Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.140897/Ε2/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3443292
FAX: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις,τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
β) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 16 παρ. 1, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
δ) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄)
ε) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τΑ΄)
στ) του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/τΑ΄)
ζ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και
2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017.
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμ. 125292/Ε2/21-07-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Τις αριθμ. 18/2017 και 19/2017 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε για το έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε στα οποία μετακινούνται, όπως οι συνοδευτικοί πίνακες:

(...) (σ.σ. 01 αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ και 17 σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ)

Β. Τροποποιούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευιτκοί)

Γ. Ανακαλούμε την αρ. 124523/Ε2/20-07-2017 ΥΑ κατά το μέρος που αφορά του παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευιτκοί)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Α1 είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 και των Πινάκων Α2 και Β για το διδακτικό έτος 2017-2018. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις 04 ανακλήσεων, 04 τροποποιήσεις και 18 νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ 2017-2018 (25-08-2017)


Αρ.Πρωτ124523/Ε2/20-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
β) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 16 παρ. 1, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
δ) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄)
ε) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τΑ΄)
στ) του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/τΑ΄)
ζ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και
2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017.
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Τις αριθμ. 14/2017 και 16/2017 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σχολεία Τυφλών και Κωφών για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε στα οποία μετακινούνται, όπως οι συνοδευτικοί πίνακες:

Α. ΣΕ ΚΕΔΔΥ

(...) (σ.σ. 24 εκπαιδευτικοί)

Β. ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

(...) (σ.σ. 108 εκπαιδευτικοί)

Γ. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ-ΚΩΦΩΝ

(...) (σ.σ. 07 εκπαιδευτικοί)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Α΄ είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 και των Πινάκων Β΄ και Γ΄για το διδακτικό έτος 2017-2018. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 24+108+07 απεσπασμένων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ 2017-2018 (20-07-2017)


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑ - ΚΕΔΔΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


05-08-2016 : Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 114 απεσπασμένων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ 2016-2017


Εκτύπωση