ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)

Στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 50 (Φ.Ε.Κ. 45 τ. Α/8-3-1996) περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην περίπτωση μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία.

Συκγκεκριμένα στο Άρθρο 9 με τίτλο "Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία" αναφέρεται ότι:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου θ του Π. Δ/τος αυτού και
β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στη δημοσία εκπαίδευση αντίστοιχης βαθμίδας.

2. Για τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του νόμου 1566/1985 την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάθεση εκπαιδευτικών.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από κανονικά σχολεία σε πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ κατά περίπτωση χωριστή αίτηση μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν, στα παραπάνω κατά περίπτωση αρμόδια Συμβούλια χωριστή αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

4. Η διαδικασία των μεταθέσεων αυτών ολοκληρώνεται μέχρι τέλους Φεβρουαρίου.

5. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που μετατίθενται ή τοποθετούνται στα πειραματικά σχολεία, εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά α' αυτά και όταν πάψουν να λειτουργούν ως πειραματικά. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας από τη μετάθεση ή τοποθέτηση τους δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση και σε άλλα σχολεία μη πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις στα πειραματικά Σχολείο Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι. Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στα παραπάνω σχολεία εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης και για τα λοιπά πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αν όμως μετατεθούν στα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. ή δεύτερη αίτηση τους δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η μοριοδότηση των κριτηρίων αποφασίζεται και ακολουθείται από το ΚΥΣΠΕ, χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις είναι:

Κριτήρια Μεταθέσεων στα Πειραματικά Σχολεία

 

ΠΡΟΣΟΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικό

15 μονάδες

 

Μεταπτυχιακό (Master)

10 μονάδες

 

 

(συνολικά μέχρι 18 μονάδες)

Μετεκπαίδευση

2ετής μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο ή ισότιμος τίτλος

10 μονάδες

Άλλα Πτυχία Πανεπιστημιακά

Πρώτο Πτυχίο

7 μονάδες

 

Άλλο πτυχίο πέραν του πρώτου

3 μονάδες

 

 

(συνολικά μέχρι 10 μονάδες)

Επιμόρφωση

ΣΕΛΔΕ

4 μονάδες

 

ΠΕΚ

1 μονάδα (για διάρκεια από 180 – 300 ώρες)
2 μονάδες (για διάρκεια από 300 ώρες και άνω)

 

ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)

2 μονάδες

Ξένη Γλώσσα

Επάρκεια ή Proficiency / Grosses / Superier

2 μονάδες για κάθε γλώσσα
(συνολικά μέχρι 3 μονάδες)

Άσκηση Διοικητικού και Καθοδηγητικού Έργου

Διευθυντής

1 μονάδα για κάθε έτος(και συνολικά μέχρι 3 μονάδες)

 

Υποδιευθυντής ή Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων

0,5 μονάδα για κάθε έτος(και συνολικά μέχρι 1 μονάδα)

 

Σχολικός Σύμβουλος ή Προϊστάμενος Δ/νσης ή Γραφείου

1 μονάδα για κάθε έτος(και συνολικά μέχρι 4 μονάδες)

Προϋπηρεσία σε πειραματικά

0,5 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 3 μονάδες)

Διδακτική εμπειρία (αρχαιότητα) 0,5 μόρια για πέραν της πενταετίας και μέχρι το 30ο έτος (ανώτατο όριο μορίων 12,5)

 

Συνεκτιμώμενα Στοιχεία (5 μονάδες)

 

1. Μεταπτυχιακά που δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε τίτλο.
2. Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες ή προγράμματα επιμορφωτικού περιεχομένου.
3. Άλλοι τίτλοι σπουδών που δεν έχουν μοριοδοτηθεί.
4. Τίτλοι ξένων γλωσσών που δεν έχουν μοριοδοτηθεί.
5. Τίτλος Παιδαγωγικού Τμήματος που λήφθηκε με τη διαδικασία της εξομοίωσης.
6. Συγγραφικό έργο

Επί ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατ’ αξιολογική σειρά:
1. Η γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, αν υπάρχει.
2. Διδακτορικό δίπλωμα.
3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
4. Μετεκπαίδευση
5. Άλλα πανεπιστημιακά πτυχία.
6. Αρχαιότητα
7. Η βαθμολογία στα συνεκτιμώμενα στοιχεία.

Για τις μεταθέσεις στα Ειδικά Πειραματικά Σχολεία προηγούνται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν:
α) διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Αγωγή,
β) μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή,
γ) μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή,
ακόμα κι αν υπολείπονται σε σύνολο μορίων σε σχέση με υποψηφίους που δεν έχουν αυτό το προσόν.

Pin It

Εκτύπωση