Εγκύκλιος Αποσπάσης Εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες - Φορείς Υπουργείου Παιδείας 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2017-2018
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΓΑΚ ...)

Αρ.Πρωτ.91568/Ε2/01-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΠ: Δ. Κυπαρίσσης - 210 3442167
Γ. Μπουζιάνη - 210 3442120
Μητροπόλεις, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,:
A. Δούμα - 210 3442120
Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ: Γλ. Γκίνου - 210 3442335
e-mail: ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ: Α. Φραϊδάκη - 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου - 210 3442253
Μητροπόλεις, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΔΟΑΤΑΠ:

Ε. Μπιγέρη - 210 3442280
ΙΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕΓ, Ακαδημία Αθηνών:
Α. Κοκκινίδου - 210 3442278
e-mail: dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ.75305/Ε1/08.05.2017 εγκύκλιο (σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ), έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την αίτηση αυτή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για τους φορείς της παρούσας εγκυκλίου.

Επισήμανση:
1. Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην θέτουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:
- άρθρο 31 §1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α’ 71,)
- άρθρο 39 §2, άρθρο 46 §1στ΄, άρθρο 9 §2 και άρθρο 27 §3 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24),
- άρθρο 6 §6 του Ν. 2740/1999 (Α’ 186),
- άρθρο 14 § 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν. 2817/2000 (Α’ 78),
- άρθρο 31 του Ν. 1946/1991 (Α’ 69), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 (Α’ 240),
- άρθρο 6 §14 του Ν. 1674/86 (Α’ 203) όπως ισχύει,
- άρθρο 46 §2 του Ν. 2413/96 (Α’ 124),
- άρθρα 6, 12 και 24 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163τΑ΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118),
- άρθρο 17 §4 του Ν. 2009/1992 (Α’ 18),
- άρθρο 1 και άρθρο 59 §2 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118),
- άρθρο 25 του Ν. 3577/2007 (Α’ 130) όπως ισχύει,
- άρθρο 8 §14 του Ν. 3194/2003 (Α’ 267) όπως ισχύει,
- Ν. 3149/2003 (Α’ 141),
- Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181),
- Ν. 3432/2006 (Α’ 14) και άρθρο 25 του Ν. 3467/2006 (Α’ 128) και
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (Α’ 78).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Τ.Ε.Ι.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα αναρτήσουν στην αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράφουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

Β. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν στις παρακάτω ΑΕΑ:

  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
  • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Α’ 128) προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.

Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ
(Ακαδημία Αθηνών, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Π.Ε.Κ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις)

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει αρχικά να ενημερώνονται από τον φορέα στον οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν για το έργο που θα επιτελούν. Καλούνται οι φορείς να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στους υποψηφίους προκειμένου αυτοί να διευκολυνθούν στην επιλογή της υποψηφιότητας απόσπασης.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα αναρτήσουν στην αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράφουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

α) Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν μόνο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν είναι δυνατή:
i. η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών
ii. η αλλαγή/τροποποίηση των φορέων απόσπασης

γ) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα.

Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

δ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ· σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις απόσπασης (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ).

ε) Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης, δεν θα ληφθούν υπόψη.

στ) Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ.

ζ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

Επισήμανση: Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης, εν τοις πράγμασι, είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε δεύτερη φάση.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017,
β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017 ή
γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΈΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 09-06-2017, στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου:

(1) Για τις αποσπάσεις που αφορούν σε ΓΑΚ, Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και ΠΕΚ να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις απόσπασης, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος,
Δημόσιες
Βιβλιοθήκες & ΓΑΚ
Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού Τομέων
Παιδείας και
Θρησκευμάτων -
Τμήμα Γ’
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
210 3443407Παπαδολιοπούλου Σ.
Καρναβά Ελ.
Π.Ε.Κ.210 3442581Κεραμίδα Μ.

(2) Για τις αποσπάσεις των φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπών εποπτευόμενων φορέων) να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά των αιτήσεων (αυτά που έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης και όσα τυχόν πρόσθετα έχουν αποστείλει οι εκπαιδευτικοί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις, ως ακολούθως, κατά περίπτωση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
(email)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

rector(ΑΤ)asfa.gr

2103897121

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

tmimadioikisis(ΑΤ)auth.gr

2310996757

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

dioikisi(ΑΤ)aua.gr

2105294881

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

rector(ΑΤ)duth.gr

2541079064

2531039147

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

gbsec(ΑΤ)ihu.edu.gr

2310807551

2310474563

ΕΑΠ

dy(ΑΤ)eap.gr

2610367624

2610367637

ΕΚΠΑ

sxanthop(ΑΤ)uoa.gr

2103689156

ΕΜΠ

epapa(ΑΤ)central.ntua.gr

2107721883

2107721939

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

eugene(ΑΤ)ionio.gr

2661087681

2661087667

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

didaktiko(ΑΤ)aueb.gr

2108203244

2108203286

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

administration2(ΑΤ)aegean.gr

2251036134

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

tdp(ΑΤ)uowm.gr

2461056280

2461056282

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ddioik(ΑΤ)uth.gr

2421074586

2421074624

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

prytsym(ΑΤ)cc.uoi.gr

2651007112

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

prosopiko-b(ΑΤ)admin.uoc.gr

2831077925

2831077937

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

grproso(ΑΤ)uom.gr

2310891238

2310891239

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

dioikmerimna(ΑΤ)upatras.gr

2610969894

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

prosopik(ΑΤ)unipi.gr

2104142223

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠ ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

sourla(ΑΤ)uop.gr

2710230009

2710230006

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

didi(ΑΤ)panteion.gr

2109201017

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

hohlaki(ΑΤ)mred.tuc.gr

2821037022

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

dkaitatzi(ΑΤ)hua.gr

2109549523

ΑΣΠΑΙΤΕ

kyriakopoulou(ΑΤ)aspete.gr

2102896790

2102821095

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

personneldept(ΑΤ)teiath.gr

2105385102

2105385105

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

tdy(ΑΤ)teiemt.gr

2510462136

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

pers(ΑΤ)teiwest.gr

2610369109

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

prosop(ΑΤ)teikoz.gr

2461025996

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

dy(ΑΤ)teiep.gr

26810500017

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

protei(ΑΤ)admin.teithe.gr

2310013101

2310013648

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

dioikisi(ΑΤ)teiion.gr

2671025820

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

tdy(ΑΤ)teiser.gr

2321049111

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

alibalie(ΑΤ)staff.teicrete.gr

2810379391

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

pitaraki(ΑΤ)teilar.gr

2410684435

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

protocol(ΑΤ)puas.gr

2105381102

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

management(ΑΤ)teikal.gr

2721045101

2721045102

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

tmpros(ΑΤ)mail.teiste.gr

2231060104


ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

2108070686

info(ΑΤ)aeaa.gr

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310301784

secretary(ΑΤ)aeath.gr

ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2653041281
2653041236

contact(ΑΤ)aeavellas.gr

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

2810239123

androulidaki(ΑΤ)aeahk.gr
info(ΑΤ)aeahk.gr


ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Βλάχος Γεώργιος

2313331553

vlahos(ΑΤ)komvos.edu.gr και centre(ΑΤ)komvos.edu.gr

Καραμαούνα1, Πλατεία Σκρά
55132 Θεσ/νίκη

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μπουλντή Βίκυ

2102709081

vbouldi(ΑΤ)eoppep.gr

Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης 41
14234 Νέα Ιωνία Αττικής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γιαμάς Παύλος

2103664778

giamas(ΑΤ)academyofathens.gr

Πανεπιστημίου 28,
10679Α θήνα

Ι.Ε.Π.

Μπομπαρίδου Χρ
. Ρεββέκα Χρουσαλά

2131335208
2131335204

gp(ΑΤ)iep.edu.gr

Αν. Τσόχα 36,
11521 Αθήνα

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δρακόπουλος Γ.

2131314615

drakopoulos.g(ΑΤ)inedivim.gr

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
11143Αθήνα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.75627/Γ1/09-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103443374, 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στις Γενικές Γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Σε συνέχεια της αριθμ. 75305/Ε2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είναι αποσπασμένοι στην Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στις Γενικές Γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2017 - 2018, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr από 9/5/2017 μέχρι 15/5/2017 και ώρα 15:00 και αφού την εκτυπώσουν, να επισυνάψουν σε αυτήν σύντομο βιογραφικό σημείωμα ως μοναδικό δικαιολογητικό, τα οποία να καταθέσουν απευθείας στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (Γραφείο 2049), στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Μεσογείων 14-18, ΤΚ 11527 Αθήνα) και στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γραφείο 1145).

Οι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν ανανέωση απόσπασης στις ανωτέρω Γενικές Γραμματείες και επιθυμούν να δηλώσουν απόσπαση και για ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που αφορούν την απόσπασή τους στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ60 που επιθυμούν να ανανεώσουν την απόσπασή τους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), προκειμένου να απασχοληθούν στον Παιδικό Σταθμό, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ειδική μνεία επί των παρατηρήσεων αυτής (της αίτησης), ότι η απόσπασή τους αφορά αποκλειστικά την απασχόλησή τους στον Παιδικό Σταθμό.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.:75305/Ε2/08-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Μ. Ασλάνογλου: 210 3442435,
Σ. Ράμμου: 2103442467,
Γ. Μπουζιάνη : 210 3442167
Γλ. Γκίνου : 210 3442335
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Ν. Κονδύλης : 210 3442126
Κ. Δημακοπούλου 210 3442278

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00’.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
1. Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:
(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Επίσης, για την πρώην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε αυτήν προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό, που λειτουργεί στο κτίριο αυτής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τη διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, προσθέτοντας στις παρατηρήσεις την επισήμανση «επιθυμώ να απασχοληθώ στον παιδικό σταθμό».

Οι αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω σχολικές μονάδες φορέων:

1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας
Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

3. ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

4. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Α΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:

α) να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

β) Προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε είναι εφικτή. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των υπηρεσιών απόσπασης.

γ) Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε υπηρεσίες δεν προβλέπονται.

ε) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

στ) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα και τα δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω θα μνημονεύονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία, στην οποία ενδιαφέρονται να αποσπασθούν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σχετικά με την υποβολή της αίτησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για μία μόνο υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αίτηση για απόσπαση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εκτελέσουν καθήκοντα που αφορούν σε θέματα φυσικής αγωγής.

β) Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων (από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτηση απόσπασης και σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

γ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λπ.).

δ) Εκπαιδευτικοί των οποίων θα ικανοποιηθεί το αίτημα απόσπασης δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επόμενη πρόσκληση απόσπασης που αφορά στο σχολικό έτος 2017-2018. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Β’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των υπηρεσιών απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, σε αντιδιαστολή με την επανεξέταση η οποία αφορά σε δεύτερη φάση εξέταση της αίτησης. Τούτο δε διότι έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017,

β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017 ή

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 23-05-2017 θα πρέπει: να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ΄ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης, ως ακολούθως:

α) Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας
και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

2131311694

2103442857

2103442860

Βενεδίκη Μαρία

Λότσιου Αναστασία

Μιχαήλ Μαρία

Γενική Γραμματεία Παιδείας & Θρησκευμάτων
(τέως Κεντρική Υπηρεσία)
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων
Παιδείας και Θρησκευμάτων-
Τμήμα Α’

Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

210 3443215

210 3443374

Καστρινάκης Πέτρος

Κανελλή Χάρις

Να διαβιβάσουν επίσης τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ.ΤΣΟΧΑ 15–17

11521 ΑΘΗΝΑ

Ψυχουντάκη Δ.

2106464294

210 6464257

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ

69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Λυρόπουλος Λ.25310 83533

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Καραθανάση Α. (Α/θμια)

Χατζησάββα Τ. (Β/θμια)

22510 48158

22510 48154

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α

26222 ΠΑΤΡΑ

Καυκά Θεοφαν. (Α/θμια)

Κυζίλου Όλγα (Β/θμια)
2610 362408
2610 362416

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ι.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 22

50132 ΚΟΖΑΝΗ

Σαπνάρα Β. (Α/θμια)

Γκλαβίνα Ε. (Β/θμια)

24610 21489

24610 21489

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 146

45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ντοβώνης Ι.

26510 83897

26510 83979

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 23

41222 ΛΑΡΙΣΑ

Δεσκάτα Ε.

Τερζούδη Μαρία

2410 539228

2410 539229

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Βασιλειάδης Όθωνας (Α/θμια)

Τσαμπαλά Γεωργία (Β/θμια)

26610 82194

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65
(Κτίριο «Zeda»)

57001 ΘΕΡΜΗ

Κάντιου Λ. (Α/θμια)

Τσίμπου Μ. (Α/θμια)

Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)

Κομψοπούλου Γεωργία (Β/θμια)

2310 474830
(Α/θμια)

2310 474831
2310 474864
(Β/θμια)

ΚΡΗΤΗΣ

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 6

71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βασιλειάδη Αργυρώ2810 347290

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ 2

84100 ΣΥΡΟΣ

Ισαακίδης Χ. (Β/θμια)22810 81984

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38–40

22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Σολακίδου Δέσποινα (Α/θμια)

Αργυροπούλου Αικατερίνα (Β/θμια)

2710 230110

2710 230115

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8

35100 ΛΑΜΙΑ

Τσουκνίδα Αθανασία

2231066151-2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Α) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας περιλαμβάνει δύο στάδια:

2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) ή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

3. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α, γ. Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ μετά τον έλεγχο θα τα διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

Β) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.):

Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για νέες αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. - Δημόσια ΙΕΚ», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) ΙΕΚ μιας Περιφέρειας.

2. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου φακέλων και αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄, περ. Α, γ. Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ μετά τον έλεγχο θα τα διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

3. Στη συνέχεια οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

4. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1636, 1619, 1696, 1635, 1639

Γ) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σχετικές εγκύκλιοι - προκηρύξεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ θα εκδοθούν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1633, 1619, 1636, 1696, 1635, 1639.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Σχετικά άρθρα:

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ( Ν.Π.Δ.Δ)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.