Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2017 - 2018 (12-10-2017)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.212302/Ε1/04-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, τροποποίηση απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
ε) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
στ) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ζ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
η) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
θ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
ι) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),και
ια) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45).
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ. 31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Την 23/8-11-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 171334/E1/12-10-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης της ένστασής της, την εκπαιδευτικό Αλεξίου Κωνσταντίνα (ΑΜ 605852), κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, η οποία αποσπάται, με συνολικό αριθμό μονάδων απόσπασης 31,625, στο ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας, για να προσφέρει υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ.

Β. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.11 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Γ. Τροποποιούμε την με αριθμ. 140886/Ε1/25-08-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στην τροποποίηση κατά προτεραιότητα του ΠΥΣΠΕ απόσπασης της εκπαιδευτικού Δημακάκου Παναγιώτα (ΑΜ 619980) της Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας από το ΠΥΣΠΕ Κιλκίς στο ΠΥΣΠΕ Καβάλας.

Δ. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε., οι οποίοι έχουν αποσπαστεί με τις αριθ. 115974/E1/7-07-2017, 140886/Ε1/25-08-2017 & 171334/Ε1/12-10-2017 υπουργικές αποφάσεις ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.09 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (01) ικανοποίηση ένστασης, (01) τροποποίησης και (09) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (04-12-2017)


Αρ.Πρωτ.171334/Ε1/12-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
ε) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
στ) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ζ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
η) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
θ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
ι) του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν.2304/1995 ( Α΄ 83), του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α΄ 51) και του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν.2386/1996 (Α΄ 43),
ια) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
ιβ) του άρθρου 182 παρ. 10 και του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85) και
ιγ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45).
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ. 31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τις 21/4-10-2017 και 22/9-10-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 39 εκπαιδευτικοί)

Β. Αποσπούμε βάσει μοριοδότησης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 98 εκπαιδευτικοί)

Γ. Τροποποιούμε τις αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 (ανακ. 10-07-2017) και 140886/E1/25-08-2017 υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(1) Τροποποιήσεις κατά προτεραιότητα αποσπάσεων:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

 

(2) Τροποποιήσεις αποσπάσεων με μοριοδότηση:

(...) (σ.σ. 14 εκπαιδευτικός)

Δ. Διορθώνουμε την αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στο σύνολο μορίων απόσπασης της εκπαιδευτικού Ζαρωτιάδου Φωτεινή (ΑΜ 570404), κλάδου ΠΕ70, της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ.Αττικής, η οποία αποσπάστηκε στο ΠΥΣΠΕ Αθήνας Β΄, από 53,333 σε 67,333.

Ε1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τις αριθ. 115974/E1/07-07-2017 & 140886/Ε1/25-08-2017 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Ε2. Ανακαλούμε την αριθμ. 154526/Ε1/18-09-2017 Υπουργική Απόφαση ως προς το μέρος που αφορά στην ανάκληση της απόσπασης από το ΠΥΣΠΕ Αθήνας Δ΄ της εκπαιδευτικού Χόντου Αλεξάνδρας (ΑΜ 595459) κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής.

Η ανωτέρω εκπαιδευτικός τίθεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αθήνας Δ΄, όπου αρχικά είχε αποσπαστεί σύμφωνα με την αριθμ. 115974/Ε1/07-07-2017 Υ.Α..

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (39) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (98) βάσει μορίων, (14+1) τροποποιήσεις, (01) διόρθωση και (03+01) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (12-10-2017)


Αρ.Πρωτ.143621/Ε1/31-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και
γ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
2. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τη με αριθ. 115974/E1/07-07-2017 Υ. Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. για
το διδακτικό έτος 2017-2018.
6. Την αριθμ. 18/31-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 140886/E1/25-08-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.10 εκπαιδευτικοί)

Β. Ανακαλούμε την αριθμ. 140886/E1/25-08-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης που είναι μέλη Δ. Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών και αποσπώνται σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.04 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (10) νέες αποσπάσεις, 04 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (31-08-2017)

 


Αρ.Πρωτ.140886/Ε1/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Στ. Ράμμου : 210 344 2167

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και
γ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
2. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τη με αριθ. 115974/E1/07-07-2017 Υ. Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018.
6. Τις αριθμ. 16/24-08-2017 και 17/25-08-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 54 εκπαιδευτικοί)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως

(...) (σ.σ. 298 εκπαιδευτικοί)

Γ. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης ένστασης που υπέβαλαν, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις:
(...) (σ.σ. 06 εκπαιδευτικοί)

 

(2) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάσει μοριοδότησης:
(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευτικοί)

Δ. Τροποποιούμε την αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(1) Τροποποιήσεις κατά προτεραιότητα αποσπάσεων:
(...) (σ.σ. 07 εκπαιδευτικοί)

(2) Τροποποιήσεις αποσπάσεων με μοριοδότηση:
(...) (σ.σ. 32 εκπαιδευτικοί)

Ε. Διορθώνουμε την αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στο σύνολο μορίων απόσπασης της εκπαιδευτικού Τρεμούλη Ελισσαίας (ΑΜ 224013), κλάδου ΠΕ05, της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β’, η οποία αποσπάστηκε στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, από 24,5 σε 19,5.

ΣΤ. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 71 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (54+298) νέες αποσπάσεις, 05+06 νέες αποσπάσεις κατόπιν ένστασης, (07+32) τροποποίσεις, 01 διόρθωση και 71 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (25-08-2017)


Αρ.Πρωτ.115974/Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ
(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο: 210 3442435
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
δ) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
ε) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
στ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
ζ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ζ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
η) του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν.2304/1995 ( Α΄ 83), του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α΄ 51) και του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν.2386/1996 (Α΄ 43),
θ) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
ι) του άρθρου 182 παρ. 10 και του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85),
ια) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και
ιβ) του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν.3868/2010 (Α΄ 129).
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Τις αριθμ. 12/05-07-2017 & 13/07-07-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 799 εκπαιδευτικοί)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 1203 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (799) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και  (1203) γενικές αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (10-06-2017 - Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


31-08-2016 : (25) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (175) νέες γενικές αποσπάσεις, (01) κατόπιν ένστασης, (17+3) τροποποιήσεις και (45) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

03-08-2016 : (772) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και (1390) με μοριοδότηση εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


14-12-2015 : (15) νέες αποσπάσεις, (02) τροποποιήσεις και (03) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

15-09-2015 : (04+02) νέες (02) τροποποιήσεις, (31) διορθώσεις (27) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

27-08-2015 : Καταστάσεις (1937) αποσπάσεων εκπαιδευτικών


Εκτύπωση