ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες 2016 - 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2016-2017

Μετάβαση στο άρθρο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Αρ.Πρωτ.126506/Γ1/29-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ,
ΓΑΚ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Πληροφορίες: E. Καρναβά-Σ. Παπαδολιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3443407
Fax: 210 3442365
e-mail: t04emd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2016-2017»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.31 παρ. 1,2 και 6 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71Α΄).
2. Τις διατάξεις του αρ.6 παρ.6 του Ν. 2740/99 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 186Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20Α) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την 67520/E1/20-04-2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017».
8. Tο απόσπασμα πρακτικού της αρ.25ης/07-07-2016 Έκτακτης Συνεδρίας του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τα αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων των κατά τόπους Εφορευτικών Συμβουλίων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
9. Την από 29-07-2016 Βεβαίωση του Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. της αρ. 5ης/2016 Συνεδρίασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Ε.Β.Ε. και στις Δ.Β. για το σχολικό έτος 2016-2017.
10. Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2016-2017, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως ακολούθως:

Α) ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(...) (σ.σ. 49 εκπαιδευτικοί)

Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

(...) (σ.σ. 37 εκπαιδευτικοί)

Oι Προϊστάμενοι των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις εκπαιδευτκών που αποσπώνται στην Εθνικής και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (29-07-2016)

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


02-11-2015 : Αποσπάσεις (06) εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη, (07) σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες, και (07) ανακλήσεις αποσπάσεων

19-08-2016 : Αποσπάσεις (37) εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και (93) εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες