ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

Α.Π.Φ.11.2/1151/15-07-2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Τσαλδάρη 56-58
ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ : 351, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Πιστόλα Αικατερίνη
Τηλ: (2531) 072980
FAX (2531) 072984
E-MAIL: mail(ΑΤ)sgmthde.rod.sch.gr

ΘΕΜΑ : « Αποσπάσεις εκπ/κών ειδικοτήτων ΠΕ 11 και ΠΕ 06 σε μειονοτικά σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: « Αριθμ.Πρωτ.93958/Δ1/12-7-2013( ΑΔΑ ΒΛ409-ΟΜΞ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. »

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1,2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τ Α΄) και της παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86), βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Προκειμένου για αποσπάσεις σε Μειονοτικά Σχολεία Μειονοτικής Εκπαίδευσης, αυτές γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2341/1995 και τις αριθμ. Ζ2/411/8-11-1995(Β΄954) και Ζ2/244/29-6-2001 (Β΄904) Υπουργικές Αποφάσεις.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ 11 και ΠΕ 06 Α/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α).

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-8-2013 ή

γ)υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-8-2013.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

2. Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

3. Αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ06 της Α/θμιας Εκπ/σης, που επιθυμούν να αποσπασθούν στα Μειονοτικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2013 – 2014, να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται μέσω των Διευθύνσεων όπου ανήκουν οργανικά, ως και Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013.

4. Με την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν απόσπαση σε:
Συγκεκριμένα Μ/κά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης , όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθμ. πρωτ.Φ11.2/1152/15-7-2013 έγγραφό μας.

5. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αιτήσεις απόσπασης και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων.

6. Να συμπληρωθούν οπωσδήποτε στην αίτηση τα πεδία που αφορούν στην επικοινωνία της υπηρεσίας με τον εκπαιδευτικό ( σταθερό και κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail).

7. Στην αίτηση απόσπασης όσοι μετατέθηκαν το σχολικό έτος 2012-2013 πρέπει να αναγράψουν ως ΠΥΣΠΕ οργανικής, αυτό της μετάθεσης και να έχουν υπόψη τους ότι ο χρόνος απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δε θεωρείται σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με το χρόνο αυτό δε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.

8. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους και, αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών, να τα αποστείλουν έως την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013, στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων (ΚΟΜΟΤΗΝΗ Παν. Τσαλδάρη 56-58, Ταχ.Θυρ. 351 Τ.Κ. 69100).

Σημείωση: Εν όψη των αποσπάσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ 06 Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σας υπενθυμίζουμε πως οι αποσπάσεις αυτές δεν γίνονται μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων. Παρακαλούμε να συμπληρώνονται από εσάς χειρόγραφα οι αιτήσεις που σας αποστέλλουμε.

Ο Συντονιστής Μ.Ε.

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Μετάβαση στο άρθρο με την εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία


Εκτύπωση