Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2016

Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.3828/23-05-2016

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου
Τηλ.: 2131335208
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: Διαβίβαση Προσκλήσεων Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για αποσπάσεις δημ. υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

Σας αποστέλλουμε τρεις προσκλήσεις για αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια»:

1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αποσπάσεις

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 23/5/2016 έως 6/6/2016

2. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της επιστημονικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αποσπάσεις / τοποθετήσεις τετραετούς διάρκειας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:19/5/2016 έως 6/6/2016

3. Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 19/5/2016 έως 6/6/2016

Παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου καθώς και την κοινοποίηση τους σε φορείς του Υπουργείου.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού
Χρυσή Μπομπαρίδου


Αρ.Πρωτ.3775/19-05-2016

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.11521

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Έχοντας υπόψη:
i. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
iii. τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
iv. Την υπ’ αριθμ. 14/21-4-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης κατανομής των θέσεων στις οργανικές μονάδες και των αντικειμένων για τις αποσπάσεις στη διοικητική υπηρεσία και σε αυτοτελή τμήματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
v. Την υπ’ αριθμ. 15/12-5-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί εγκρίσεως της παρούσας Πρόσκλησης,

προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης και Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού με αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) ή/και εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Η διάρκεια της απόσπασης στο Ι.Ε.Π. είναι τετραετής.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι αποσπασμένοι/ες θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας

α/α

Οργανική μονάδα

Αντικείμενο απασχόλησης

Αριθμός
θέσεων

1

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Νομικός

2

2

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Στρατηγικός Σχεδιασμός–Διερεύνηση του πλαισίου αντίστοιχων Ινστιτούτων στο εξωτερικό

2

3

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Γραμματεία Διευθυντή

1

4

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Γραμματεία Υποδιευθυντή

1

5

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Μηχανικός για τις Κτιριακές Υποδομές

1

6

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Γραμματειακή Υποστήριξη / Πρωτόκολλο

2

7

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

Διαχείριση / Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

2

8

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Τεχνικός ικτύου

2

9

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών

4

10

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

Γραμματεία Υποδιευθυντή

1

11

Γραφείο Τακτικού Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία–Τακτικός Προϋπολογισμός

 

2

12

Γραφείο Οικονομικής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Γραφείο Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

 

3

13

Γραφείο Λογιστικής Υποστήριξης

Εκκαθαρίσεις

3

14

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Συμβάσεις- Διαγωνισμοί

1

15

Γραμματεία Προέδρου

Γραμματειακή Υποστήριξη

2

16

Γραμματεία Αντιπροέδρου

Γραμματειακή Υποστήριξη

1

17

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

3

Η αναλυτική περιγραφή των θέσεων καθώς και των τυπικών προσόντων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Αίτηση-δήλωση απόσπασης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Εκπαιδευτικοί ή/και Δημόσιοι Υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) εφόσον πληρούνται οι προαπαιτούμενοι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., www.iep.edu.gr, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την ορθότητα όσων δηλώνουν.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 23/05/2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 06/06/2016 και ώρα 23:59.

Δ. Επιλογή - Διαδικασία αποσπάσεων

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί από Ειδική Επιτροπή ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, και σε αυτήν θα αξιολογηθούν δυναμικές συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και άλλα ποιοτικά στοιχεία των υποψηφίων που άπτονται των σχετικών με τη θέση αρμοδιοτήτων. Καθώς η αποστολή των φακέλων θα γίνει ηλεκτρονικά, δύναται η Επιτροπή να ζητά από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη σε έντυπη μορφή τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.
Η επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών/υπαλλήλων θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. πίνακα υποψηφίων ανά θέση με αξιολογική σειρά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για απόσπαση που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, όπου είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που έχει αποσπαστεί στο Ι.Ε.Π. βάσει προηγούμενης απόφασης θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης αυτής και της τοποθέτησής του/της με νέα απόφαση τετραετούς διάρκειας, εφόσον επιλεγεί για συγκεκριμένη θέση.
Επίσης, σε περίπτωση αποχώρησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού/υπαλλήλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον επόμενο υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

Ε. Δημοσίευση

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) και θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τα παραρτήματα


Αρ.Πρωτ.3774/19-05-2016

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.11521

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με αποσπάσεις / τοποθετήσεις τετραετούς διάρκειας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Έχοντας υπόψη:
i. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
iii. τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
iv. Την υπ’ αριθμ. 14/21-4-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της κατανομής των κενωθεισών θέσεων του επιστημονικού προσωπικού σε γνωστικά αντικείμενα και της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων,
v. Την υπ’ αριθμ. 15/12-5-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης,
προτίθεται να καλύψει δεκαπέντε (15) κενές θέσεις της επιστημονικής υπηρεσίας σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις/τοποθετήσεις δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) ή και εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και μελών του προσωπικού που ανήκουν στο Ι.Ε.Π.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Η διάρκεια της απόσπασης/τοποθέτησης στο Ι.Ε.Π. αφορά σε τέσσερα (4) σχολικά έτη.

Οι αποσπασμένοι/ες θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Α. Περιγραφή θέσεων

Οι κενές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού είναι δεκαπέντε (15) και κατανέμονται ως εξής:
α. Δύο (02) θέσεις Συμβούλων Α
β. Δύο (02) θέσεις Συμβούλων Β
γ. Πέντε (05) θέσεις Συμβούλων Γ
δ. Έξι (06) θέσεις Εισηγητών

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Αριθμός
θέσεων

 

Σύμβουλοι Α

Φιλολογία

1

Μαθηματικά

1

 

Σύμβουλοι Β

Μαθηματικά

1

Φυσική

1

Σύμβουλοι Γ

Φυσική ή Χημεία

1

Βιολογία

1

Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία

1

Μηχανικοί (Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αρχιτέκτονές ή Τοπογράφοι)

1

Κοινωνικές Επιστήμες

1

Εισηγητές

Μαθηματικά

1

Οικονομικά

1

Μηχανικοί (Μηχανολόγοι)

1

Θεατρολογία

1

Φυσική Αγωγή

1

Προσχολική Εκπαίδευση (με επιθυμητή την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή)

1

Σύνολο Θέσεων

15

Β. Κριτήρια Απόσπασης

Οι υποψήφιοι θα κριθούν και θα τοποθετηθούν στις ανωτέρω θέσεις επιστημονικού προσωπικού βάσει των κριτηρίων τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανάλογα με τη βαθμίδα της θέσης, και είναι τα εξής:

Για τις θέσεις Συμβούλων Α
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2. Πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες τουλάχιστον μία αυτοδύναμη στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής)
3. Τουλάχιστον δεκαετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

Για τις θέσεις Συμβούλων Β
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2. Πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής)
3. Τουλάχιστον οκταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

Για τις θέσεις Συμβούλων Γ
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2. Μία τουλάχιστον πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής)
3. Τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία, ωστόσο για μέχρι τρεις θέσεις Συμβούλων Γ η εκπαιδευτική υπηρεσία μπορεί να υποκαθίσταται από πενταετή διοικητική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα όπως ο δημόσιος τομέας ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995.

Για τις θέσεις Εισηγητών
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στις επιστήμες της εκπαίδευσης (Αγωγής)
2. Δεκαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία ή εικοσιπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Για όλες τις ανωτέρω θέσεις, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Γ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Αίτηση-δήλωση απόσπασης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Εκπαιδευτικοί ή/και Δημόσιοι Υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) εφόσον πληρούνται οι προαπαιτούμενοι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Δ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., www.iep.edu.gr, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την ορθότητα όσων δηλώνουν.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αίτηση που δε θα υποβληθεί με τον ανωτέρω τρόπο ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 23/05/2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 06/06/2016 και ώρα 23:59.

Ε. Επιλογή - Διαδικασία αποσπάσεων

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί από ειδικές επιτροπές ορισμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ των υποψηφίων με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας. Καθώς η αποστολή των φακέλων θα γίνει ηλεκτρονικά δύναται η εκάστοτε επιτροπή να ζητά από τους υποψηφίους να προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη σε έντυπη μορφή τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Η επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών/υπαλλήλων θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. πίνακα υποψηφίων ανά θέση με αξιολογική σειρά.

Οι εκπαιδευτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για απόσπαση που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, όπου είναι απαραίτητο.

Η απόσπαση έχει διάρκεια τέσσερα σχολικά έτη.

Η ανάληψη υπηρεσίας για όσους επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2016.

Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που έχει αποσπαστεί στο Ι.Ε.Π. βάσει προηγούμενης απόφασης θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης αυτής και της τοποθέτησής του με νέα απόφαση τετραετούς διάρκειας, εφόσον επιλεγεί για συγκεκριμένη θέση.

Επίσης, σε περίπτωση αποχώρησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού/υπαλλήλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον επόμενο υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

ΣΤ. Δημοσίευση

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) και θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεράσιμος Κουζέλης


Αρ.Πρωτ.3773/19-05-2016

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.11521

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με αποσπάσεις

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Έχοντας υπόψη:
i. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
iii. τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ) και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
iv. Την υπ’ αριθμ. 14/21-4-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί καθορισμού επιστημονικών πεδίων των θέσεων Ειδικών Συμβούλων καθώς και της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων,
v. Την υπ’ αριθμ. 15/12-5-2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί εγκρίσεως της παρούσας Πρόσκλησης,
προτίθεται να καλύψει πέντε (5) κενές θέσεις Ειδικών Συμβούλων –εκτός κλιμακίων– σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος, με αποσπάσεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών από τη δημόσια ή/και την ιδιωτική εκπαίδευση, με αυξημένα προσόντα.
Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης έχουν τα προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική υποψηφιότητα.

Η διάρκεια της απόσπασης στο Ι.Ε.Π. αφορά σε δύο (2) σχολικά έτη, η οποία δεν δύναται να ανανεωθεί ή να επαναληφθεί.

Αν σε θέση Ειδικού Συμβούλου επιλεγεί εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν επιλεγεί εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, ο επιλεγόμενος αποσπάται στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α' 186), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις. Η άσκηση καθηκόντων Ειδικού Συμβούλου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως η άσκηση των καθηκόντων του μέντορα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδοθεί μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π.

Α. Περιγραφή θέσεων

Οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων είναι πέντε (5) οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος.
1. Εκπαίδευση Μεταναστών και Προσφύγων
2. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
3. Ενταξιακή Εκπαίδευση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
4. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μαθητεία
5. Ερευνητικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Β. Κριτήρια

Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα κριθούν και θα τοποθετηθούν στις ανωτέρω θέσεις Ειδικών Συμβούλων. Τα τυπικά προσόντα είναι τα εξής:
1. Διδακτορικός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
2. Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο στο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος
3. Εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών

Γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων

Αίτηση-δήλωση απόσπασης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης εφόσον πληρούνται οι προαπαιτούμενοι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Δ. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων - αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., www.iep.edu.gr, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες να υποβάλουν υποψηφιότητα, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ. – όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την ορθότητα όσων δηλώνουν.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αίτηση που δε θα υποβληθεί με τον ανωτέρω τρόπο ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 23/05/2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 06/06/2016 και ώρα 23:59.

Ε. Επιλογή - Διαδικασία αποσπάσεων

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί από Ειδικές Επιτροπές ορισμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ των υποψηφίων με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας. Καθώς η αποστολή των φακέλων θα γίνει ηλεκτρονικά δύναται η εκάστοτε επιτροπή να ζητά από τους υποψηφίους να προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη σε έντυπη μορφή τα στοιχεία που επικαλούνται.

Η επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών/υπαλλήλων θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Πίνακα υποψηφίων ανά θέση με αξιολογική σειρά.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για απόσπαση που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ανάληψη υπηρεσίας για όσους επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2016.

Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που έχει αποσπαστεί στο Ι.Ε.Π. βάσει προηγούμενης απόφασης θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης αυτής και της τοποθέτησής του με νέα απόφαση διετούς διάρκειας, εφόσον επιλεγεί για συγκεκριμένη θέση.

Επίσης, σε περίπτωση αποχώρησης αποσπασμένου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον επόμενο υποψήφιο στη σειρά κατάταξης.

Στ. Δημοσίευση

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) και θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεράσιμος Κουζέλης

Pin It

Εκτύπωση