Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού (ΕΕΠ - ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ 2018- 2019

Αρ.Πρωτ.182102/Ε4/29-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210-3442931
FAX: 210-3442193

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 (περ.Δ΄), παρ. 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
β) του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
γ) του άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
δ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
ε) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
2. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»
3. την 4η/23-10-2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
4. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας στο μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π:

(...) (σ.σ. 03 ανακλήσεις αποσπάσεων)

2. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας και αποσπούμε:

(...) (σ.σ. 01 νέα απόσπαση)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2019 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2019 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τροποποιήσεις και νέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY


Αρ.Πρωτ.141324/Ε4/31-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β.Νούτσου
Τηλέφωνο: 210-3442931
FAX: 210-3442193

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 (περ.Δ΄), παρ. 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
β) του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
γ) του άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
δ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
ε) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
2. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»
3. την 3η/28-8-2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
5. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας στο μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π:

(...) (σ.σ.02 ανακλήσεις)

2. Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας στο μέρος που αφορά στην απόσπαση των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε:

(...) (σ.σ.06 τροποποιήσεις)

3. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας με τις αποσπάσεις των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:

(...) (σ.σ.06 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2019 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2019 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις τροποποιήσεις και τιςνέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY


Αρ.Πρωτ.106055/Ε4/26-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Κυριάκου, Β.Νούτσου
Τηλέφωνο: 210-344219, 2931
FAX: 210-3442193

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 (περ. Δ΄), παρ. 3 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. Το άρθρο 47, παρ. 3 του ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α΄), το άρθρο 50, παρ.3 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και το άρθρο 19, παρ.20 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
3. Το άρθρο 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
4. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
5. Το άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
6. Το άρθρο 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
7. Το άρθρο 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
8. Το άρθρο 24, παρ. 2 και το άρθρο 7, παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28, παρ.9 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
9. Το άρθρο 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
10. Το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
11. Το άρθρο 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και το άρθρο 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
12. Το άρθρο 44Α παρ. 12 και άρθρο 46, παρ.1, εδαφ. στ. και το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
13. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ́) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
14. το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
15. Τα άρθρο 3 και 13 της αριθ. 4494/Γ6/01-11-2001 (ΦΕΚ 1503 Β΄) Υ.Α. και την αριθ. 28911/Γ6/12-03-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) Υ.Α.
16. Την παρ.2 της αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
17. Την αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
18. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»
19. Τα λειτουργικά κενά όπως παρελήφθησαν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ σε απάντηση του αριθ. πρωτ. 82175/Ε4/18-05-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ & ΕΒΠ
20. Την αριθ. πρωτ. 104248/Ε4/25-06-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ & ΕΒΠ)
21. Την αριθ. 2/25-06-2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.):

(...) (σ.σ.26 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2018-2019, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.):

(...) (σ.σ.152 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2019 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2019 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017 -2018


Αρ.Πρωτ.140866/Δ3/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t08deab(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Λυμπεροπούλου, Κ. Κυριάκου
Τηλέφωνο: 2103442933, 2103442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ:
1.«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α. στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»
2. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π» και
3. «Συμπληρωματική απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας απόσπασης σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 3 & του άρθρου 35, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4, Δ΄ παρ.3 του ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
4. το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».
5. τη με αριθ. πρωτ. 83927/Δ3/19-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΤΞ4653ΠΣ-ΖΟΕ) εγκύκλιο των αποσπάσεων «Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»
6. την εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. Πρωτ. 140511/Δ3/25-08-2017
7. την Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με αριθ. 5/25-8-2017
8. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α. στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

2. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121678/Δ3/17-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΛΛ4653ΠΣ-4ΧΕ) Υ.Α στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π»

(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευτικοί)

3. «Συμπληρωματική απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων θεραπείας απόσπασης σύμφωνα με την 5η/25-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π».

(...) (σ.σ. 06 εκπαιδευτικοί)

• Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που αποσπώνται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2018 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2018 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

• Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που αποσπώνται σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

• Οι Δ/σεις και τα ΚΕΔΔΥ που ανήκουν οργανικά τα μέλη, παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια και να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις τροποποιήσεις και τιςνέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY 2017-2018 (25-08-2017)


Αρ.Πρωτ.121678/Δ3/17-07-2017/ΥΠΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t08deab(ΑΤ)minedu.gov.gr
Φ. Λυμπεροπούλου, Κ.Κυριάκου
Τηλέφωνο: 2103442933, 2103442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 3 & του άρθρου 35, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4, Δ΄ παρ.3 του ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
4. 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».
5. τη με αριθ. πρωτ. 83927/Δ3/19-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΤΞ4653ΠΣ-ΖΟΕ) εγκύκλιο των αποσπάσεων «Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018»
6. την εισήγηση της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αριθ. Πρωτ. 120652/Δ3/17-07-2017
7. την Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με αριθ. 4/17-7-2017
8. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για το διδακτικό έτος 2017-2018:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(...) (σ.σ. 31 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 17 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 49 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 08 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(...) (σ.σ. 09 εκπαιδευτικοί)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(...) (σ.σ. 32 εκπαιδευτικοί)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2017-2018, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2018 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2018 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 150 αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY 2017-2018 (17-07-2017)


Ημερομηνία εκτύπωσης: 22-07-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/apospaseis/774-apospaseis-eep-evp-smeae-keddy