Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη ΓΓ Υπουργείου Παιδείας 2017 - 2018 (Ανακλήσεις)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.197437/Γ1/15-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215
FAX: 2103443374

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης και Διακοπή Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Τις με αρ. πρωτ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ), 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9), 142440/Γ1/30-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΨΩ4653ΠΣ-ΜΗΞ), 142446/Γ1/30-8-2017 (ΑΔΑ: 7Δ254653ΠΣ-ΣΥΠ), 158852/Γ1/22-9-2017 και 165948/Γ1/4-10-2017 αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την 10η/2017 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση στις 6/11/2017 γνωμοδότησε θετικά.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. 158852/Γ1/22-9-2017 και 165948/Γ1/4-10-2017 αποφάσεις νέας απόσπασης εκπαιδευτικών μέχρι και 31 Αυγούστου 2018, στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

180783

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΚΕΙΜ

ΠΕ05

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Β- Κορινθίας

2

401153

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β- Δυτ.Αττικής

3

157240

ΞΥΔΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ06

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ

Β-Α΄ Σάμου

4

227622

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Β-Β΄ Δωδεκανήσου

5

223996

ΣΑΜΙΟΣ

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΡΤΑΣ

Β-Αρτας

Β. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της παρακάτω εκπαιδευτικού:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

188239

ΧΑΡΑΚΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ19

ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Β-Α΄ Αθήνας

Γ. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του παρακάτω εκπαιδευτικού, λόγω απόσπασής του στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο δυνάμει της Φ.21/167947/Η2/9-10-2017, ΑΔΑ: ΩΒΒΧ4653ΠΣ-40Τ απόφασης, ως εξής:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

198419

ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ05

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΞΩΝ

Β- Κέρκυρας

(αναδρομικά από 18/10/2017)

Δ. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, των παρακάτω εκπαιδευτικών, λόγω μετάταξής τους σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αντίστοιχα (ΦΕΚ 993/τ. Γ΄/9-10-2017), ως εξής :

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

192475

ΤΖΟΥΒΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ20

10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Β-Α΄ Αθήνας

(από 24/10/2017, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

2

184200

ΦΡΑΓΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Β- Βοιωτίας

(από 24/10/2017, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της στο Πανεπιστήμιο Πατρών)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπάστηκαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.142446/Γ1/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365, 2103443374

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 106674/ΓΔ1/26-06-2017 (ΑΔΑ: 6Β4Η4653ΠΣ-ΜΧ6) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
3. Το αρ. 112339/ΓΔ1/04-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΜ4653ΠΣ-81Ν) έγγραφο του Υπουργού του Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την Πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την 8η/2017 συνεδρίασή του στις 28/8/2017 γνωμοδότησε θετικά για την κάλυψη των οκτώ (8) προβλεπόμενων θέσεων.
6. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Β-Αιτωλ/νίας

2

199842

ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

Β-Β΄ Αθήνας

3

205258

ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Δυτ.Αττικής

4

190889

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ19

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Β-Δυτ.Αττικής

5

210941

ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ20

1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Β-Β΄ Ευβοίας

6

703991

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β-Αρκαδίας

7

215754

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Β-Αιτωλ/νίας

8

188239

ΧΑΡΑΚΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ19

ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Β-Α΄Αθήνας

 

 


Αρ.Πρωτ.142443/Γ1/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365, 2103443374

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Τις με αρ. πρωτ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) και 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9) αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την 8η/2017 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση στις 28/8/2017 γνωμοδότησε θετικά.
5. Την 8η/2017 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση στις 29/8/2017 γνωμοδότησε θετικά.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. 138781/Γ1/21-8-2017 και 138782/Γ1/21-8-2017 αποφάσεις νέας απόσπασης και ανανέωσης απόσπασης αντίστοιχα, από 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και 31 Αυγούστου 2018 στη Γενική Γραμματεία Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

218984

ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Β-Λακωνίας

2

224626

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α-Ηράκλειο

3

600905

ΘΩΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ70

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α-Δ΄Αθηνών

4

585669

ΤΖΟΒΛΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

Α-Β΄Αθηνών

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπάστηκαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.142441/Γ1/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103443374, 2103442365

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
3. Την αρ. 75627/Γ1/9-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ0Θ4653ΠΣ-ΨΓΞ) πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στις Γενικές Γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 – 2018».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 28/8/2017 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2017 συνεδρίασή του.
6. Την από 29/8/2017 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2017 συνεδρίασή του.
7. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 στην παρακάτω εκπαιδευτικό:
(...)

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. 12 εκπαιδευιτκοί)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις 12 νέες και μία ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (21-08-2017)


Αρ.Πρωτ.138782/21-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103443374, 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
3. Την αρ. 75627/Γ1/9-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ0Θ4653ΠΣ-ΨΓΞ) πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στις Γενικές Γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 – 2018».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 20/7/2017 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 7η/2017 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (αναφέρονται αποσπάσεις 299 εκπαιδευτικών)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (αναφέρονται αποσπάσεις 03 εκπαιδευτικών)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις 302 ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (21-08-2017)

 


Αρ.Πρωτ.138781/Γ1/21-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103443374, 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 20/7/2017 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 7η/2017 συνεδρίασή του.
5. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. 68 εκπαιδευτικοί)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις 68 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (21-08-2017)


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.217661/Γ1/20-12-2016/ΥΠΠΕΘ :
01+02 διακοπές αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (20-12-2016)

Αρ.Πρωτ.217653/Γ1/20-12-2016/ΥΠΠΕΘ
08 διακοπές αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (20-12-2016)

Αρ.Πρωτ.217648/Γ1/20-12-2016/ΥΠΠΕΘ
05 ανακλήσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (20-12-2016)

Αρ.Πρωτ.178094/Γ1/25-10-2016/ΥΠΠΕΘ
05 νέες αποσπάσεις και τις 03 ανακλήσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (25-10-2016)

Αρ.Πρωτ.146167/Γ1/09-09-2016/ΥΠΠΕΘ
03 ανανέωσεις, 19 νέες και 01 ανάκληση απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας (09-09-2016)

Αρ.Πρωτ.139316/Γ1/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ
05+01 ανακλήσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας

Αρ.Πρωτ.139298/Γ1/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ
15+18 ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας

Αρ.Πρωτ.136862/Γ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ
63 αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας

Αρ.Πρωτ.136860/Γ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ
267 αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας

 


 

Αρ.Πρωτ.136859/Γ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365, 2103443374

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α/23-9-2015).
2. Την αριθμ. 182109/Γ1/12-11-2015 (ΦΕΚ 823/τ.ΥΟΔΔ/17-11-2015) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
3. Την αρ. 197109/Α1/4.12.2015 (ΦΕΚ 2654/τ.Β/9-12-2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού, της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).
4. Την αρ. 100524/ΓΓ1/17-06-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΧ84653ΠΣ-2Δ3) πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017».
5. Το αρ. αρ.109256/ΓΓ1/04-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΗ54653ΠΣ-Μ99) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Παράταση υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20)».
6. Το αρ. Υ.Σ. οικ.567/18-08-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Κατανομή θέσεων», με το οποίο οι δεκαπέντε (15) συνολικά προσφερόμενες θέσεις κατανέμονται σε πέντε (5) οι θέσεις για τη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Γενική Διεύθυνση  Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε δέκα (10) οι θέσεις για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
8. Την 6η/2016 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση του στις 18/08/2016 γνωμοδότησε θετικά για την κάλυψη των πέντε (5) προβλεπόμενων θέσεων.
9. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

210758

ΑΣΒΕΣΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

Α-Ανατ. Αττικής

2

200304

ΓΕΡΑΡΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΙΣΤ

ΠΕ20

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Β-Γ΄ Αθήνας

3

215345

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ20

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Β-Β΄ Ανατ. Αττικής

4

209083

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

Α-Γ΄ Αθηνών

5

188937

ΦΥΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ20

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Β-Β΄Αθήνας

Οι ανωτέρω θα στελεχώσουν τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα συντονίζονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της προαναφερθείσας Γενικής Διεύθυνσης και θα έχουν ως κύριο καθήκον το σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών ανοικτού λογισμικού.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Εκτύπωση