Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ισραηλιτικής Κοινότητας 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017 - 2018

Αρ. Πρωτ.: 115983 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τα αριθ. 2395/12-05-2017, 2396/12-05-2017, 2397/12-05-2017 και 2398/12-05-2017 έγγραφα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
4. Το αριθμ. Πρωτ. 4337/ΕΞ/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας.
5. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/3579/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
6. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/5686/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας.
7. Το αριθμ. Πρωτ. 2387/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

1. Ασβεστά Γεωργία (ΑΜ 613355), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας,

2. Διαμαντή Στέφανο (ΑΜ 614468), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής,

3. Καλλέ Στυλιανή (ΑΜ 701134), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας και

4. Καραχλέ Χαραλάμπου (ΑΜ 614962), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.115982 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 (Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τα αριθ. πρωτ. 372/09-05-2017 και 492/07-06-2017 έγγραφα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.
5. Τα αριθμ. Πρωτ. 4326/25-05-2017 έγγραφο του της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθηνών.
6. Τα αριθμ. Πρωτ. Φ.34/20763/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ως ακολούθως:

1. Ανδρωνά Νεκταρία (ΑΜ 594832), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

2. Γιαννιώση Βασίλειο (ΑΜ 620466), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

3. Κανέλλo Γεώργιο (ΑΜ 602035), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β’,

4. Μακρή Ζωή (ΑΜ 602741), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

5. Πλαγιαννάκου Βασιλική (594537), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

6. Ποταμιά Γεώργιο (ΑΜ 604384), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β΄ και

7. Σακκά Παναγιώτα (ΑΜ 614781), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2016 - 2017


Αρ.Πρωτ.130396/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τα αριθ. 417/04-05-2016έγγραφο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
4. Τα αριθμ. Πρωτ. 5960/18-07-2016 έγγραφοτου της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθηνών.
5. Τα αριθμ. Πρωτ. Φ.34/18899/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ως ακολούθως:

1. Ανδρωνά Νεκταρία (ΑΜ 594832), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

2. Αραπάκη Όλγα (ΑΜ 592695), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β΄,

3. Γιαννιώση Βασίλειο(ΑΜ 620466), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

4. ΚανέλλoΓεώργιο (ΑΜ 602035), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β’,

5. Πλαγιαννάκου Βασιλική (594537), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

6. Ποταμιά Γεώργιο (ΑΜ 604384), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β΄ και

7. Σακκά Παναγιώτα (ΑΜ 614781),κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.130393/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2016-2017

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
3. Τα αριθ. 174/14-06-2016 έγγραφο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
4. Το αριθμ. Πρωτ. 7264/ΕΞ/18-07-2016έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας.
5. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/4517/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
6. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/5717/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας.
7. Το αριθμ. Πρωτ. 2340/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

1. Ασβεστά Γεωργία (ΑΜ 613355), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας,

2. Διαμαντή Στέφανο(ΑΜ 614468), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής,

3. Καλλέ Στυλιανή (ΑΜ 701134), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας και

4. Καραχλέ Χαραλάμπου (ΑΜ 614962), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση