ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 100/97 - ΦΕΚ 94/1997)

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
ΦΕΚ 94/1997 - ΠΔ 100/97

(τροποποίηση ΦΕΚ 45/1996 - ΠΔ 50/96 )

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 94
22 Μαΐου 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 (4)

Τροποποίηση του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και το­ποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθ­μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Β παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ.3 του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α).

2. Τις διατάξεις της παρ.6 της αριθμ. Γ. 3345/1988 (ΦΕΚ 649Β/1988) απόφασης που κυρώθηκε με το Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α).

3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/Α).

4. Τις διατάξεις του όρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081 /1992 (ΦΕΚ 154Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 (Α 38).

5. Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Την αριθμ. 206/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κατηγορίες μεταθέσεων. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως εξής:

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτο­βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

ο) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραματικά σχολεία.

β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Μουσικά Σχολεία.

γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων.

δ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Όπου στις διατάξεις του διατάγματος αυτού αναφέρεται «ΣΜΕΑ» νοούνται και οι ειδικές τάξεις των λοιπών σχολείων.

ε) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού αμοιβαίες.

στ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

ζ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

η) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για ρύθμιση υπεραριθμΐας σε σχολεία Πειραματικά, Μουσικά, Αποδήμων Ελληνοπαίδων και ΣΜΕΑ.

θ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών.

Αρθρο 2

Το άρθρο 2 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατηγορίες τοποθετήσεων.

Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ' η', και θ' του άρθρου 1 αυτού του Π.Δ.

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑ.

γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα σχολεία του εξωτερικού.

δ) Τοποθετήσεις νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών».

Αρθρο 3

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις. 1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ -ΠΥΣΔΕ).

2. Τα κεντρικό υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες.

γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή.

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς επίσης μεταθέσεις από πειραματικά σχολεία στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα σχολεία αυτά.

ε) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα μουσικά σχολεία, καθώς επίσης μεταθέσεις από μουσικά σχολεία στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμιας στα σχολεία αυτά.

στ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων, καθώς επίσης μεταθέσεις από τα σχολεία αυτά στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα Σχολεία αυτά.

ζ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς ΣΜΕΑ Β/ θμιας Εκπαίδευσης στην ίδια ή άλλη περιοχή μετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας στα σχολεία αυτά.

η) Μεταθέσεις από σχολική μονάδα μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και από ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπ/σης μιας περιοχής σε ΣΜΕΑ Α/θμιας άλλης περιοχής μετάθεσης.

3.Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

β) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπ/κών των οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού μετά την έναρξη του σχολικού έτους» .

Άρθρο 4

Η περίπτωση (εε) της παρ. 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

(εε) Την ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει κάθε σχολική μονάδα.

4.Για τα Πειραματικά Σχολεία, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα Μουσικά Σχολεία, και τις ΣΜΕΑ Β/θμιας Εκπαίδευσης συντάσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού χωριστοί πίνακες από τους αρμόδιους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι κοινοποιούνται στις λοιπές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και 8/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ κατά περίπτωση μέχρι 15 Οκτωβρίου.

Τα κενά των Σχολείων Απόδημων Ελληνοπαίδων γνωστοποιούνται με σχετική προκήρυξη που εκδίδει ο Συντονιστής των Σχολείων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ. Για τη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 5

Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 50/96 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως ακολούθως:

2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψη τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό τους.

3. Από το σχολικό έτος 1997-1998 στις περιπτώσεις υπαγωγής των Σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, για οποιοδήποτε λόγο, αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στη νέα περιοχή μετάθεσης.

Αρθρο 6

Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

5. Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή υπηρετούν με απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά την 30η Ιουνίου. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γρα-φείων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 7

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

3. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Συπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1 η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.

4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ.

5. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο με τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετή υποχρεωτική υπηρεσία τους στο σχολείο δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης το Νοέμβριο του σχολικού έτους με τη λήξη του οποίου συπληρώνουν τα τρία έτη.

Αρθρο 8

Το άρθρο 9 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Α. Μεταθέσεις στα Πειραματικό Σχολεία.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις:

α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Διατάγματος αυτού και

β) Εχουν δετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.

2. Για τις μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 31 του Ν.1566/1985 την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάθεση εκπαιδευτικών.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από τα λοιπά σχολεία σε πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ κατά περίπτωση, χωριστή αίτηση μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας από τη μετάθεση ή τοποθέτηση τους δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση και σε άλλα σχολεία μη πειραματικά ιης ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν, στα παραπάνω κατα περίπτωση, αρμόδια Συμβούλια, χωριστή αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δι­καίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

4. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται ή τοποθετούνται στα πειραματικά σχολεία εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά σε αυτά και όταν παύσουν να λειτουργούν ως πειραματικά.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ. Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στα παραπάνω σχολεία εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης και για τα λοιπά πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αν όμως μετατεθούν στα πειραματικό σχολεία των ΑΕΙ η δεύτερη αίτηση τους δεν λαμβάνεται υπόψη.

Β. Μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία.

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση στα μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

α. Έχουν υπηρετήσει ένα τουλάχιστον έτος στη κατεχόμενη οργανική θέση.

β. Έχουν δετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέχρι 30 Νοεμβρίου στη Διεύθυνση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων, αφού διαπιστώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις μετάθεσης στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ. Η εν λόγω Διεύθυνση διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 Μουσικών μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων. Στη συνέχεια οι αιτήσεις ουτές υποβάλλονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με τη φροντίδα της Διεύθυνοης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης.

3. Κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων της κατηγορίας αυτής το αρμόδιο συμβούλιο λαμβάνει υπόψη (α) για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας την αποδεδειγμένη σχέση τους με τις τέχνες και τη μουσική ειδικότερα, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα μουσικά σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, για τη κρίση του αυτή δύναται να ζητά τη γνώμη της καλλιτεχνικής επιτροπής και (β) για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 16 - Μουσικών (ί) τα όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας (ίί) την απόλυτη εξειδίκευση τους στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους απουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, για δε την ενασχόληση με βεβαίωση του εργοδότη Θεωρημένη από επίσημες αρχές και ειδικότερα:

-Για το μάθημα των θεωρητικών της Μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη): πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.

-Για το μάθημα της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής: Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιασικής Μουσικής. Γνώση του δημοτικού τραγουδιού και τεκμηριωμένη ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών.

-Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστριακών συνόλων:

Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν τούτο κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους υποψήφιους αυτούς που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για το μάθημα θεωρητικών της μουσικής με πενταετή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ή του μαθήματος της διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων.

-Για το μάθημα των Ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων: Λί-πλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.

και (ϋί) τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Γ. Μεταθέσεις σε Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων.

1. Δικαίωμα μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν:
(α) ένα έτος στην οργανική θέση.
(β) άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας, στα μαθήματα της ειδικότητας τους που Θα διδάξουν, της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής ή ρωσικής γλώσσας ή της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων και αποτελεί την ομιλούμενη γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτώντων στα σχολεία μαθητών.
(γ) ευδόκιμη υπηρεσία.

2.Ο συντονιστής λειτουργίας των σχολείων αυτών εκδίδει τον Νοέμβριο κάθε έτους προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων και όσων πρόκεται να κενωθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Στην προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές Θέσεις ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και τάσσεται προθεσμία υποβολής των αιτήοεων στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού της Κ.Υ. του ΥΠΕΠθ.

Η προκήρυξη κοινοποιείται σε όλα τα δημόσια σχολεία μεσω των οικείων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτη ση μετάθεσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

3. Τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια κατά την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων λαμβάνουν υπόψη τους τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση των υποψήφιων οι οποίοι προτιμώνται έναντι των λοιπών που πληρούν τις κατά την παρ. 1 του κεφαλαίου αυτού προϋποθέσεις.

Αρθρο 9

1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 τροποποιείται ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσης τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

2.Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

Άρθρο 10

Το άρθρο 11 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Α. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής ανωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) Α/θμιας Εκπαίδευσης.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α. Α/θμιας Εκπ/σης έχουν:

α) Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, εφόσον έχουν πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής Αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης {Μ.Δ.Δ.Ε.) ή μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή σε Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγή.

β) Οι εκπαιδευτικοί, ειδικοτήτων εφόσον έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής ή ψυχοπαιδαγωγικής αγωγής Α.Ε.Ι. ή μετεκπαίδευση ή ειδίκευση ή επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής ή αγωγής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζεται στην παρ. 1 2 του άθρου 35 του Ν. 1566/1985 ή τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

γ) Οι εκπαιδευτικοί με τα παραπάνω προσόντα εφόσον έχουν συμπλήρωσε διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από σχολική μονάδα μη ειδικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και από Σ.Μ.Ε.Α. μιας περιοχής σε Σ.Μ.Ε.Α. άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ χωριστή αίτηση για το αίτημα τους αυτό μέσα στη προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δεκαπέντε (15) περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α. της Ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΠΥΣΠΕ χωριστή αίτηση για το αίτημα τους αυτό μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 αυτού του Π.Δ.

4. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε Σ.Μ.Ε.Α. με απόφαση του ΚΥΣΠΕ υποβάλλουν προς το ΠΥΣΠΕ δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες Σ.Μ.Ε.Α. μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 αυτού του Π.Δ.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α. συνεξετάζονται με τις αιτήσεις για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

5. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν διετή πραγματική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες μη ειδικής αγωγής της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δέκα πέντε (15) περιοχές μετάθεσης, κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτών, εφόσον φυσικά επιθυμεί να παραμείνει στην περιοχή αυτή.

Β. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) β/θμιας Εκπαίδευσης.

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α. έχουν: α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής ή ψυχοπαιδαγωγικής αγωγής ΑΕΙ ή μετεκπαίδευση ή ειδίκευση ή επιμόρφωση σε θέματα ειδικής ή αγωγής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζεται στην παρ.12 του άρθρου 35 του Ν.1566/1985 ή τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

β) Οι εκπαιδευτικοί με τα παραπάνω προσόντα εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανικής του θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς Σ.Μ.Ε.Α. καθώς και από λοιπές σχολικές μονάδες σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, υποβάλλουν προς το ΚΥΣΔΕ χωριστή αίτηση για το αίτημα τους αυτά μέσα στη προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν διετή πραγματική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες μη ειδικής αγωγής της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή αε άλλη περιοχή μετάθεσης. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε (15) περιοχές μετάθεσης, κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτών, εφόσον φυσικά επιθυμεί να παραμείνει στην περιοχή αυτή».

Αρθρο 11

Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζουν μέχρι 31 Μαρτίου και αφού λάβουν υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 αυτού του Π.Δ. και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων προτείνουν τη μετάθεση των εκπαιδευτικών της Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης με την εξής σειρά:

α) Μεταθέσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.

β) Μεταθέσεις στα πειραματικά, μουσικά και σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων.

γ)Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού του Π.Δ.

δ) Μεταθέσεις από μια περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

ε) Αμοιβαίες μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού του Π.Δ.».

Αρθρο 1 2

1. Οι παρ.5 περ.(β), 6 περ.(β) του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«5β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανή­κει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

6β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης».

2. Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 προστίθενται παράγραφοι
9, 10,11 και 12 ως ακολούθως:

«9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 του άθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ.50/96.

11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

12. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τις διαδικασία της περ. β της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεση τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτηση τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μετεθέσεων στα σχολεία αυτά».

Αρθρο 13

1. Οι παρ. 2 και 7 του όρθρου 15 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του όρθρου 8 αυτού του Π.Δ. εκτός από τις περιπτώσεις μετάθεσης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

7. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωση τους, καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες».

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης».

Αρθρο 14

Οι περιπτώσεις α' και θ' της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Ζα) Οι Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα (10) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ και I, μεαπόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνιδκαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα με βάση τα παρακάτω κριτήρια (ί) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ίί) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών (ίίί) την οργανικότητα (ίν) την απόσταση τους από την έδρα του Νομού, (ν) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (νί) το υψόμετρο. Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων καθώς και για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων.

θ) Ο χρόνος εκπ/κών και λοιπών αδειών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρείται πραγματική υπηρεσία, υπολογίζεται για τη χορήγηση μονάδων μετάθεσης συνολικής υπηρεσίας. 0 χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές (άρθρα 108-113 Υ.Κ. Π.Δ. 611/75), άδειες κύησης και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε αποσπαστεί σε άλλο σχολείο οπότε λαμβάνει τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκε. Ο χρόνος άδειας εκπ/κής με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α' κατηγορίας».

Αρθρο 15

1. Από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού παύει να ισχύει το Π.Δ 373/93 (ΦΕΚ 158 Α).

2.Το Π.Δ.385/95 (ΦΕΚ 215 Α) εξακολουθεί να ισχύει.

3. Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέ­τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 15 Μαΐου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου ΠΔ 100/97 (ΦΕΚ 94/1997) με τροποποιήσεις στις μεταθέσεις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών


Εκτύπωση