edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ειδική Αγωγή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΙΚΗΣ, Τ.Κ 141 21
Τηλέφωνο: 210 28967

Αριθ. πρωτ.:
Ημερομηνία: 25/01/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ανακοινώνει την έναρξη ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης-εξειδίκευσης 450 ωρών με τίτλο: Ειδική αγωγή μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Συμβουλευτική για το έτος 2019 οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας (γενικής και επαγγελματικής) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσων στελεχώνουν δομές ειδικής αγωγής
(Ε.Ε.Π) στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης της διαφορετικότητας στο γενικό και ειδικό σχολείο βάσει των αρχών της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης .

Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

 1. Ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 2. μοριοδοτούνται ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας περιορισμένου χρόνου σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε Τμήματα Ένταξης όλων των βαθμίδων και σε προγράμματα παράλληλης στήριξης (Ν. 4415/2016, Τεύχος Α' 159/06.09.2016, Ν. 4465/2017, ΦΕΚ 47/04-04-2017),
 3. μοριοδοτούνται για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάση του Ν.4473/2017, ΦΕΚ 78 Α/30.05.2017.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

α)Σε αποφοίτους ΑΕΙ
β) Σε εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ στην Ειδική Αγωγή

Θεματικές ενότητες του προγράμματος:

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω ενότητες :

 • Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και συμπεριληπτική εκπ α ί δευση
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης καιι θέματα γενικής διδακτικής
 • Ειδικές εκπα ιδευτικές ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες : Κατηγοριοποίηση - Αξιολόγηση - Διάγνωση-Σχεδιασμός Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογία στην εφηβεία
 • Αισθητηριακές αναπηρίες (προβλήματα όρασης και ακοής)
 • Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή μέσα από την τέχνη και την τεχνολογία
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος:

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 450 ωρών, και αποτελείται από δια ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων 280 ωρών, εξ· αποστάσεως μάθηση (μελέτες περίπτωσης, εργασίες, κατ' ιδίαν μελέτη) διάρκειας 70 ωρών και πρακτική άσκηση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.ΕΑ.Ε) όλων των βαθμίδων και Επαγγελματικά Εργαστήρια Ειδικής Αγωγής διάρκειας 100 ωρών.

Καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους. Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (εκπόνηση εργασιών και πρακτικής άσκησης) χορηγείται πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση διάρκειας 450 ωρών.

Πόλεις διεξαγωγής:

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 4 πόλεις στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στην Αθήνα (Σταθμός Η.Σ.Α.Π Ειρήνη), στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης: Μάρτιος 2019 - Νοέμβριος 2019

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος: έναρξη το Μάρτιο 2019 και λήξη το αργότερο το Δεκέμβριο 2019.

Ημέρες και Ώρες υλοποίησης δια ζώσης εκπαίδευσης: Δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα με πιθανότερες τις ημέρες και ώρες Παρασκευή 16.00-21.00 (5 ώρες) κα ι Σάββατο 10.00-16.00 (6 ώρες). Στις ώρες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες και η πρακτική άσκηση, οι οποίες υλοποιούνται εκτός των παραπάνω ωρών. Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη Δ.Ε.Π κα ι Ε.ΔΙ.Π της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και άλλων ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες (ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι, κ.α) με σημαντική θεωρητική κατάρτιση και κλινική εμπειρία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα ανά τμήμα σε κάθε πόλη

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία του προγράμματος σε μία πόλη είναι n συμπλήρωση τουλάχιστον 40 εγγεγραμμένων εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του παραπάνω αριθμού, δε θα λειτουργήσει το πρόγραμμα και το καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί στους/ις υποψήφιους/ες επιμορφούμενους.

Υποχρεώσεις επιμορφούμενων

Ο/Η -κάθε επιμορφούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα δια ζώσης, να παρακολουθήσει τις εξ αποστάσεως ώρες του προγράμματος και να εκπονήσει εργασίες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα με την καθοδήγηση των διδασκόντων καθηγητών. Οι εργασίες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά». Επιπλέον, ο/η επμορφούμενος/η πρέπει να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες ώρες πρακτικής άσκησης σε δομές και ιδρύματα ειδικής αγωγής σε μέρες και ώρες που θα επιλέξει ο ίδιος, από λίστα προτεινόμενων δομών που θα του δοθεί.

Δίδακτρα

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 500,00 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις.

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής

 1. Συμπλήρωση με υπογραφή Α ίτησης Συμμετοχής (επ ι συνάπτεται).
 2. Συμπλήρωση κα ι υπογραφή ενημέρωσης- δήλωσης συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται με την αίτηση).
 3. Αποστολή αίτησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ως 20/02/2019.
 4. Καταβολή συμμετοχής της 1ης δόσης του προγράμματος ποσού 250€. Το αποδεικτικό καταβολής των χρημάτων αποστέλλεται μαζί με την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο τίτλος του προγράμματος « Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες», το επίθετο και το όνομα του/ης εvδιαφερόμεvου/ης.

Αρ. Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: 154/545047-03
ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703, Δικαιούχος: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Η δεύτερη δόση του προγράμματος (250€) πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31/05/2019.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ ουσα.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Καθηγήτρια
Καλλιόπη Κουνενού

 

Σχετικά Άρθρα