ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΩΣΠΙΚΟΥ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2010-2011

Εκτύπωση  

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ 2010-2011

Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6/13-12-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΙΙΛ9-Θ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΑΤ)ypepth.gr
Τηλ.: 210 344-2332
FAX: 210 344-2193

ΘΕΜΑ: «Διορισμός σε θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Το άρθρο 3 παρ.4,5,6, και 7, καθώς και το άρθρο 4 κεφ. Β παρ. 1,2,4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α),
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/187/οικ. 17894/09-07-2009 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Έγκριση πλήρωσης εκατό (100) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
4. Το υπ’ αριθμ. 2/27711/29-10-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «εγγραφή πρόβλεψης θέσεων»,
5. Την υπ’ αριθμ. Γ6/60442/17-06-2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 902 τ.Β’ «Καθορισμός διαδικασίας επιλογής του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α. – κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 90051/Γ6/09-09-2005 Υπουργική Απόφαση,
6. Την υπ’ αριθμ. 90053/Γ6/09-09-2005 Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.»,
7. Την υπ. αριθμ. 80489/Γ6/07-08-2006 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
8. Την υπ’ αριθμ. 101727/Γ6/30-07-2008 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων,
9. Την υπ’ αριθμ. 106500/Γ6/13-10-2006 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες των κλάδων ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών,
10. Την υπ’ αριθμ. 39772/Γ6/13-04-2007 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών,
11. Την υπ’ αριθμ. 101724/Γ6/30-07-2008 Υπουργική Απόφαση με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 39774/Γ6/13-04-2007 ομοία και κυρώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών,
12. Την υπ’ αριθμ. 120915/Γ6/14-11-2006 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών,
13. Την υπ’ αριθμ. 101737/Γ6/30-07-2008 Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών,
14. Την υπ’ αριθμ. 5734/Γ6/20-01-2010 Υπουργική Απόφαση « Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά κλάδο»,
15. Την περίπτωση γ’ της παρ.9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163, τ. Α’) με την οποία η ισχύς των κυρωμένων αξιολογικών πινάκων παρατάθηκε από τη λήξη τους 30-07-2010 έως τις 31-12-2010,
16. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων για διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,
17. Την αριθμ. 14/30-11-2010 Πράξη του ΥΣΕΕΠ με την οποία έγιναν οι τοποθετήσεις των υποψηφίων των ανωτέρω κλάδων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

αποφασίζουμε

Διορίζουμε τους παρακάτω ως Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) με το προβλεπόμενο εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου τους για την κάλυψη:

α)είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,

β)είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων,

γ) είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών,

δ)δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών,

ε) δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών,

στ) είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών και

ζ) είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

ως ακολούθως:

(...)

Pin It

Εκτύπωση