ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(Σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ.Φ.821/2443Π/144249/Ζ1/20-11-2009)

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό υποχρεούνται να εξετασθούν για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση ή σε μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

Επιτυχής θεωρείται η εξέταση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 25 τουλάχιστον μονάδες σε εκατοντάβαθμη κλίμακα.

Δεν υποχρεούνται στην προηγούμενη εξέταση όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
1) η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/964 (ΦΕΚ59, τ.Β΄/29-1-96) υπουργική απόφαση για τη χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπως αυτή ισχύει σήμερα
2) το Π.Δ. 347 (ΦΕΚ315, τ.Α΄/31-12-2003) και
3) το Π.Δ. 116 (ΦΕΚ115, τ.Α΄/9-6-2006), περί τροποποίησης διατάξεων Π.Δ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) πτυχίο Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο (διδακτορικό δίπλωμα ή master ή αντίστοιχο τίτλο άλλων γλωσσών) από Πανεπιστήμιο του

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για την κατάρτιση των πινάκων οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα, βαθμίδα εκπαίδευσης και κλάδο, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν.

Η μοριοδότηση λόγω της γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται ως εξής:

Ξένη γλώσσα: μονάδες 25-100 (βαθμολογία κάτω του 25 δεν λαμβάνεται υπόψη)
Όσοι από τους εκπαιδευτικούς κατέχουν τίτλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ενότητα (γλωσσομάθεια των υποψηφίων), λαμβάνουν 100 μονάδες.

Μετά την εξέταση των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα, με βάση τα μοριοδοτούμενα στοιχεία, καταρτίζονται, με αξιολογική σειρά, πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα, βαθμίδα εκπαίδευσης και κλάδο. Η ένταξη σε ένα πίνακα δεν αποκλείει την ένταξη και σε άλλο πίνακα. Οι πίνακες ισχύουν για ένα σχολικό έτος.

Οι υποψήφιοι, που υποχρεούνται στην εξέταση της ξένης γλώσσας και δεν προσέρχονται, καθώς και όσοι προσέρχονται αλλά δε συγκεντρώνουν 25 τουλάχιστον μονάδες, αποκλείονται από την επιλογή.

Για κάθε χώρα συντάσσεται:
  I. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας και
  II. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί σε εναλλακτική/ές γλώσσα/ες. (για τους εκπαιδευτικούς που θα εξετασθούν σε περισσότερες από μία εναλλακτικές γλώσσες, θα ληφθεί υπόψη η γλώσσα στην οποία έλαβαν το μεγαλύτερο βαθμό).

Οι πίνακες των εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί σε εναλλακτική γλώσσα θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί οι πίνακες των εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας απόσπασης (άρθρο 20 παρ. 1Ν.2413/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 Ν.2621/1998).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης των ξένων γλωσσών που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανάλογα με την περιοχή οργανικής θέσης του υποψηφίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

Οι εξετάσεις στις υπόλοιπες γλώσσες (αραβική, ιταλική, ισπανική, σουηδική κ.λ.π.) ανεξαρτήτως της περιοχής που ανήκουν οργανικά οι υποψήφιοι, διεξάγονται στην Αθήνα.

Επίσης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιοχές ευθύνης της Θεσ/νίκης και έχουν δηλώσει εξέταση σε μια ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, καθώς επίσης και σε μία από τις λοιπές ξένες γλώσσες, εξετάζονται στην Αθήνα για όλες τις γλώσσες που έχουν δηλώσει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σοβαροί λόγοι επιβάλλουν στον εκπαιδευτικό την περίοδο των εξετάσεων να βρίσκεται σ’ άλλο εξεταστικό κέντρο απ’ αυτό που ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί με αίτησή του προς τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., την οποία θα υποβάλει το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, να ζητήσει την εξέτασή του στο εξεταστικό κέντρο της περιοχής που βρίσκεται (και μόνο βέβαια για τις γλώσσες γαλλική, αγγλική ή γερμανική).

2. Το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των εξετάσεων και τα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης γνωστοποιήται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί εξετάζονται στις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν μία ώρα πριν την καθοριζόμενη ώρα έναρξης των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους, καθώς και δύο (2) στυλό διαρκείας χρώματος μπλε.

3. Οι εξεταζόμενοι κάθονται στις αίθουσες εξέτασης κατά αλφαβητική σειρά και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της επιτροπής του Ε.Κ. και των επιτηρητών. Αν οι εξεταζόμενοι είναι σύζυγοι ή αδέλφια κάθονται σε άλλη σειρά καθισμάτων και σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους κατά την κρίση των επιτηρητών της αίθουσας.

4. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στις αίθουσες εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βοηθήματα, λεξικά, σημειώσεις και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με τις εξεταζόμενες γλώσσες.

5. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή συλλαμβάνεται ή αποπειράται να αντιγράψει ή έχει μαζί του σημειώσεις κλπ., αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της επιτροπής του Ε.Κ. και ύστερα από προηγούμενη απολογία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η εξέταση στην ξένη γλώσσα γίνεται ως εξής:

α) Δίνεται στους εξεταζόμενους απόσπασμα γραπτού λόγου 300 – 350 λέξεων από σύγχρονο έντυπο υλικό και τους ζητείται να απαντήσουν σε έξι (6) ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.
Η κάθε απάντηση για να θεωρείται ολοκληρωμένη, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 λέξεις και βαθμολογείται με 10 μονάδες.

β) Ζητείται από τους εξεταζόμενους να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα περίπου 200 λέξεων. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος, σε ποιόν, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό γράφει. Η παραγωγή του κειμένου βαθμολογείται με 40 μονάδες.

γ) Στους ανωτέρω αναφερόμενους αριθμούς λέξεων προσμετρώνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κλπ.


Εκτύπωση