ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(Ν. 3149/2003 - ΦΕΚ 141.Α/10-6-2003)

Στο αναγραφόμενο νόμο/ΦΕΚ υπάρχει διάταξη που αφορά την καταβολή αποζημίωσης για μεταφορά οικοσκευής, η οποία έχει ως εξής:

Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αποσπώνται στο εξωτερικό καταβάλλεται αποζημίωση για μεταφορά της οικοσκευής κατά τη μετάβαση και επιστροφή τους. Η αποζημίωση καταβάλλεται μία μόνο φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποσπάσεών τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή των χωρών απόσπασης και εφόσον η μετακίνηση θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες". Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι καταβολής, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

Το περιεχόμενο της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που ήδη έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 908/Β΄/04-07-03 έχει ως εξής:

.. Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται στο εξωτερικό καταβάλλεται αποζημίωση για μεταφορά της οικοσκευής η οποία ανέρχεται σε ποσό ίσο με:

I. Ένα μηνιαίο επιμίσθιο της χώρας απόσπασης για τους άγαμους ή τους έγγαμους που μετοικούν χωρίς την οικογένειά τους.

II. Ενάμισι μηνιαίο επιμίσθιο της χώρας απόσπασης για τους έγγαμους που μετοικούν με τον/την σύζυγο.

II. Δύο μηνιαία επιμίσθια της χώρας απόσπασης για τους έγγαμους με παιδιά, εφόσον μετοικούν με την οικογένεια τους.

Διευκρινίζεται ότι, για το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό του επιμισθίου που ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, για πρώτη μετάβαση και το ίδιο ποσό για οριστική επιστροφή. Το ύψος της αποζημίωσης μεταβάλλεται μόνο με τροποποίηση της παρούσας και δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αυξήσεις του επιμισθίου.

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαιούχοι είναι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και συντονιστές εκπαίδευσης που αποσπώνται στο εξωτερικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται μία μόνο φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποσπάσεών τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή των χωρών απόσπασης και εφόσον η μετακίνηση θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες. Στην περίπτωση εγγάμων εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων που αποσπώνται στο εξωτερικό, η αποζημίωση καταβάλλεται μόνο στον ένα εκ των δύο συζύγων.

3. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις:

α) Παράτασης απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση καταβάλλεται με την οριστική επιστροφή.

β) Διακοπής της απόσπασης κατά την διάρκεια οποιουδήποτε από τα διδακτικά έτη που διαρκεί η απόσπαση, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού.

γ) Απόσπασης μικρότερης διάρκειας από δώδεκα μήνες.

δ) Εφόσον έχει καταβληθεί στο παρελθόν στον ή στην σύζυγο υπάλληλο, εν ενεργεία ή συνταξιούχο του Δημοσίου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αποζημίωση καταβάλλεται στο δικαιούχο με τακτικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται στο όνομά του. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δαπάνης καθορίζονται ως ακολούθως:

1) Αίτηση εκπαιδευτικού

2) Αντίγραφο απόφασης απόσπασης στο εξωτερικό ή διακοπής ή λήξης της απόσπασης.

3) Αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας, θεωρημένο για την ακρίβεια του περιεχομένου του από την προϊσταμένη αρχή του εκπαιδευτικού, στο εξωτερικό προκειμένου για μετάβαση ή στην Ελλάδα προκειμένου για οριστική επιστροφή.

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του εκπαιδευτικού από την οποία θα προκύπτει:
i) Ονοματεπώνυμο και επάγγελμα του συζύγου, προκειμένου περί εγγάμων.
ii) Εγκατάσταση της οικογένείας του μαζί του.
iii) Ότι στο παρελθόν δεν έχουν καταβληθεί έξοδα μεταφοράς οικοσκευής από το Δημόσιο στον ίδιο ή στον / στην σύζυγό του.

5) Εάν ο / η σύζυγος υπηρετεί σε άλλη Δημόσια υπηρεσία επισυνάπτεται βεβαίωση από την Υπηρεσία του ότι δεν του έχουν καταβληθεί έξοδα μεταφοράς οικοσκευής.

6) Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

7) Κατάσταση δαπάνης

Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμία κράτηση.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3149/2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Πληροφορίες : 210 344 2808)

Pin It

Εκτύπωση