edu.klimaka.gr

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.3966/2011)

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3966/2011
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Αρ.Πρωτ.19706/21-11-2011/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Διεύθυνση: Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου,
Πληροφορίες: Τοπάλη Φωτεινή
Τηλ.: 210-9250544
Φαξ: 210-9250565
e-mail: ftopali(ΑΤ)epeaek.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
του άρθρου 55 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ τ.Α 118/24-6-2011)

Ι. Γενικά- Στόχος της Ρύθμισης

Με το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ τ.Α 118/24-5-2011) θεσπίσθηκαν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες, από την δημοσίευση του νόμου και εφεξής (από τις 24-5-2011), πρέπει να πληρούνται, ώστε δημόσιοι υπάλληλοι (πρωτίστως εκπαιδευτικοί) να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις ιδιωτικού έργου, για να παρέχουν υπηρεσίες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην ουσία, όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, με το ως άνω άρθρο 55 τέθηκαν για πρώτη φορά εύλογοι «περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης τους» (βλ. Αιτιολογική
έκθεση Ν 3966/2011, σελ. 17).

Η ρύθμιση αυτή, που εισήγαγε τον έλεγχο του Υπουργού στην σκοπιμότητα παροχής υπηρεσιών από δημοσίους υπαλλήλους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, θεσπίσθηκε σύμφωνα με το πνεύμα του ευρύτερου πλέγματος διατάξεων, που ρύθμισαν το καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων, βάσει των συμφωνιών της χώρας για το χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης, αλλά και τη διασφάλιση του, ενώ, σε κάθε περίπτωση, ήρε τη νομική ανασφάλεια που είχε προκληθεί, λόγω των ερμηνειών που γίνονταν σε πρόσφατες διατάξεις, οι οποίες ρύθμιζαν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την παρούσα, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου για να αρθεί η περαιτέρω νομική ανασφάλεια που έχει επικρατήσει κατά την εφαρμογή του, η άρση της οποίας είναι εξαιρετικά κρίσιμη ενόψει και της διέπουσας την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ αρχής της «γρήγορης παραγωγής έργων» άλλως της «επιτάχυνσης των διαδικασιών» η οποία απορρέει από το Ν 3845/2010 Παρ. ΙΙΙ (Ελλάδα, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, ΙΙΙ Οικονομικές Πολιτικές, Γ. Διαρθρωτικές Πολιτικές) και όλες τις μεταγενέστερες σχετικές Συμφωνίες της Χώρας για την Χρηματοδότησή της.

ΙΙ. Συμβάσεις έργου με δημοσίους υπαλλήλους πριν τεθεί σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 55 του Ν.3966/2011

Επισημαίνεται ότι, τόσο η τυπική, όσο και η ουσιαστική ισχύς του άρθρου 55 του Ν 3966/2011, ανατρέχει στον χρόνο δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (24-5-2011). Δεδομένου ότι ο νόμος δεν περιέλαβε ειδικότερες μεταβατικές διατάξεις για τις έννομες σχέσεις, που είχαν γεννηθεί (συμβάσεις που είχαν συναφθεί) κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και σύμφωνα με τη γενικότερη αρχή του διαχρονικού δικαίου tempus regit actum (άρθρα 2 ΑΚ και 24 ΕισΝΑΚ), βάσει της οποίας οι συμβατικές σχέσεις εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου να διέπονται από τη ρύθμιση που ίσχυε κατά τη γέννησή τους, το κύρος των συμβάσεων έργου που έχουν συνάψει Φορείς Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με δημοσίους υπαλλήλους πριν την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του άρθρου 55 Ν.3966/2011 δεν επηρεάζεται από τους όρους που τίθενται ως διαδικαστικές διατυπώσεις από το εν λόγω άρθρο. Εφόσον τηρήθηκαν οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας, οι συμβάσεις αυτές παραμένουν έγκυρες και μετά την εισαγωγή του Ν.3966/2011.

Σημειώνεται ότι, μέχρι τη θέσπιση του άρθρου 55 του Ν.3966/2011, δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 επ. Ν 3528/2007 και χωρίς ουδεμία άλλη διατύπωση. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 31 § 1 Ν 3528/2007 θέτει την άδεια του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου ως προϋπόθεση της νόμιμης επαγγελματικής δραστηριοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων πέραν της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας.

ΙΙΙ. Συμβάσεις έργου με δημοσίους υπαλλήλους μετά την θέσπιση της διάταξης του άρθρου 55 του Ν.3966/2011

(α) Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει την επ’αμοιβή παροχή υπηρεσιών από δημοσίους υπαλλήλους σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 για την παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ παρεμβάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης και για την παραγωγή (ειδικά και μόνον) έργου εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και επιστημονικού, απαιτούνται:

i) Εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης της πράξης προς τον Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί της ανάγκης παροχής υπηρεσιών από δημοσίους υπαλλήλους.

ii) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών στη συγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη πράξη από εκπαιδευτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου, με τη σύναψη σύμβασης έργου έναντι εύλογης αμοιβής. Στην ουσία, ο Υπουργός βεβαιώνει ότι πράγματι είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της Πράξης να συνεργασθεί ο Φορέας Υλοποίησης με δημοσίους υπαλλήλους, με συμβάσεις έργου επ’αμοιβή, χωρίς να προσδιορίζονται ποιοι θα είναι αυτοί οι υπάλληλοι ούτε ποιες αμοιβές θα λάβουν.

Για την επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων, με τους οποίους τελικά συνεργάζεται ο Φορέας, ακολουθούνται οι συνήθεις, (εφαρμοζόμενες και πριν την θέσπιση του άρθρου 55 του Ν.3966/2011), διαδικασίες επιλογής και σύναψης συμβάσεων έργου.

Σημειώνεται, ότι η απόφαση του Υπουργού αποτελεί όρο νόμιμης καταβολής των αμοιβών και όχι όρο για να γίνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων/προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου, ούτε όρο του παραδεκτού των αιτήσεων/προτάσεων από δημοσίους υπαλλήλους σε τέτοια πρόσκληση.

Η υπουργική απόφαση είναι αναγκαίο να έχει δημοσιευθεί κατά το χρόνο καταβολής της αμοιβής στο δημόσιο υπάλληλο.

Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση δεν απαλλάσσει τον υπάλληλο από την τήρηση των διαδικαστικών προϋποθέσεων των άρθρων 31 επ Ν 3528/2007

(β) Ανώτατα Όρια Αμοιβών

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων διέπεται από την αρχή της «γρήγορης παραγωγής έργων» άλλως της «επιτάχυνσης των διαδικασιών» η οποία απορρέει από το Ν 3845/2010 Παρ. ΙΙΙ (Ελλάδα, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, ΙΙΙ Οικονομικές Πολιτικές, Γ. Διαρθρωτικές Πολιτικές) και όλες τις μεταγενέστερες σχετικές Συμφωνίες της Χώρας για την Χρηματοδότησή της.

Υπό το πνεύμα της αρχής αυτής επιβάλλεται να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν ειδικά τους όρους υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (νυν) Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και (νυν) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό ανώτατων ορίων αμοιβών δημοσίων υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω σε Φορείς Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων δυνάμει σύμβασης έργου.

Η εν λόγω Κ.Υ.Α. θα θέσει απλώς ανώτατα όρια και δεν θα καθορίσει δεσμευτικά τις αμοιβές που δύνανται να χορηγούνται σε δημοσίους υπαλλήλους δυνάμει συμβάσεων έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ


Εκτύπωση