Παράταση Απόσπασης Εκπαιδευτικών (ΣΣΝ, ΕΚΦΕ, ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ, Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας) --

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΠΕ, ΣΕΠ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:108401/γδ4/07-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Α. Παπαδαντωνάκης
Ι. Λιγνός
Τηλέφωνο: 210 344 3605
210 344 3619
210 344 2254

ΘΕΜΑ: 1. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).
2. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Το Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’) άρθρο 111 παρ. 13 περί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
3. Την Υ. Α. 83691/Γ7/01-08-2011 με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και καθήκοντα Εκπ/κών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
4. Την με αρ. πρωτ. 92998/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (Β΄ 2314) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
5. Την με αρ. πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (Β΄ 2315) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
6. Την με αρ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (Β΄ 2316) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.Σ.Υ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
7. Την με αρ. πρωτ. 92985/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (Β΄ 2315) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
8. Την με αρ. πρωτ. 92995/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (Β΄2316) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
9. Την με αριθμ. Υ100/20-02-2015 (Β΄ 299) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23-04-2015 (Β΄ 720) Απόφαση του Πρωθυπουργού.
10. Την ανάγκη πλήρωσης θέσεων λόγω λήξης θητείας στις 31-08-2015.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν κατόπιν επιλογής και απόσπασης στις Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και των οποίων η θητεία λήγει στις 31-08-2015, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις.

2α. Την παράταση της θητείας των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΠΕ όλης της χώρας και των οποίων η θητεία λήγει την 31-8-2015, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις.

2β. Την παράταση των θητειών όλων των Διαχειριστικών Επιτροπών των ΚΠΕ, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση