Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ 2017

Αρ.Πρωτ.69620/27-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2016-2017 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 157/τΑ΄)
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄)
δ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄)
ε) του άρθρου 12, παρ. 3 & 4, και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
στ) του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
ζ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
η) του άρθρου 28 παρ. 2α και 9 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄)
θ) του άρθρου 65, παρ. 14 ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τΑ΄)
ι) της παρ. 2, του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄/06-09-2016)
ι) του άρθρου 13 του Π.Δ 50/96
ια) Του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Τις αριθμ 5/24-04-2017 και 7/27-4-2017 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Την αριθμ. 69617/Ε1/27-4-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε περιοχές μετάθεσης, ΕΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-6-2017.

3. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της απόφασης μεταθέσεων με την ονομαστική κατάσταση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ από το σχολικό έτος 2017-2018


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2016


Αρ.Πρωτ.139917/Ε1/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210 344 2167

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 157/τΑ΄)
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄)
δ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄)
ε) του άρθρου 12, παρ. 3 & 4, του άρθρου 20, παρ. 1.3 και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
στ) του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
ζ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
η) του άρθρου 28 παρ. 2α και 9 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄)
θ) του άρθρου 65, παρ. 14 ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τΑ΄)
ι) του άρθρου 13 του Π.Δ 50/96
ια) Του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)»
4. Την αριθμ. 109488/E1/4-7-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
5. Την αριθμ. 200980/Ε1/09-12-2015 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Τις αριθμ 5/25-05-2016, 8/01-07-2016, 9/04-07-2016 και 14/29-08-2016 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 8252/11-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ’.
8. Την αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή του και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) της Δ΄ Αθήνας (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης), τον εκπαιδευτικό Π.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Δ’ Αθήνας κλάδου ΠΕ70 δασκάλων, Τσαφά Δημήτριο (Α.Μ: 616931).

2. Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, από την οποία μετατίθεται ο εκπαιδευτικός, παρακαλείται να την κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο.

3. Ο μετατιθέμενος εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής του, έως και 5 ημέρες από την κοινοποίηση της μετάθεσής του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.109503/Ε1/04-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης , Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2015-2016 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 157/τΑ΄)
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄)
δ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄)
ε) του άρθρου 12, παρ. 3 & 4, του άρθρου 20, παρ. 1.3 και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
στ) του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
ζ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
η) του άρθρου 28 παρ. 2α και 9 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄)
θ) του άρθρου 65, παρ. 14 ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τΑ΄)
ι) του άρθρου 13 του Π.Δ 50/96
ια) Του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)»
4. Την αριθμ. 109488/E1/4-7-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
5. Την αριθμ. 200980/Ε1/09-12-2015 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Τις αριθμ 5/25-05-2016, 8/01-07-2016 και 9/04-07-2016 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, σε περιοχές μετάθεσης, ΕΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μεταθέσεων, τα οποία, μαζί με τα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, θα πρέπει να αποσταλούν στις Δ/σεις που μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τα οικεία ΠΥΣΠΕ για την τοποθέτηση τους σε συγκεκριμένα σχολεία κάθε περιοχής μετάθεσης. Τα κοινοποιητήρια θα εκδοθούν βάσει της παρούσας απόφασης και με τη λήψη των σχετικών αναφορών που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα e-Datacenter.

3. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 08/07/2016.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των (90) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.