Αποσπάσεις στο Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ 2016 2017

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΟΠΠΕΠ) 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.125830/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για το σχολικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4115/2013(ΦΕΚ 24Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α') και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 11 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. 158993/Η/16-12-2010 (ΦΕΚ 1956/τ. Β΄/17-12-2010) απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
4. Την υπ. αριθμ. 87928/Γ1/04.06.2015 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη της Θητείας του Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου»(ΦΕΚ 407,ΥΟΔΔ/08.06.2015).
5. Την υπ’ αρ.34535/Γ1 ΦΕΚ 106/τ.ΥΟΔΔ/01-03-2016)Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
6. Την με αρ. πρωτ. ΓΠ/846/9-12-2011 Απόφαση της υπ’ αριθ. 02/07-12-2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, ΜΕ ΘΈΜΑ 8ο « Έγκριση του Οργανωτικού Σχήματος του ΕΟΠΠΕΠ. και ένταξη του προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
7. Την με αρ. πρωτ. ΓΠ/846/09-12-2011 Απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ με θέμα «Ένταξη υπαλλήλων στις Δ/νσεις και τα Τμήματα του ΕΟΠΠΕΠ».
8. Την με αρ πρωτ. ΓΠ/3712/16-02-2012 Απόφαση της υπ. αρ. 08/16-02-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, με θέμα 26ο: «Τροποποίηση τοποθέτησης του προσωπικού του ΕΟΠΠΕΠ στις Δ/νσεις και τα Τμήματα του Οργανισμού».
9. Την με αρ. πρωτ. ΓΠ/3713/16-02-2012 Απόφαση της υπ΄ αρ. 08/16-02-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, με θέμα 27ο: «Επιλογή Προσόντων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΕΟΠΠΕΠ».
10. Την με αρ. πρωτ. ΓΠ/3714/16-02-2012 Απόφαση της υπ΄ αρ. 08/16-02-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, με θέμα 25ο: «Έγκριση προσωρινά ρυθμιζόμενων ζητημάτων για την λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ».
11. Την με αρ. πρωτ. ΓΠ/5534/19-03-2012 Απόφαση της υπ΄ αρ. 12/16-03-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, ΘΈΜΑ 13ο : «Τροποποίηση της απόφασης της 8ης Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού του ΕΟΠΠΕΠ στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα του ΕΟΠΠΕΠ». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12.Την υπ’ αρ. πρωτ ΔΔ/8245/14-03/2013Απόφαση της υπ. αρ’53/14-03-2013 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, θέμα 22 με θέμα «Ένταξη του προσωπικού…κλάδο ή ειδικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.Την υπ’ αριθμ. 67520/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
14.Το με αρ. πρωτ .ΕΟΠΠΕΠ 32812/07-06-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: Αποσπάσεις…. για το σχολικό έτος 2016-2017»
15. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
16.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
17.Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18.Την με αρ. πρωτ. ΕΟΠΠΕΠ 33479/10-06-2016 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών».
19.Το με αρ. πρωτ. ΓΠ/34802/16-6-2016 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων απόσπασης στον ΕΟΠΠΕΠ.
21.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
22.Την αίτηση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την παρακάτω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

Α. Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1.

701528

ΜΑΓΚΟΥΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ33

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται η παραπάνω εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση