Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα - Πειραματικά Σχολεία 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2017-2018

Αρ.Πρωτ.135648/Δ6/10-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2014) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 «Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 77400/Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 181572/Δ6/11-11-2015 «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 887/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 204176/Δ6/14-12-2015 «Αντικατάσταση του Πρόεδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 5/23-5-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Α – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών) και την με αριθμ. 7/6-7-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Δ5 - Αποσπάσεις (συνοδευτικοί πίνακες, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΠ.Ε.Σ., μοριοδότηση - πίνακες κατάταξης από ΕΠ.Ε.Σ., στοιχεία e-data, ενστάσεις, επιστολές προς Δ.Ε.Π.Π.Σ., Ανάκληση αιτήσεων απόσπασης (103985/21-6-2017 Παπασταθόπουλος Γιώργος Π.Γ. Παν. Κρήτης)
4. Το με αρ. πρωτ. 727/8-6-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».
5. Τη με αρ. πρωτ. 131512/Δ6/2-8-2017 Αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης του εκπαιδευτικού Αμπελά Ιωάννη Παναγιώτη και το με αρ. πρωτ. 746/2-8-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποδοχής της αίτησης ανάκλησης.
6. Την αριθμ. 15/17-7-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 74 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις αποσπάσεων (74) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης σε Πρότυπα- Πειραμαιτκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018


Αρ.Πρωτ.127878/Δ6/26-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2014) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 «Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 77400/Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 181572/Δ6/11-11-2015 «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 887/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 204176/Δ6/14-12-2015 «Αντικατάσταση του Πρόεδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 5/23-5-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Α – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών) και την με αριθμ. 7/6-7-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Δ5 - Αποσπάσεις (συνοδευτικοί πίνακες, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΠ.Ε.Σ., μοριοδότηση - πίνακες κατάταξης από ΕΠ.Ε.Σ., στοιχεία e-data, ενστάσεις, επιστολές προς Δ.Ε.Π.Π.Σ., Ανάκληση αιτήσεων απόσπασης (103985/21-6-2017 Παπασταθόπουλος Γιώργος Π.Γ. Παν. Κρήτης)
4. Το με αρ. πρωτ. 727/8-6-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».
5. Την αριθμ. 13/7-7-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 26 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις αποσπάσεων (26) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 (27-07-2017)

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.144783/Δ6/08-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017 - Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ε) της αριθμ.Υ27/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» (Φ.Ε.Κ. 2168/9-10-2015,τ.Β΄) και της αριθμ. 165597/19-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πελεγρίνη» (Φ.Ε.Κ. 2293/22-10-15,τ.Β΄).
2. Τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 «Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015), 77400/Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-06-2015), 181572/Δ6/11-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 887/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-12-2015), 204176/Δ6/14-12-2015( Φ.Ε.Κ. 921/17-12-2015,τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 4/17-5-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Δ. «Νέο σχολ. έτος 2016-2017 – Σχεδιασμός στελέχωσης, λειτουργίας σχολείων»), τη με αριθμ. 5/22-6-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα 1. «Ορισμός Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Π.Π.Σ.») και τη με αρ. 6/5-7-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα 1. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π. & Π.Σ.»).
4. Το με αρ. πρωτ. 87938/Δ6/31-5-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017».
5. Την με αρ. πρωτ. 385/ΔΕΠΠΣ/6-7-2016 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Κύρωση συνολικού πίνακα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017» και την με αρ. πρωτ. 387/6-7-2016 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Κύρωση συνολικού πίνακα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017».
6. Την αριθμ. 14/8-7-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Την αριθμ. 10/21-7-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
8. Το με αρ. πρωτ. 393/27-7-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς τη Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Διαβίβαση της με αρ.10/21-7-2016 απόφασης του ΚΥΣΠΕ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία»
9. Το με αρ. πρωτ. 394/27-7-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς τη Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Διαβίβαση της με αρ.14/8-7-2016 απόφασης του ΚΥΣΠΕ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία»
10. Τη με αρ. πρωτ. 125902/Δ6/29-7-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016 – 2017».
11. Την με αριθμ. 8/2-9-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 125902/Δ6/29-7-2016 (ΑΔΑ: 718Α4653ΠΣ-ΓΛΖ) Υπουργικής Απόφασης, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση των εκπαιδευτικών του κάτωθι πίνακα, για τους λόγους που αναφέρονται στις αιτήσεις τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ.04 εκπαιδευτικών)

Β. Την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 125902/Δ6/29-7-2016 (ΑΔΑ: 718Α4653ΠΣ-ΓΛΖ) Υπουργικής Απόφασης, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση των εκπαιδευτικών του κάτωθι πίνακα, καθώς δεν υφίσταται το κενό σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 141449/Δ6/5-9-2016 έγγραφο του Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ.01 εκπαιδευτικός)

Γ. Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΛΗΣ

29-07-2016 : Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις αποσπάσεων (73) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017


Αρ.Πρωτ.125902/Δ6/29-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ε) της αριθμ. Υ27/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» (Φ.Ε.Κ. 2168/9-10-2015,τ.Β΄) και της αριθμ. 165597/19-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πελεγρίνη» (Φ.Ε.Κ. 2293/22-10-15,τ.Β΄).
2. Τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 «Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015), 77400/Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-06-2015), 181572/Δ6/11-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 887/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-12-2015), 204176/Δ6/14-12-2015( Φ.Ε.Κ. 921/17-12-2015,τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 4/17-5-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Δ. «Νέο σχολ. έτος 2016-2017 – Σχεδιασμός στελέχωσης, λειτουργίας σχολείων»), τη με αριθμ. 5/22-6-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα 1. «Ορισμός Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Π.Π.Σ.») και τη με αρ. 6/5-7-2016 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα 1. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π. & Π.Σ.»).
4. Το με αρ. πρωτ. 87938/Δ6/31-5-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017».
5. Την με αρ. πρωτ. 120345/Δ6/21-7-2016 Υ.Α.
6. Την με αρ. πρωτ. 385/ΔΕΠΠΣ/6-7-2016 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Κύρωση συνολικού πίνακα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017» και την με αρ. πρωτ. 387/6-7-2016 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Κύρωση συνολικού πίνακα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017».
7. Την αριθμ. 14/8-7-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
8. Την αριθμ. 10/21-7-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
9. Το με αρ. πρωτ. 393/27-7-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς τη Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Διαβίβαση της με αρ.10/21-7-2016 απόφασης του ΚΥΣΠΕ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία»
10. Το με αρ. πρωτ. 394/27-7-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς τη Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Διαβίβαση της με αρ.14/8-7-2016 απόφασης του ΚΥΣΠΕ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία»
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 20 εκπαιδευτικοί)

Β. Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 53 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΛΗΣ

29-07-2016 : Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις αποσπάσεων (73) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017


Εκτύπωση