ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ:

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που χρειάζεται κάποιος εκπαιδευτικός που διεκδικεί απόσπαση σε ΚΠΕ, ορίζονται ανάλογα με τη θέση.

Υπεύθυνος & Αναπληρωτής:
Τη θέση διεκδικούς Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων (ΠΕ) οι οποίοι έχουν 6ετή εκπαιδευτική υπηρεσία,  από την οποία η 3ετής είναι διδακτική

Μέλη παιδαγωγικής ομάδας:
Ως μέλη παιδαγωγικής ομάδας μπορούν να αποσπαστούν Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων (ΠΕ) με  4ετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία η 2ετής είναι διδακτική

Τα έτη υπηρεσίας σε ΚΠΕ λαμβάνονται ως διδακτική υπηρεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δνση  ή Γραφείο που υπάγονται οι εκπαιδευτικοί και απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το ΚΠΕ .

Η καταληκτική ημερομηνία είναι διαφορετική για κάθε Περιφερειακή Δνση Αθμιας & Βθμιας.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΠΕ:

Η θητεία στα ΚΠΕ, μετά την έγκριση της απόσπασης ορίζεται στα 4 έτη.

Η απόσπαση σε ΚΠΕ λαμβάνεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση και θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης.

Η μοριοδότηση (μόρια δυσμενών συνθηκών) είναι αντίστοιχη με του πλησιέστερου στο ΚΠΕ σχολείου.

Η ανάληψη υπηρεσίας είναι άμεση με την ανακοίνωση της απόσπασης.

Με τη λήξη της θητείας οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

Αίτηση εκπαιδευτικής άδειας δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της απόσπασης στα ΚΠΕ


Εκτύπωση