Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.17029/Θ2/01-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 75306/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Την αριθ. 125892/Θ2/24-7-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΔΒ4653ΠΣ-ΕΔ7) απόφαση Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής»,
4. Το αριθ. 17/15-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ’) με την σε αυτό αναφερόμενη βεβαίωση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) της 12ης/01/2018,
5. Την αριθ. 1η/18-1-2018 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
6. Την αίτηση της αναφερόμενης στην παρούσα εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
7. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την αριθ. 125892/Θ2/24-7-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΔΒ4653ΠΣ-ΕΔ7) απόφασή μας «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018 …», ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση της κάτωθι εκπαιδευτικού:

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΛΑΔΟΣΠΥΣΔΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ173390 ΠΕ02ΗΡΑΚΛΕΙΟΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.143061/Θ2/31-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Β.Μπερνίκου-Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/Α),
ε) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 98778/Θ2/13-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Την Πράξη 9/14-7-2017 του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (ΥΣ 27-7-2017),
4. Τα εγκριτικά έγγραφα των φορέων απόσπασης,
5. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
6. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

 

Α. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ

π. ΣΕΡΓΙΟΣ

309254

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΒΕΛΛΑΣ

ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

308235

ΠΕ02 & ΤΕ16

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Β.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

398058

ΠΕ01 & ΠΕ02

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΘ/ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΖΙΕΡΤΖΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

308231

ΠΕ02

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΘ / ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.133115/Θ2/04-08-2017/ΥΠΠΕΘ
(σ.σ. δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 01-08-2017)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 98778/Θ2/13-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
7. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)

398024

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ)

309246

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΠΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π.ΓΑΒΡΙΗΛ)

389148

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΤΑΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

308228

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.142215/Ε2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ §5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της §3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
4. Το υπ΄ αριθμ. 96/03.08.2017 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
5. Την υπ΄ αριθμ. 18/2017 και 19/2017 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΘΕΣΗΣ

ΠΥΣΔΕΑ ΠΟΣΠΑΣΗΣ

309255

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ02

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

308218

ΝΑΣΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

308219

ΝΑΤΣΑΚΟΥ

ΕΛΛΗ

ΠΕ04.01

ΧΑΝΙΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

389113

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ01

ΠΑΤΜΙΑΔΑ

Α' ΑΘΗΝΑΣ

309263

ΧΕΛΜΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ01

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλείται να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.133115/Θ2/04-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: bekiari(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 98778/Θ2/13-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
7. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)

398024

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ)

309246

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΠΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π. ΓΑΒΡΙΗΛ

389148

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
& ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΤΑΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

308228

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ
ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139450/Ε2/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2016-17.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ §5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της §3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
3. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄)
4. Το υπ΄ αριθμ. 60/27.07.2016 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
5. Τις υπ΄ αριθμ. 21/2016 και 22/2016Πράξεις του ΚΥΣΔΕ
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

308220

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΕ02

ΓΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

309263

ΧΕΛΜΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ01

ΓΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλείται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.140265/Θ2/01-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Α. Λεκού
E-mail: sissylek(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442174
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το διδακτικό ή σχολικό έτος 2016-2017, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 67505/E1/20-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΩ2Υ4653ΠΣ-Π9Β) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017»,
3. Την αριθ. 76654 /Θ2/12-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΜΧ4653ΠΣ-ΧΑΩ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) …… και, β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2016-2017»,
4. Την Πράξη 2η/14-7-2016 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
5. Τις 19/05-08-2016, 21/29-8-2016 και 22/30-8-2016 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
6. Την αριθ. 139466/31-8-2016 απόφαση Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. περί αποσπάσεων, ανακλήσεων και τροποποιήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ,
7. Τo αριθ. Φ.5/4/1729/05-8-2016 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
8. Το αριθ. 919/413/26-7-2016 έγγραφο της Γραμματείας του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
9. Τα αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
10. Τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
11. Το ΠΔ 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2016-2017 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:
(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

2. αποσπούμε για το διδακτικό (περίπτωση Α), και το σχολικό (περίπτωση Β) έτος 2016-2017 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:
(...) (σ.σ. 47 εκπαιδευτικοί)

Β. Σε Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:
(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης σε εκκλησιαστικά σχολεία και ΙΣΔΕ


Αρ.Πρωτ.128112/Θ2/02-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Α. Λεκού
E-mail: sissylek(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442714
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Φορείς αρμοδιότητος ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το ακαδημαϊκό, σχολικό και διδακτικό έτος 2016-2017»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 21 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/Α),
ε) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 76654/Θ2/12-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΜΧ4653ΠΣ-ΧΑΩ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2016-2017»,
3. Την Πράξη 2η/14-7-2016 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
4. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα και της Εξαρχίας Πάτμου,
5. Την Πράξη 2/07-7-2016 του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (ΑΠ εισερχ. 117068/Θ2/15-7-2016)
6. Τα αριθ. 1166/23-6-2016 (Τμήμα Μαθηματικών, Παν/μιο Ιωαννίνων), και 2109/07-7-2016 (Θεολογική Σχολή ΑΠΘ) εγκριτικά έγγραφα,
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
9. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
10. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών….»

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το σχολικό (περιπτώσεις Α και Δ), ακαδημαϊκό (περιπτώσεις Β και Γ) έτος 2016-2017 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

Α.σε ΙερέςΜητροπόλεις:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)

398024

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ)

309246

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ (π. ΑΝΤΙΠΑΣ)

388113

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΟΥ

ΕΞΑΡΧΙΑ ΠΑΤΜΟΥ

ΡΕΠΠΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π.ΓΑΒΡΙΗΛ)

389148

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Β. σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ

ΤΖΙΕΡΤΖΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

308231

ΠΕ02

ΓΕ.Ε.Λ.- Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΘ / ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


ΜΠΕΝΕΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

399108

ΠΕ03


ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Γ.  σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ

π. ΣΕΡΓΙΟΣ

309254

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΒΕΛΛΑΣ

Δ. σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.):

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

Ι.Σ.Δ.Ε.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

304202

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΤΑΜΟΣ

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

308228

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

308236

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


Αρ.Πρωτ.133380/Θ2/26-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Φορείς αρμοδιότητος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το ακαδημαϊκό, σχολικό και διδακτικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α/1999),
γ) του άρθρου 21 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/ Α/2010),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/Α/2006),
ε) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011),
2. Την αριθ. 109941/Θ2/08-7-2015 (ΑΔΑ: ΨΣΕ8465ΦΘ3-ΤΧΞ) Εγκύκλιο Υπουργού Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Σχολεία της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης …… κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2015-2016»,
3. Τις Πράξεις 3η/28-7-2015 και 4η/19-8-2015 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
4. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα και της Εξαρχίας Πάτμου,
5. Την Πράξη 12η/25-8-2015 του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου,
6. Την αριθ. 2550/21-7-2015 έγκριση της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ,
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
9. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το σχολικό (περιπτώσεις Α και Ε), ακαδημαϊκό (περιπτώσεις Β και Γ) και διδακτικό (περίπτωση Δ) έτος 2015-2016 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

(...)  (σ.σ. συνολικές αποσπάσεις 15 εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις (07), Εκκληαδιασική Ακαδημία (01), Πανεπιστήμιο (01), εκκλησιαστικό σχολείο (03), ΙΣΔΕ (03)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστικής κατάσταση 15 απεσπασμένων εκπαιδευτικών στην Εκκλησιασική Εκπαίδευση (26-08-2015)


Αρ.Πρωτ.133378/Θ2/26-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Ουρανία Πολυμενάκου
E-mail: opolymenakou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442445
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία και Ιερατικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδ. ή και σχ. έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν.3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/ Α/2010),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011),
2. Την αριθ. 102024/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ: 7Υ56465ΦΘ3-Ν95) Εγκύκλιο Υπουργού Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-2016»,
3. Την αριθ. 109941 /Θ2/08-7-2015 (ΑΔΑ: ΨΣΕ8465ΦΘ3-ΤΧΞ) Εγκύκλιο Υπουργού Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Σχολεία της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης …… κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2015-2016»,
4. Τις Πράξεις 3η/28-7-2015 και 4η/19-8-2015 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
5. Τις από 25-8-2015 και 26-8-2015 βεβαιώσεις αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντίστοιχες συνεδριάσεις του,
6. Την αριθ. Φ.5/4/1686/07-8-2015 Έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
7. Την αριθ. 774/299/16-7-2015 Έγκριση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
8. Τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών,
9. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το διδακτικό (περίπτωση Α), και το σχολικό (περίπτωση Β) έτος 2015-2016 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

(...) (σ.σ. 34 εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά σχολεία και 03 εκπαιδευτικοί σε ΙΣΔΕ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστικής κατάσταση 37 απεσπασμένων εκπαιδευτικών στην Εκκλησιασική Εκπαίδευση 2015-2016

 

 


Εκτύπωση