τριμελή Επιτροπή μετά τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών, προκειμένου να διορθωθούν πιθανά λάθη.

Στην παρούσα Εγκύκλιο επισυνάπτεται πίνακας με τα αθλήματα που θα καλλιεργηθούν για το διδακτικό έτος 2012-13 στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ της Χώρας, κατά Νομό και Σχολική Μονάδα, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι θα δηλώσουν :
• τη σειρά προτίμησης των περιοχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν να αποσπαστούν, καθώς επίσης και
• τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση σε Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Σχολικών Μονάδων των περιοχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και στις οποίες υπάρχουν λειτουργικά κενά του Αθλήματος που καλλιεργείται στο ΤΑΔ-ΕΤΑΔ.

Επισημάνσεις :

1. Ο πίνακας με τα Σχολεία και τα αθλήματα που θα διδαχθούν στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ της Χώρας αναρτάται στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας, σε εμφανές σημείο προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ώστε να συμπληρώσουν ορθά την αίτησή τους.

2. Στον επισυναπτόμενο πίνακα τα κενά που αναγράφονται είναι πιθανά λειτουργικά κενά διδακτικού έτους 2012-13, τα οποία θα οριστικοποιηθούν για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου μετά το πέρας των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου της περιόδου Σεπτεμβρίου του έτους 2012, για τα δε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου μετά τις εγγραφές των μαθητών της Α΄ Λυκείου ( 1-15 Σεπτ.)

Τροποποίηση της δήλωσης προτίμησης για περιοχή απόσπασης ή τοποθέτησης σε Σχολική Μονάδα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:

• διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α’ ),

 

• διορίστηκαν το σχολικό έτος 2011-2012 και διανύουν την διετή υπηρεσία τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α’).
Εξαιρούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία, εφόσον διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 που αναφέρει ότι «δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών».

• είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2012 ή

• υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2012.

Αιτήσεις απόσπασης που υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Κεφάλαιο Γ
Κριτήρια Επιλογής

Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, που θα αποσπαστούν για να διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης προσμετρούνται τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται κατά κατηγορία ως ακολούθως:

1. Επιστημονική κατάρτιση:
Ειδικότητα : δύο (2) μονάδες στο άθλημα στο οποίο υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος και ειδικότερα:

1.α. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α), δύο (2) μονάδες στην κύρια ειδικότητα.

1.β. Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2) μονάδες, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι σπουδών έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και εφόσον :

1.β.1.: η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπιστήμιο και αναγράφεται στο βασικό τίτλο σπουδών , ή

1.β.2. : αναγράφεται ή προκύπτει ως ειδικότητα - σε συγκεκριμένο Ολυμπιακό άθλημα- στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με ίδια ημερομηνία κτήσης με αυτή του βασικού τίτλου σπουδών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

• Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος κατέχει πέραν της μίας ειδικότητας σε Ολυμπιακό άθλημα, υποχρεούται να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση αυτή για την οποία επιθυμεί να μοριοδοτηθεί.
• Η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή δεν μοριοδοτείται ξεχωριστά.
• Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει αίτηση , εφόσον δεν υπάρχει κύρια ειδικότητα για το άθλημα για το οποίο υποβάλει αίτηση.
• Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας.

β. Τίτλοι Σπουδών:

1 .Διδακτορικός Τίτλος: 4 μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων

2.Μεταπτυχιακός Τίτλος: 2 μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων

3.Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001): 0,5 μονάδα ανεξαρτήτως του αριθμού

Το ανώτατο όριο συνολικά της κατηγορίας 1.β ορίζεται στις έξι (6) μονάδες.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – Διδακτική εμπειρία:

α. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.

Για κάθε έτος προϋπηρεσίας στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. μέχρι και τη 30η Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης προσμετράται μία (1) μονάδα και μέχρι έξι (6) μονάδες το ανώτερο , εφ’ όσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 12 μήνες προπονητικής εμπειρίας , τα πέντε τελευταία έτη , μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων.

Για προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ η οποία ταυτίζεται με την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση της επόμενης παραγράφου , προσμετράται μόνο αυτή που έχει προσφερθεί στα Τ.Α.Δ- Ε.Τ.Α.Δ.

Για χρόνο μικρότερο του έτους γίνεται κλασματική αναγωγή.

β. Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.

Προσμετράται προϋπηρεσία σε δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ακολούθως :
1) Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.
2) Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.
3) Μία και μισή (1,5) μονάδα για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.
4) Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.
5) Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών.
6) Τρεις (3) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
7) Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
8) Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον ετών.
9) Τέσσερις και μισή (4,5) μονάδες για προϋπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
10) Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστον ετών και άνω.

Δεν λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στα Ι.Ε.Κ , στον Μαζικό Αθλητισμό και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μονάδες μοριοδότησης των παραγράφων 2α, 2β δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις έξι (6) μονάδες και προσμετρούνται εφ’ όσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 12 μήνες προπονητικής εμπειρίας , τα πέντε τελευταία έτη , μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων.

γ. Χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών: (0,3) μονάδας για κάθε έτος και στο σύνολο μέχρι τρείς (3) μονάδες.

Για τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού, που έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις ισοτιμίας του πτυχίου τους , ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου λογίζεται αυτή της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.

3. Αθλητικές διακρίσεις

α. Αθλητικές διακρίσεις.

Αθλητές - αθλήτριες κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008 ( ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει, μοριοδοτούνται ως ακολούθως:
1.α: 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη 08 μονάδες
2.α..1: 4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη 06 μονάδες
3.β: 1η έως 3η Παγκόσμια νίκη 06 μονάδες
4.β.1: 4η έως 6η Παγκόσμια νίκη 04 μονάδες
5.β.2: 7η έως 8η Παγκόσμια νίκη 03 μονάδες
6.γ: 1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη 04 μονάδες
7.γ.1: 4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη 03 μονάδες
8.δ: 1η έως 3η Μεσογειακή νίκη 2,5 μονάδες
9.ε: 1η Βαλκανική νίκη 02 μονάδες
10.στ: 1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη 02 μονάδες
11.στ.1: 4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη 1,5 μονάδα
12.ζ: 1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών-Γυναικών) 02 μονάδες
13.ζ.1: 1η Πανελλήνια νίκη (όλων των ηλικιακών κατηγοριών εκτός Ανδρών - Γυναικών) 01 μονάδα
14.η: 1η Πανελλήνια σχολική νίκη 01 μονάδα

Η μοριοδότηση των αθλητικών διακρίσεων θα ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλεται αίτηση.

Δεν δικαιούται μοριοδότηση οποιαδήποτε νίκη, της παρ.3 του παρόντος κεφαλαίου, που επιτεύχθηκε με Φοιτητική ομάδα ή με Εθνική ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρμόδιοι φορείς έκδοσης των βεβαιώσεων είναι οι Αθλητικές Ομοσπονδίες , οι οποίες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης . Οι βεβαιώσεις επικυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες η βεβαίωση χορηγείται από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή). Για τη έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν Σχολικές νίκες, αρμόδιος φορέας έκδοσης είναι η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.α. (Αθλητικές διακρίσεις) είναι οκτώ (8) μονάδες.

4. Προπονητική εμπειρία:

Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία σε Ομοσπονδία ή σε ενεργό Αθλητικό Σύλλογο (απαιτείται βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ), σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες στις οποίες διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα ως ακολούθως:

α. Μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι τρείς (3) μονάδες τα τελευταία έξι έτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μοριοδοτηθεί ο υποψήφιος για την παραπάνω περίπτωση (4.α ) είναι η ύπαρξη προπονητικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους συνολικά .

Επιπλέον:

β. Ομαδικά αθλήματα

Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές, στο αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, προσμετρείται προπονητική εμπειρία, πέραν της ως άνω 4.α περίπτωσης ως ακολούθως :
1. Προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών , μονάδες τρεις (3).
2. Προπονητές σωματείων της ανώτατης κατηγορίας (Α1 ή Α΄) των Εθνικών πρωταθλημάτων του ίδιου αθλήματος, μονάδες δύο (2).
3. Προπονητές σωματείων υπόλοιπων Εθνικών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος και βοηθοί προπονητών Εθνικών ομάδων με αντίστοιχη ειδικότητα, μονάδα μία (1).
4. Ενωσιακοί προπονητές του ίδιου αθλήματος ,όπου υπάρχουν, μονάδα μία (1).

Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ομαδικών αθλημάτων ισχύει ΜΟΝΟ για μία κατηγορία και εφ’ όσον διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον 9 μηνη προπονητική εμπειρία , συνολικά

γ. Ατομικά αθλήματα

Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθλημα, προσμετρείται προπονητική εμπειρία πέραν της ως άνω 4.α περίπτωσης , ως ακολούθως :
1. Προπονητές εθνικών ομάδων της ανώτατης βαθμίδας της προπονητικής ιεραρχίας της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος για κάθε ηλικιακή κατηγορία, τρεις (3) μονάδες.
2. Ομοσπονδιακοί προπονητές ενταγμένοι στην προπονητική ιεραρχία της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος, δύο (2) μονάδες.
3. Τεχνικοί Σύμβουλοι ή Ενωσιακοί προπονητές των Τοπικών Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών της Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος όπου υπάρχουν, μία (1) μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι η μοριοδότηση των υποψηφίων που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία ( 4.γ.3 ) αφορά μόνο τους Τεχνικούς Συμβούλους ή τους προπονητές των τοπικών Ενώσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών , όπου υπάρχουν.

Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ατομικών αθλημάτων ισχύει ΜΟΝΟ για μία κατηγορία και εφ’ όσον διαθέτουν προπονητική εμπειρία δώδεκα (12) μηνών, συνολικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι προπονητές της παραγράφου 4.β και 4.γ που συγκεντρώνουν χρόνο προπονητικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους, μοριοδοτούνται και σύμφωνα με την περίπτωση 4.α της κατηγορίας αυτής.

2. Οι προπονητές της παραγράφου 4.β και 4.γ , προκειμένου να μοριοδοτηθούν για την ορθή κατηγορία συνεργασίας με την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία – εκτός των άλλων δικαιολογητικών – πρέπει να καταθέσουν επίσης:
α) βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας στην οποία να αναφέρεται ο τίτλος του προπονητή ( Εθνικός, Ομοσπονδιακός , Τεχνικός Σύμβουλος κ.λ.π )
β) επικυρωμένα αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών ή των συμβάσεων έργου όπου υπάρχουν , τα οποία να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί νομίμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ .

δ. Προπονητική εμπειρία πέραν των ως άνω περιπτώσεων :

1. Στους προπονητές των εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών και στους προπονητές (ατομικών και ομαδικών αθλημάτων) των αθλητικών Σωματείων, τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής αρμοδιότητος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής στο οποίο ανήκει το Τ.Α.Δ.- Ε.Τ.Α.Δ , προσμετρώνται δύο (2) μονάδες.

Μοριοδότηση της παραπάνω περίπτωσης (4.δ.1 ) λαμβάνουν :

α. Οι προπονητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1-09-2010 έως και την ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων, εξάμηνη ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή η οποία βεβαιώνεται από την οικεία Ομοσπονδία.

β. Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών (που μοριοδοτούνται για την περίπτ.4.β.1 και 4.γ.1) λαμβάνουν τα (2) δύο μόρια της περίπτ. 4.δ.1 , χωρίς τον περιορισμό της εξάμηνης ενεργού εργασιακής σχέσης, ΜΟΝΟ στην 1η τους επιλογή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

• Στην περίπτωση 4.β.1 και 4.γ.1 δηλ. των υποψηφίων που διετέλεσαν προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών και κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου κατέχουν και ιδιωτικά συμφωνητικά με Αθλητικούς Συλλόγους ή Σωματεία, έχοντας συμπληρώσει από 1-09-2010 έως και την ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων, εξάμηνη ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή , θα λάβουν τα δύο (2) μόρια της περίπτ.4.δ.1 ΜΟΝΟ στην 1η τους επιλογή.

• Προπονητές οι οποίοι κατέχουν ιδιωτικά συμφωνητικά με Αθλητικούς Συλλόγους ή Σωματεία τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής αρμοδιότητας διαφορετικών Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για την κατηγορία 4.δ.1, δύνανται να καταθέσουν προς μοριοδότηση συμφωνητικά για μία και μόνο Διεύθυνση Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 4 (προπονητική εμπειρία ) είναι οκτώ (8) μονάδες

Μετά την δημοσίευση του Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 παράγραφος 6 αυτού, απαιτείται για την απόδειξη προπονητικής εμπειρίας σύμβαση εργασίας με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ο υποψήφιος, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ με βεβαίωση έναρξης και λήξης έργου από τον αθλητικό φορέα.

Η προπονητική εμπειρία σε ακαδημίες όπως επίσης και αυτή των βοηθών προπονητών και γυμναστών, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός των βοηθών προπονητών Εθνικών ομάδων όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ΄ κατηγ. 4.β περιπτ. 3 «Ομαδικά Αθλήματα» της παρούσας Εγκυκλίου.

Όπου υπάρχουν συμβόλαια – συμβάσεις με Ομοσπονδίες γίνονται δεκτά, για την κατηγορία που βεβαιώνει η οικεία Ομοσπονδία.

Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όσα αφορούν την προπονητική του εμπειρία είναι αληθή.

Τα ακριβή αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών καθώς και των τριμηνιαίων καταστάσεων που κατατίθενται , επικυρώνονται ως γνήσια αντίγραφα από :
• από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
• από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο
• με υπεύθυνη δήλωση μέσω διαδικασίας Κ.Ε.Π

Η βεβαίωση που εκδίδεται από την οικεία Ομοσπονδία ή την Τοπική Ένωση, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και των συνεπειών αυτού , προς την εκδίδουσα αρχή.

Κ ε φ ά λ α ι ο Δ΄
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αξιολογούνται, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

1. Αντίγραφο πτυχίου. Το αντίγραφο του πτυχίου καθώς και η κύρια ειδικότητα στο αντίστοιχο άθλημα πρέπει να είναι επικυρωμένα ως γνήσια αντίγραφα . Στην αίτηση δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

β) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), (άρθρο 10 του π.δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο π.δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

2. Για τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914 άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής, άλλως υπολογίζεται η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, δεν θα μοριοδοτηθούν για την αντίστοιχη κατηγορία.

3. Επικυρωμένα ως γνήσια αντίγραφα των τίτλων σπουδών ( διδακτορικός , μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο)

4. Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ και στη Γενική Παιδεία.

5. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης υποχρεούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της Αίτησης-Δήλωσης που υποβάλλουν και να δηλώσουν την ιδιότητα τους.

Ειδικότερα :

α) οι ανήκοντες στην κατηγορία των πολυτέκνων θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο απόσπασης.

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, εφόσον παρήλθε διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας Π/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Για τα πιστοποιητικά, που έχουν ισόβια ισχύ (και έχει παρέλθει η διετία από την έκδοσή τους), αρκεί η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών (δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση νέων).

6. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτησή του είναι αληθή.

Αποδεικτικά στοιχεία προπονητικής εμπειρίας για τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα:

1. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον Ν.2725/99, όπως συμπληρώθηκε με τους Νόμους 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.

2. Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (άρθρο.31 παρ. 6 , άρθρο 136 παρ.5), εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και η θεώρηση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 2238/1994 (Α’151/ 16-9-1994) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Νόμου 2390/1996 (Α’ 54/21-3-1996) ή σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ Β΄18-7-2000 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με επικυρωμένο αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης που υπεβλήθη στην Δ.Ο.Υ από το σύλλογο.

Στα παραπάνω Συμβόλαια - Συμφωνητικά πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε:
α) η ημερομηνία έναρξης, β) η ημερομηνία λήξης, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία , ε) το άθλημα.

Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν.

3. Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για τους υποψηφίους που επιθυμούν να μοριοδοτηθούν :

α) για την κατηγορία του Εθνικού προπονητή , Ομοσπονδιακού προπονητή, του Τεχνικού Συμβούλου και του Βοηθού προπονητή Εθνικής Ομάδας απαιτείται κατάθεση βεβαίωσης της οικείας Ομοσπονδίας στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα του προπονητή, το άθλημα καθώς και η διάρκεια της σύμβασης. Για τις συμβάσεις μεταξύ αυτών και Ομοσπονδιών, στις οποίες δεν αναγράφεται ηλικιακή/αγωνιστική κατηγορία θα λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση που εκδίδει η Ομοσπονδία, όπου θα δηλώνεται η ηλικιακή / αγωνιστική κατηγορία για την οποία ισχύει η σύμβαση.

β) για την κατηγορία των προπονητών των σωματείων της ανώτατης κατηγορίας (Α1 ή Α΄) των Εθνικών πρωταθλημάτων , των Προπονητών των σωματείων υπόλοιπων Εθνικών κατηγοριών Ομαδικών αθλημάτων και των προπονητών των Τοπικών Ενώσεων ή Επιτροπών της Ομοσπονδίας ( Ενωσιακών ) απαιτείται να αναγράφεται επιπλέον στη βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας η ιδιότητα του προπονητή , η αγωνιστική κατηγορία καθώς και η διάρκεια της σύμβασης.

γ) για τη μοριοδότηση της εξάμηνης ενεργού εργασιακής σχέσης προπονητή απαιτείται κατάθεση βεβαίωσης, με βάση το κάθε συμβόλαιο που έχει συνάψει ο προπονητής με σύλλογο της οικείας Ομοσπονδίας στην οποία να αναγράφεται: το άθλημα, η αγωνιστική κατηγορία , η ιδιότητα του προπονητή , η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ότι ο αντίστοιχος Σύλλογος είναι ενεργός σύμφωνα με τα μητρώα της οικείας Ομοσπονδίας .

Για την έκδοση βεβαίωσης από την Ομοσπονδία της εξάμηνης ενεργού εργασιακής σχέσης προπονητή , των προπονητών των Συλλόγων (Σωματειακών προπονητών ), λαμβάνονται υπόψη:

• στα ομαδικά αθλήματα, τα φύλλα αγώνων από τα οποία προκύπτει ότι ο προπονητής συμμετείχε σε αγώνες σε ποσοστό άνω του 50% της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα.

• στα ατομικά αθλήματα θα λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις συμμετοχής.

Σε περίπτωση που στις συμβάσεις των Ενωσιακών ή Σωματειακών προπονητών δεν αναγράφεται αγωνιστική κατηγορία , θα λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση που εκδίδει η Ομοσπονδία, στην οποία απαραίτητα θα δηλώνεται η αγωνιστική κατηγορία για την οποία ισχύει η σύμβαση.

Η βεβαίωση που εκδίδεται από την οικεία Ομοσπονδία ή την Τοπική Ένωση, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και των συνεπειών αυτού , προς την εκδίδουσα αρχή.

Επισημάνσεις:

1. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του υποψηφίου.

2. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δημόσια αρχή.

3. Τα Συμβόλαια – Συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι ανίσχυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Τα Συμβόλαια – Συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης μοριοδοτούνται από τη ημερομηνία έναρξης.

5. Συμβόλαια ή Συμφωνητικά με ημερομηνία έναρξης πριν τη ημερομηνία σύνταξης μοριοδοτούνται από τη ημερομηνία σύνταξης.

6. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφάλαιο Α
1. Όργανα και Διαδικασία επιλογής

Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών συγκροτούνται Τριμελείς Επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων μονίμων εκπαιδευτικών για ΤΑΔ –ΕΤΑΔ οι οποίες αποτελούνται από:

1. Τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής με έδρα στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που εδρεύει το ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ως Πρόεδρο,

2. Έναν εκπαιδευτικό ΠΕ 11 που προτείνει ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος,

3. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λειτουργεί Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , ως μέλος.

εάν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής με έδρα στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που εδρεύει το Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ :

1. Τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης , ως Πρόεδρο,

2. Έναν εκπαιδευτικό ΠΕ 11 που προτείνει ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος,

3. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λειτουργεί ΤΑΔ-ΕΤΑΔ , ως μέλος.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκπαιδευτικός ΠΕ 11 που προτείνει ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος,

Μετά την καταχώριση των αιτήσεων, το αντίγραφο της αίτησης μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται αμέσως μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων προκειμένου να προβούν σε λεπτομερή έλεγχο των καταχωρισμένων στοιχείων και των σχετικών δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς

Εφιστάται η προσοχή των Επιτροπών , για τον ενδελεχή και αυστηρό έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατίθενται από τους υποψηφίους έτσι ώστε να πληρούνται και να αποδεικνύονται οι προϋποθέσεις μοριοδότησης του κάθε κριτηρίου της παρούσης Εγκυκλίου.

Στη συνέχεια και εντός τριών (3) ημερών οι Τριμελείς Επιτροπές είναι υποχρεωμένες να διορθώσουν τα λανθασμένα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο σύστημα από την αίτηση του υποψηφίου ή που δεν αποδεικνύονται από τα κατατεθέντα έγγραφα και να αναφέρουν τις αλλαγές που έγιναν στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Για τα στοιχεία της αίτησης που το σύστημα καταχώρισης δεν δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης όπως π.χ Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ κ.τ.λ - και που πιθανόν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων να έχουν μεταβληθεί - συντάσσεται πρακτικό με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν και αντίγραφο αυτού αποστέλλεται Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ προκειμένου οι μεταβολές να εκτελεστούν από την Κεντρική Υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ οι προσωρινοί πίνακες κατά Νομό και άθλημα με φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι διαβιβάζονται στην ΚΕΑΤ προς υπογραφή.

Τα μόρια των υποψηφίων θα υπολογίζονται με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου.

Για τη μοριοδότηση του χρόνου κτήσης σπουδών , οι μήνες πέραν των συμπληρωμένων ετών - με βάση την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων- προσμετρούνται αναλογικά.

Το κριτήριο 4 - προπονητική εμπειρία, πέραν του έτους, επίσης μοριοδοτείται αναλογικά ανά μήνα .

Ο μήνας λογίζεται από 16 ημέρες και πάνω.

Στη συνέχεια, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, διαβιβάζονται οι ανωτέρω πίνακες στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να τους δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους.

Ταυτόχρονα οι πίνακες αναρτώνται στην επίσημη Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ: www.minedu.gov.gr

2. Ενστάσεις – Κατάρτιση οριστικών πινάκων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ, δια μέσου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής όπου έχουν καταθέσει την αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αναρτήσεως των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής τους σ’ αυτόν. Η ένσταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη , υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

Με τη λήξη των ενστάσεων, οι τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης συνέρχονται σε συνεδρίαση, εξετάζουν τις ενστάσεις και συντάσσουν πρακτικό, στο οποίο εκφράζουν τη γνώμη τους για την ένσταση κάθε υποψηφίου χωριστά. Οι ενστάσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και το αντίγραφο του πρακτικού της Τριμελούς επιτροπής αποστέλλονται, με ευθύνη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής στην ΚΕΑΤ, η οποία αφού συνεδριάσει και αποφασίσει επί των ενστάσεων, συντάσσει τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων.

Οι πίνακες αυτοί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, κυρώνονται με Υπουργική Απόφαση και αναρτώνται στην επίσημη Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ: www.minedu.gov.gr , αποστέλλονται δε στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος.

Μετά την κατάρτιση των τελικών αξιολογικών πινάκων από την ΚΕΑΤ και την κύρωση τους με Υπουργική Απόφαση , ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

3. Διαδικασία Τοποθέτησης

Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών που θα εγκριθούν των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ διδακτικού έτους 2010-11 , αποσπώνται και τοποθετούνται με Υπουργική Απόφαση - κατόπιν αιτήσεώς τους, μόνο ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οικείους αξιολογικούς πίνακες των Τ.Α.Δ- Ε.Τ.Α.Δ της κατηγορίας τους ( κατά άθλημα ) και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

1. Λαμβάνοντας υπόψη το ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν από τα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης , προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , δεν θεωρείται ότι υπηρετούν την οργανική τους θέση για το σχολικό έτος 2011-12. Για το λόγο αυτό δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, λαμβάνουν δε τα μόρια της σχολικής μονάδας που εδρεύει το Τ.Α.Δ ή Ε.Τ.Α.Δ στο οποίο που θα τοποθετηθούν.

Κεφάλαιο Β
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Η τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ισχύει για ολόκληρο το διδακτικό έτος 2011-12 δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ανάκληση αυτής, με εξαίρεση σοβαρούς λόγους Υγείας.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά, τα μόρια των κάτωθι κριτηρίων μοριοδότησης.
1. Διδακτορικός και Μεταπτυχιακός τίτλος
2. Διδακτορικός τίτλος
3. Μεταπτυχιακός τίτλος
4. Προπονητική εμπειρία
5. Αθλητική διάκριση
6. Προϋπηρεσία στα ΤΑΔ
7. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
8. Ο βαθμός του πτυχίου
9. Ο χρόνος λήψης του πτυχίου
10. Οικογενειακή κατάσταση

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται με ευθύνη της Διοίκησης στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων και Γραφείων Φυσικής Αγωγής και ταυτόχρονα στην επίσημη Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ: www.minedu.gov.gr , για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λήψη σχετικών εγγράφων:

α) Πρωτότυπου εγγράφου με την εγκύκλιο απόσπασης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2012-2013

β) Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ


Εκτύπωση