ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.3805/Η/14-04-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: κ. Κ. Πιτταδάκης
Τηλέφωνο: 210-3443428
Φαξ: 210-3442339
Ηλ.Ταχυδρ.: diditmib(AT)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Αποδοχές εκπαιδευτικών που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικού προσωπικού

Σας κοινοποιούμε το αρ.2/24630/0022/23-3-2010 απαντητικό έγγραφο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών και της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, για δική σας ενημέρωση και εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ


Αρ.Πρωτ.2/24630/0022/23-3-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22"- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες: Θ. Κελαδίτης
Τηλ: 210-33 38 478
Fax: 210 - 33 38 208

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».
ΣΧΕΤ.: α) Το αριθμ. 30943/Η/16-3-2011 έγγραφο σας.
β) Η από 25-2-2011 αίτηση του εκπαιδευτικού Κούβελη Δημήτριου.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό σας έγγραφο, αναφορικό με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικού προσωπικού της Κ.Υ. του Υπουργείου σας, σας πληροφορούμε ότι εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ.22 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212Α).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-2010 και εφεξής, από Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Τομέα, θα λαμβάνουν, από 1-1-2011 και εφεξής, το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται.

Οι ανωτέρω διατάξεις, ως νεότερες, κατισχύουν αυτών της παρ.5 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 {ΦΕΚ 71Α). Εξάλλου, οι διατάξεις της παρ.22 του άρθρου τρίτου του ν.384572010, ρυθμίζοντας το μείζον, εμπεριέχουν και το έλασσον, δηλαδή καταλαμβάνοντας τις μετατάξεις από φορέα σε φορέα δεν θα μπορούσε να μην καταλαμβάνουν και τις μετατάξεις εντός του ίδιου φορέα, αφού σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο μετατασσόμενος ή μεταφερόμενος υπάλληλος να λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάσσεται ή μεταφέρεται και όχι να διατηρεί το μισθολογικό καθεστώς της θέσης προέλευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικού προσωπικού της Κ.Υ. του Υπουργείου σας θα λαμβάνουν τις προβλεπόμενες για το υφιστάμενο προσωπικό αποδοχές, χωρίς τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς,.

Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης

Κων/νος Μπαζιώτης


Αρ.Πρωτ.30943/Η/16-03-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: κ. Κ. Πιτταδάκης
Τηλέφωνο: 210-3443428
Φαξ: 210- 3442339
Ηλ.Ταχυδρ.: diditmib(AT)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : Αποδοχές εκπαιδευτικών που μετατάσσονται σε κενές θέσεις της Κ.Υ. και των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 22, του άρθρου 2 του Ν.3893/2010 {ΦΕΚ 212/τ.Α/17-12-2010) όσοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχτεί ή μεταφερθεί καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιαδήποτε φορέα του Δημόσιου σε άλλο φορέα του Δημοσίου δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται χωρίς να διατηρήσουν προσωπική διαφορά. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.

Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν.3748/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α/19-05-2010) οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κενές θέσεις διοικητικού προσωπικού της Κ.Υ. και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό τους καθεστώς.

Οι μετατάξεις αυτές γίνονται στο ίδιο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) δηλ- δεν αλλάζουν φορέα ενώ οι περιοριστικές διατάξεις της παραγράφου 22, του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 αναφέρονται σε όσους υπαλλήλους μετατάσσονται ή μεταφέρονται από οποιοδήποτε φορέα του Δημόσιου σε άλλο φορέα του Δημοσίου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 18 του Ν.2362/1995 (αλλαγή φορέα).

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας στο κατωτέρω ερώτημα:

Αν οι διατάξεις της παραγράφου 22, του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 {ΦΕΚ 212/τ.Α/17-12-2010) κατισχύουν αυτών, της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν.3748/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α/19 05-2010).

Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν αυτές οι επιπλέον αποδοχές θα διατηρηθούν ως προσωπική διαφορά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ

Pin It

Εκτύπωση