Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης 2017-2019

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017-2018 και 2018-2019

Αρ.Πρωτ.84246/Η2/19-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΑΤ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Τσιτσιανοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3154, fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019»

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 175/22-3-2017 και 213/25-4-2017 έγγραφα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων (Ειδικής Αγωγής)

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών (Ειδικής Αγωγής)

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ19/20 Πληροφορικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά, στο Τμήμα Β’ Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων (ΔΙΠΟΔΕ ΜΣ) της Κ.Υ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 19 -05 -17 έως 31 -05 -17.

Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (31- 05 -2017) στις διευθύνσεις που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί είναι καταληκτική και καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία.

Η αίτηση απόσπασης θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

β) i) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός και από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος αναγνωρισμένης διδακτικής υπηρεσίας του ενδιαφερομένου στην Εκπαίδευση και
 ii) Βεβαίωση από την ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή άλλη δημόσια αρχή από την οποία να προκύπτει ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας του ενδιαφερομένου σε Ευρωπαϊκό Σχολείο (εάν υπάρχει).

γ) Για τους ελληνικούς τίτλους σπουδών που αναφέρονται στο βιογραφικό (γλωσσομάθειας, διδακτορικού, μεταπτυχιακών κ.α.), φωτοτυπία του πρωτοτύπου. Ειδικότερα, για τους τίτλους μετεκπαίδευσης φωτοτυπία του πρωτοτύπου από την οποία να προκύπτει η διάρκεια και ο φορέας πραγματοποίησής της (εάν υπάρχει).

δ) Για τους τίτλους σπουδών (διδακτορικού, μεταπτυχιακών, κ.α.) που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασης του τίτλου και φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ε) Για τους τίτλους ξένων γλωσσών της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής τους.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. έχει ο δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας που, εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχει διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζει πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Υποψήφιοι όλων των κλάδων στα ελληνόφωνα τμήματα με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τις θέσεις της Ειδικής Αγωγής θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Η απόσπαση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθρο 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’) καθώς και στις αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074,τ. Β), ΑΣ 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 2559 Β), ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853, τ. Β’) και 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β’) αποφάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλες οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μαζί με τις βεβαιώσεις, θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. των Νομών και, αφού ελεγχθεί η γνησιότητά τους, να αποσταλούν με συγκεντρωτικό πίνακα, ταχυδρομικά το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 01 - 06 -2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ.: 151 80 Μαρούσι Αττικής

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Β’ Διοίκησης Προσωπικού της ΔΙΠΟΔΕ ΜΣ στο τηλέφωνο: 210 344 3154 ή στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο τηλέφωνο 2810 301780 ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-302440 και 2810-302442.

Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης απόσπασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Συνοδευτικά έντυπα:

Α. Αίτηση απόσπασης στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης


Εκτύπωση