Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2015 (Κλάδοι Δευτεροβάθμιας) --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015
ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.133375/Ε1/26-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) καθώς και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013/ τ.Α΄),
β) του άρθρου 30 παρ. 3 έως 6 και του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 6, παρ. 1,2 & 3 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/07-04-2006 τ.Α΄),
δ) του άρθρου 1, παρ.8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄),
ε) Του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» και
στ) Του 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Την με αριθμ. πρωτ. Γ.Υ. 11314/21-10-2014 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015.
3. Την αριθμ. 129468/E1/14-08-2015 (ΦΕΚ 1719 τ. Β’/17-8-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06 -Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 11/24-08-2015 και 12/25-08-2015 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
6. Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν.2685/99, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Οι Διευθυντές των περιοχών στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

3. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους από 27-08-2015 μέχρι 31-08-2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης με τις μεταθέσεις 946 εκπαιδευτικών (ΠΕ06- ΠΕ11- ΠΕ16) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετάβαση στην ενότητα με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών


Εκτύπωση