Συμπληρωματική Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών σε Μετάταξη

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.25614/Ε1/16-02-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ & Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α/ΘΜΙΑ
Δ. Κυπαρίσσης: 210-3442167
Α. Μπούσουλα : 210-3442467
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Β/ΜΙΑ
Π. Ρωσσέτη : 210-3442116
Π. Φούγιαξη : 210-3442192
FAX:  210-3442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
β) Η αριθμ. Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
γ) Η αριθμ. 186525/Ε1/18-11-2014 Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15.
δ) Η αριθμ. 193646/ΓΔ5/28-11-2014 εγκύκλιος «Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης και σε ακολουθία των αναφερομένων στο αριθμ. 9214/Ε1/20-01-2015 έγγραφό μας «Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων, που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 209304/Ε1/22-12- 2014 (ΦΕΚ 1780 τ. Γ΄), 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1775 τ. Γ΄) και 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ. Γ΄) υπουργικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ως ακολούθως:

α) Οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή που τροποποιείται η μετάταξή τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, όπως είχαμε επισημάνει στο προαναφερόμενο έγγραφό μας, με δεδομένο ότι στη νέα τους θέση δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για το έτος 2014-15, δεν θα υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν στη Β/θμια εκπαίδευση μετά από ανάκληση της μετάταξής τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Επίσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης βελτίωσης και μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, εφόσον έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης στην περιοχή μετάθεσης της Β/θμιας εκπαίδευσης, όπου υπηρετούσαν πριν την μετάταξη

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από 17-02- 2015 μέχρι 19-02-2015.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Όσον αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, την καταχώριση και την παραλαβή αντιγράφου από τον εκπαιδευτικό ισχύουν όσα αναφέρονται στις αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 και Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκυκλίους Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα με τις εξής διαφοροποιήσεις:
- Η καταχώριση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter λήγει στις 20-02-2015.
- Ενστάσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται έως 26-02-2015.

2. Όπως αναφέρθηκε και στο αριθμ 9214/Ε1/20-01-2015 έγγραφό μας, οι αιτήσεις μετάθεσης που τυχόν υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται με τις προαναφερόμενες αποφάσεις στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή όσοι υπέβαλαν στην Πρωτοβάθμια και τροποποιήθηκε η μετάταξή τους θα ακυρωθούν από την υπηρεσία μας χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης ανάκλησης των ιδίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους λόγους μετάθεσης, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (19-02-2015), ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Εκτύπωση