ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2012-2013 --

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2012-2013

Αρ.πρωτ.: 127258/Γ4/17-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ.Καραγιάννη
Γ.Παυλοπούλου
Α.Κάτσαρης
Τηλέφωνο: 210 3442209
210 3442206
210 3442839
Fax: : 210 3442210
E_mail : phys3(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: «Kύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, σχολικού έτους 2012-13» .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την παράγραφο 5 της υπ΄αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990, η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990)

2. την υπ΄αριθμ.76051/4-7-2012 ( ΦΕΚ 2091/τ.Β΄/5-7-2012 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου», ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1δ, και το άρθρο 2 παρ. 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ.

3. την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»

4. την υπ΄αρίθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995) με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005 και ισχύει.

5. την υπ΄αριθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/τβ/6-09-2010) με θέμα «« Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής » .

6. την υπ΄αριθμ.78570/Γ4/12-07-2011 με θέμα : « Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/Τβ/6-09-2010) Υπουργικής Απόφασης με θέμα : «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής»

7. την υπ΄αριθμ.91669/Γ4/08-08-2012 με θέμα : « Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής».

8. Την υπ΄αρίθμ. 4η /3-10-2012 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), στην οποία εκδικάστηκαν οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , σχ.έτους 2012-13.

9. Την υπ΄αρίθμ.5η/10-10-2012 Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), στην οποία οριστικοποιήθηκε ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, σχ.έτους 2012-13.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον τελικό πίνακα κατάταξης των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) της Χώρας, όπως αυτός καταρτίστηκε και οριστικοποιήθηκε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα, από την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.).

Ο κυρωμένος πίνακας ισχύει για ένα διδακτικό έτος (2012-2013).

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr

Pin It

Εκτύπωση