ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζομένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (22-7-2004) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. (Βλέπετε και παρ. ΧΙΧ του ίδιου Κεφαλαίου).

2. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006 τ.Α΄), με τις οποίες αναδιατυπώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ορίζεται ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως προσδιορίζεται από τον Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/1994 τ.Α΄), ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δε διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

3. α. Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/20-7-2006 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής:

«1.Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία είναι η αρμόδια αρχή η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα.

5. Η έννοια του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/1994 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Σύμφωνα με την αρ.πρ. 84772/Δ2/29-8-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1255/τ. Β΄/7-9-2005) τα κριτήρια της σειράς διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άθρου 6 του Ν.3255/2004, καθορίζονται ιεραρχικά ως εξής:

1. Αριθμός τέκνων,

2. Ημεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης, ο βαθμός πτυχίου.
Για πτυχία που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται η ημεροχρονολογία κτήσης του αλλοδαπού τίτλου, εάν η αναγνώρισή του από το αρμόδιο όργανο της ημεδαπής (όπως Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ι.Τ.Ε., Σ.Α.Ε.Ι) ολοκληρώθηκε χωρίς συμπληρωματική εξέταση, άλλως η ημεροχρονολογία αναγνώρισής του από το αρμόδιο όργανο της ημεδαπής, αν για την αναγνώρισή του απαιτήθηκε συμπληρωματική εξέταση.

7. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

8. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5β΄ του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) δεν μπορούν να διοριστούν ως πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄) δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

11. Με την υπ. αριθμ. 406/2005 Γνωμοδότηση του Τμήματος Β2 Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι :« ….δεν επιτρέπεται ο διορισμός των πολυτέκνων εφημερίων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 , παρ. 3 του ν.3255 / 2004 ».

12. Με την αριθμ. 1486/Φ.67/15-05-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν την 22-07-2004 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3255/2004) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και όσοι διορίστηκαν ή προσελήφθησαν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν μπορούν να διορισθούν ως πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση που ήδη κατέχουν.
Η παραίτηση πρέπει να έχει συντελεσθεί πριν από την εγγραφή ή, κατ΄ επιεική λογική εκτίμηση, πρέπει τουλάχιστον πριν από την εγγραφή στον ειδικό πίνακα να έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραίτησης και οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί, με λύση της υπαλληλικής σχέσης, έως τον διορισμό του πολύτεκνου εκπαιδευτικού.


Εκτύπωση