Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.94487/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ: 210 3442010
Fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α').
4. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α').
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:6ΞΙΥ4653ΠΣ- ΛΜΣ).
8. Τo υπ΄ αριθμ. 631/09-05-2018 έγγραφο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκήσουν ειδικό επιστημονικό έργο:

(...) (σ.σ.34 εκπαιδευτκοί)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου αρχείου με τις Αποσπάσεις 34 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΚΕΓ 2018 - 20198

 

 


Αρ.Πρωτ.94403/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπ/κών Π.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Το με αριθμ. 630/09-05-2018 έγγραφο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
6. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την εκπαιδευτικό Βάσιου Αικατερίνη του Δημητρίου (ΑΜ 593884), κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Κιλκίς, προκειμένου να ασκήσει ειδικό επιστημονικό έργο.

Ο Διευθυντής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά την ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΓ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.142786/Ε2/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ: 210 3442010
Fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α').
4. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α').
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/01-06-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τo υπ΄ αριθμ. 709/15-06-2017 έγγραφο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκήσουν ειδικό επιστημονικό έργο:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

A/A

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ.Δ.Ε.ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1

198431

ΑΔΑΜΠΑ

ΑΝΝΑ

ΠΕ06

Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2

198548

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΠΕ06

Δ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3

209585

ΜΑΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ02

Δ.Δ.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4

181140

ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΖΟΥΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ06

Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

5

182852

ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΝΑ

ΠΕ06

Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6

220574

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ

ΩΡΑΙΑ

ΠΕ02

Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

7

195771

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ05

Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

8

215777

ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕ19

Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.137984/Ε2/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλ: 210 3442010
Fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α').
4. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α').
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/01-06-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τo υπ΄ αριθμ. 709/15-06-2017 έγγραφο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκήσουν ειδικό επιστημονικό έργο:

(...) (σ.σ. 35 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 35 εκπαιδευιτκών που αποσπάστηκαν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2017-2018


Ημερομηνία εκτύπωσης: 22-07-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/apospaseis/335-apospaseis-ekpaidevtikwn-kentro-ellhnikhs-glwssas-keg