ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Αρμένικο "ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ", "ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ" 2017 - 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
"ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ", "ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ" 2017-2018

Αρ. Πρωτ.: 115981 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. πρωτ. 62/22-04-2016 έγγραφο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας.
4. Το αριθμ. πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Tα αριθμ. πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ’.
6. Το αριθμ. πρωτ. 7037/19-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ. πρωτ. Φ.34/18899.α/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, ως ακολούθως:

1. Ανδρεάδη Ανδρέα (ΑΜ 615623) , κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

2. Δημητράκο Ηλία (ΑΜ 609566), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

3. Νεστορίδου Άννα-Μαρία (ΑΜ 617475), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

4. Κίττα Ιωάννα (ΑΜ 609378), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

5. Λιασκοβίτου Χριστίνα (ΑΜ 210543), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,

6. Μακρή Παναγιώτα (ΑΜ 597089), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ. Πρωτ.: 115980/Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ πρωτ. 37/16-18/16-05-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
4. Το αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Το αριθμ. πρωτ. 5155/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ΄.
6. Το αριθμ. πρωτ. 7957/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ πρωτ. 4555/26-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας, ως ακολούθως:

1. Δελή Σωτήριο (ΑΜ 577804), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθηνών,

2. Δημάκη Μαρία (ΑΜ 703218), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδες,

3. Κουτρομάνου Αιμιλία (620499), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

4. Λιόντου Άννα (617225), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

5. Ντόζε Άγγελο (ΑΜ 586253), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

6. Στασινού Κανέλλα (ΑΜ 607613), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

7. Τζαμουτζιάν Ναζίκ (ΑΜ 186803), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄

8. Τσιγκούνη Ιωάννη (ΑΜ 561603), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και

9. Φερεντίνο Παναγιώτη(ΑΜ 228184), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 

Αρ. Πρωτ.: 115978 /Ε1(07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ\
e-mail : ppe3@=(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 (Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ πρωτ. 37/16-18/16-05-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
4. Το αριθμ. πρωτ. 5570/06-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
5. Το αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’ .
6. Το αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/3571/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (παράρτημα Νίκαιας), ως ακολούθως:

1. Αμπαριάν Σταύρο (ΑΜ 556237), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

2. Μακεδονοπούλου Δέσποινα (ΑΜ 595293), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

3. Ματσαγγούρα Θεοδώρα (ΑΜ 621163), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

4. Παρασκευά Μαρίνα (ΑΜ 614646), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

5. Πεσεξίδου Ελισάβετ (ΑΜ 576447), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

6. Σιούλα Ιωάννη (ΑΜ 564643), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

7. Ρέμπα Δέσποινα (ΑΜ 614667), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

8. Μελέτη Χριστίνα (ΑΜ 606272), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας και

9. Φιλιππούση Χρυσούλα (621670), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.130397/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμΠρωτ. 52/12-05-2016έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
4. Το αριθμ. Πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Το αριθμ. Πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ΄.
6. Το αριθμΠρωτ. 3774/21-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων.
7. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας, ως ακολούθως:

1.Δελή Σωτήριο (ΑΜ 577804), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθηνών,

2.Δημάκη Μαρία (ΑΜ 703218), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδες,

3.Κουτρομάνου Αιμιλία (620499), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

4. Λιόντου Άννα(617225), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

5.Ντόζε Άγγελο (ΑΜ 586253), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

6.Στασινού Κανέλλα (ΑΜ 607613), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

7.ΤζαμουτζιάνΝαζίκ (ΑΜ 186803), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄ και

8. Τσιγκούνη Ιωάννη (ΑΜ 561603), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.130395/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365


ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. ΤοΠ.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το από 10-05-2016 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του «Αρμενικού Κυανού Σταυρού» (παράρτημα Νίκαιας).
4. Το αριθμ. Πρωτ. 4272/20-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
5. Το αριθμ. Πρωτ. 12100/15-07-2016έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’ .
6. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/4167/20-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (παράρτημα Νίκαιας), ως ακολούθως:

1. Αμπαριάν Σταύρο (ΑΜ 556237), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

2. Μακεδονοπούλου Δέσποινα (ΑΜ 595293), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

3. ΜατσαγγούραΘεοδώρα (ΑΜ 621163), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

4. Παρασκευά Μαρίνα (ΑΜ 614646), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

5. Ρέμπα Δέσποινα (ΑΜ 614667), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

6. Μελέτη Χριστίνα (ΑΜ 606272), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας και

7. Φιλιππούση Χρυσούλα (621670), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.130394/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. Πρωτ. 62/22-04-2016 έγγραφο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας.
4. Το αριθμ. Πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Tα αριθμ. Πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ’.
6. Το αριθμ. Πρωτ. 7037/19-07-2016έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ. Πρωτ.Φ.34/18899.α/27-07-2016έγγραφοτης Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, ως ακολούθως:

1. Ανδρεάδη Ανδρέα (ΑΜ 615623) , κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

2. Δημητράκο Ηλία (ΑΜ 609566), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

3. Κίττα Ιωάννα (ΑΜ 609378), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

4. Λιασκοβίτου Χριστίνα (ΑΜ 210543), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. ΑνατολικήςΑττικής,

5. Μακρή Παναγιώτα (ΑΜ 597089), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και

6. Νεστορίδου Άννα-Μαρία (ΑΜ 617475), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗ


Αρ.Πρωτ.125877/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442278
Fax: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”»

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)
8. Την υπ’ αριθμ. 67520/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 54/11-05-2016 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
10. Την με αρ.15/20-07-2016 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

219857

ΠΕΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

229551

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΕ20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ