Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού (ΕΕΠ - ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.140866/Δ3/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t08deab(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Λυμπεροπούλου, Κ. Κυριάκου
Τηλέφωνο: 2103442933, 2103442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ:
1.«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α. στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»
2. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π» και
3. «Συμπληρωματική απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας απόσπασης σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 3 & του άρθρου 35, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4, Δ΄ παρ.3 του ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
4. το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».
5. τη με αριθ. πρωτ. 83927/Δ3/19-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΤΞ4653ΠΣ-ΖΟΕ) εγκύκλιο των αποσπάσεων «Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»
6. την εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. Πρωτ. 140511/Δ3/25-08-2017
7. την Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με αριθ. 5/25-8-2017
8. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α. στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

2. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π»

(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευτικοί)

3. «Συμπληρωματική απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας απόσπασης σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π».

(...) (σ.σ. 06 εκπαιδευτικοί)

• Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που αποσπώνται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2018 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2018 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

• Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που αποσπώνται σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

• Οι Δ/σεις και τα ΚΕΔΔΥ που ανήκουν οργανικά τα μέλη, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια και να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις τροποποιήσεις και τιςνέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY 2017-2018 (25-08-2017)


Αρ.Πρωτ.121678/Δ3/17-07-2017/ΥΠΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Φ. Λυμπεροπούλου, Κ.Κυριάκου
Τηλέφωνο: 2103442933, 2103442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 3 & του άρθρου 35, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4, Δ΄ παρ.3 του ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
4. 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».
5. τη με αριθ. πρωτ. 83927/Δ3/19-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΤΞ4653ΠΣ-ΖΟΕ) εγκύκλιο των αποσπάσεων «Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»
6. την εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. Πρωτ. 120652/Δ3/17-07-2017
7. την Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με αριθ. 4/17-7-2017
8. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για το διδακτικό έτος 2017-2018:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(...) (σ.σ. 31 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 17 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 49 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 08 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 09 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(...) (σ.σ. 32 εκπαιδευτικοί)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2017-2018, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2018 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2018 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 150 αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY 2017-2018 (17-07-2017)

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.127862/Δ3/02-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: 210 3442561, 2103442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: 1. «Συμπληρωματική Απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016-2017, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας σύμφωνα με την 6η/19-7-2016 Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ.»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ.2 & του άρθρου 35, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2009) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, Δ΄ παρ.3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
4. Τη με αριθ. πρωτ. 77111/Δ3/13-5-2016 (ΑΔΑ :78BZ4653ΠΣ-ΛΟΟ) εγκύκλιο των αποσπάσεων «Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»,
6. Το Π.Δ. 70/2015 με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…Τουρισμού»,
7. Το Π.Δ. 73/2015 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. Την Εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. πρωτ. 118683/Δ3/19-7-2016,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και
10. Την Πράξη με αριθ. 6/19-7-2016 του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Αποφασίζουμε

1. «Συμπληρωματική Απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016-2017, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας σύμφωνα με την 6η /19-7-2016 Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ.»

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΟΛΟΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

196693

ΠΕ23

ΚΩΝ/ΝΟΣ

1ο ΕΔΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΔΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2

ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

702851

ΠΕ28

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ

2ο ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΜΕΡΙΣΣΑ

702880

ΠΕ23

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΙΔ ΕΠΑΓΓΕΛ ΓΥΜΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4

ΝΟΤΗ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

606966

ΠΕ21

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1ο ΕΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

5

ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

606762

ΔΕ1 ΕΒΠ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2οΕΔΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6

ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

603482

ΔΕ1 ΕΒΠ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΙΑΣ

2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που αποσπώνται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τη λήξη του διδακτικού έτους 21/06/2017για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2017 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Οι αποσπασμένοι σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους Οι Δ/σεις και τα ΚΕΔΔΥ που ανήκουν οργανικά τα μέλη, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια και να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.106692/Δ3/29-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Τσιμπίδου
Τηλέφωνο: 210 3442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2016-2017»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 3 & του άρθρου 35, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4, Δ΄ παρ.3 του ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
4. τη με αριθ. πρωτ. 77111/Δ3/13-5-2016 (ΑΔΑ :78BZ4653ΠΣ-ΛΟΟ) εγκύκλιο των αποσπάσεων «Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»
5. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
6. την εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. Πρωτ. 103191/Δ3/23-06-2016
7. την Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με αριθ. 4/27-6-2016
8. την εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. Πρωτ. 105155/Δ3/28-06-2016,
9. την Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με αριθ. 5/28-6-2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για το διδακτικό έτος 2016-2017:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(...) (σ.σ. 31 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ.15 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 44 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ.06 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 11 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(...) (σ.σ. 28 εκπαιδευτικοί)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2016-2017, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2017 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2017 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 140 αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY 2016-2017 (29-06-2016)


Εκτύπωση