Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2019 2020

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.134204/Ε4/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 344 2931

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄), του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), την αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 24, παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και το άρθρο 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α΄), του άρθρου 50, παρ.3 του ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και του άρθρου 19, παρ.20 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 44Α παρ. 12 και του άρθρου 46, παρ.1, εδαφ. στ. και του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28, παρ.9 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
12. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 9 και 51 παρ.γ2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
13. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 13 της αριθ. 4494/Γ6/01-11-2001 (ΦΕΚ 1503 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και την αριθ. 28911/Γ6/12-03-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) Υπουργική Απόφαση
14. Τις διατάξεις της παρ.2 της αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας.
15. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργικής Απόφασης
16. Τo Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
17. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων […]»
18. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
19. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
20. Την αριθ. πρωτ. 126292/Ε4/07-08-2019 (ΑΔΑ: ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2) εγκύκλιο με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020»
21. Τα λειτουργικά κενά, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τις ΠΔΕ κατόπιν του αριθ. πρωτ. 125608/Ε4/06-08-2019 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ
22. Την αριθ. 5/29-8-2019 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
23. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 10 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 63 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2019-2020, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα μέλη του ΕΕΠ που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2020 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2020 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τροποποιήσεις και νέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ / ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΣΥ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.182102/Ε4/29-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210-3442931
FAX: 210-3442193

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 (περ.Δ΄), παρ. 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
β) του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
γ) του άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
δ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
ε) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
2. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»
3. την 4η/23-10-2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
4. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας στο μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π:

(...) (σ.σ. 03 ανακλήσεις αποσπάσεων)

2. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας και αποσπούμε:

(...) (σ.σ. 01 νέα απόσπαση)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2019 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2019 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τροποποιήσεις και νέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY


Αρ.Πρωτ.141324/Ε4/31-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β.Νούτσου
Τηλέφωνο: 210-3442931
FAX: 210-3442193

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 (περ.Δ΄), παρ. 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
β) του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
γ) του άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
δ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
ε) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
2. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»
3. την 3η/28-8-2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
5. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας στο μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π:

(...) (σ.σ.02 ανακλήσεις)

2. Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας στο μέρος που αφορά στην απόσπαση των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε:

(...) (σ.σ.06 τροποποιήσεις)

3. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 106055/Ε4/26-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ) Απόφασή μας με τις αποσπάσεις των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:

(...) (σ.σ.06 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2019 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2019 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις τροποποιήσεις και τιςνέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY


Αρ.Πρωτ.106055/Ε4/26-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Κυριάκου, Β.Νούτσου
Τηλέφωνο: 210-344219, 2931
FAX: 210-3442193

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 (περ. Δ΄), παρ. 3 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. Το άρθρο 47, παρ. 3 του ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α΄), το άρθρο 50, παρ.3 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και το άρθρο 19, παρ.20 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
3. Το άρθρο 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
4. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
5. Το άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄)
6. Το άρθρο 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
7. Το άρθρο 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
8. Το άρθρο 24, παρ. 2 και το άρθρο 7, παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28, παρ.9 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
9. Το άρθρο 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
10. Το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
11. Το άρθρο 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και το άρθρο 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
12. Το άρθρο 44Α παρ. 12 και άρθρο 46, παρ.1, εδαφ. στ. και το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
13. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ́) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»
14. το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
15. Τα άρθρο 3 και 13 της αριθ. 4494/Γ6/01-11-2001 (ΦΕΚ 1503 Β΄) Υ.Α. και την αριθ. 28911/Γ6/12-03-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) Υ.Α.
16. Την παρ.2 της αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
17. Την αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
18. Την αριθ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»
19. Τα λειτουργικά κενά όπως παρελήφθησαν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ σε απάντηση του αριθ. πρωτ. 82175/Ε4/18-05-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ & ΕΒΠ
20. Την αριθ. πρωτ. 104248/Ε4/25-06-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ & ΕΒΠ)
21. Την αριθ. 2/25-06-2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2018-2019, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.):

(...) (σ.σ.26 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2018-2019, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.):

(...) (σ.σ.152 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2019 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2019 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου άρθρου με τις αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY

 


Ημερομηνία εκτύπωσης: 04-06-2020
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/apospaseis/774-apospaseis-eep-evp-smeae-keddy