Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017

Αρ.Πρωτ.73911/Ε2/05-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:  210 3442250
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
3. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
7. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107τΑ΄)
8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄/25-10-2004) Κανονιστική Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26586/Ε2/16.02.2017 (ΑΔΑ: ΨΩΑΜ4653ΠΣ-ΩΓΣ) εγκύκλιο μεταθέσεων
10. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
9. Την υπ΄αριθ. 08/2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α

Α.Μ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΠΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

219961

ΓΚΟΤΣΙΟΥ-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ

ΠΕ15

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

2

187899

ΔΑΓΙΑΚΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ19-201

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

198489

ΔΑΜΤΣΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ06

ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

223371

ΚΑΤΕΛΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ04.01

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

5

224213

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΕ06

ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μετάβαση στο άρθρο με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε:

α) άλλη περιοχή (ΠΥΣΔΕ)

β) Μουσικά Σχολεία

γ) Καλλιτεχνικά Σχολεία


Μεταθέσεις Σχολικού έτους 2015-2016


Αρ.Πρωτ.107117/Ε2/30-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Π. Φούγιαξη
Τηλ : 210-3442192
Τηλεομοιοτυπία: 2103442282
e-mail: pefou(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του έτους 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α)
2. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν 2413/1996 ( ΦΕΚ 124Α )
3. Το άρθρο 30, παράγραφος 1, του Ν 3848/2010 ( ΦΕΚ 71Α ) και το άρθρο 33, παράγραφος 2, του Ν 4038/2012 ( ΦΕΚ 14Α ) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 2, του Ν 4115/2013 ( ΦΕΚ 24Α )
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, κεφ. Β΄ του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).
5. Το Π.Δ. 73/2015 ( ΦΕΚ 116Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την με αριθμό 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄/25-10-2004) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».
7. Την 12η/28-06-2016 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και τους τοποθετούμε σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

701188

ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

223805

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ04.04

ΔΔΕ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

224672

ΤΖΑΜΠΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ08

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται για τη σχετική κοινοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μετατίθενται και τοποθετούνται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μέχρι και 04-07-2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2016. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στην Απόφαση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια μετάθεσης στα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική Κανονιστική Υπουργική Απόφαση.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.