ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΣΥΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΣΥΠ

Αρ.Πρωτ.37692/Β1/29-03-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΓ59-Χ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Α.Βελλή
Τηλέφωνο: 210-3442328
FAX : 210-3442331
E-MAIL : t01mso2(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 εδαφ. α΄ και ζ' του ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 7 και 8 παρ.1 του π.δ.127/2003 «Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας» (ΦΕΚ 114 τ.Α).

3. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του ν.3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199 τ.Α)»

4. Την υπ’ αριθ.130747/B1/18-10-2010 υπουργική απόφαση «Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.)» (ΦΕΚ 337/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2010).

5. Την υπ΄αριθ.134543/Β1/26-10-2010 υπουργική απόφαση «Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ 347/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-10-2010).

6. Την υπ΄αριθ.134723/Ε5/26-10-2010 υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου Σ.Α.Τ.Ε. του Ε.Σ.Υ.Π.» (ΦΕΚ 347/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-10-2010).

7. Την υπ΄αριθ.Δ1/134572/26-10-2010 υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου Σ.Π.Δ.Ε. του Ε.Σ.Υ.Π.» (ΦΕΚ 347/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-10-2010).

8. Το με αριθ.πρωτ.2840/10-1-2011 έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τα μέλη της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), ως ακολούθως:

1. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

2. Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής και Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

3. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

4. Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρωματικό τον Ηλία Πεντάζο, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου.

6. Βασίλειος Κουλαϊδής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Δημοσθένης Δασκαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αναπληρωματικό τον Νεκτάριο Αλεξόπουλο, Ειδικό Συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Ευαγγελία Σοφούλη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, με αναπληρωματικό την Πηνελόπη Σπηλιώτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΤ.

9. Γιάννος Λιβανός, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με αναπληρωματικό την Έλση Τσιαρπισνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

10. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, επρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, με αναπληρωματικό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιο.

11. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων, με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, Καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

12. Παύλος Καρακολτσίδης, Καθηγητής και Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος της Συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ, με αναπληρωματικό τον Γεώργιο Χαραλαμπίδη, Καθηγητή και Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

13. Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

14. Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας.

15. Γεώργιος Μπαγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

16. Νικόλαος Σταυρακάκης, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ, εκπρόσωπος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, με αναπληρωματικό την Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γραμματέα ΠΟΣΔΕΠ.

17. Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας, εκπρόσωπος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΤΕΙ, με αναπληρωματικό τον Απόστολο Κοκκόση, Καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιά.

18. Δημήτρης Πεππές, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, (ΟΛΜΕ), με αναπληρωματικό τον Λουκά Κορφιάτη, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

19. Κομνηνός Μαντάς, Πρόεδρος ΔΣ Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) εκπρόσωπος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), με αναπληρωματικό τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου, Γ.Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

20. Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με αναπληρωματικό τον Νίκο Παΐζη.

21. Μιχαήλ Κουρουτός, μέλος Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γραμματέας Εκπαίδευσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με αναπληρωματικό το Χρήστο Γούλα, Διευθυντή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

22. Φώτης Λίτσος, μέλος ΔΣ της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) με αναπληρωματικό τη Γεωργία Σιμάτου, Γεωπόνο, Στέλεχος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).

23. Ηλίας Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), με αναπληρωματικό το Δημήτρη Μπράτη, μέλος Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ.

24. Γιάννης Κυριακού, Συντονιστής της Μονάδας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με αναπληρωματικό τη Ρένα Μπαρδάνη, Συντονίστρια του Δικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

25. Δρακούλης Φουντουκάκος, Εκπρόσωπος της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων, με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

26. Παρασκευάς Δαλιάνης, Μέλος της ΄Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδος, κοινός εκπρόσωπος επιστημονικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας στους τομείς των μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της γεωλογίας, της πληροφορικής και της φιλολογίας, με αναπληρωματικό τον Απόστολο Αλεξόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

27. Δημήτριος Δημόπουλος, Πρόεδρος της Επιστημονικής ΄Ενωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, κοινός εκπρόσωπος των επαγγελματικών σωματείων Αποφοίτων ΤΕΙ, με αναπληρωματικό το Σταύρο Κυριαζή, Αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

28. Σοφία Γιαννακά, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, με αναπληρωματικό τη Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

29. Άρης Σπηλιωτόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, με αναπληρωματικό το Φίλιππο Τσαλίδη, Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

30. Χρίστος Γούδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δ/ντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ με αναπληρωματικό το Μάνο Αναστασόπουλο, Μικροβιολόγο τ.Καθηγητή ΤΕΙ.

31. Έφη Καλαμαρά, εκπρόσωπος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, με αναπληρωματικό το Νίκο Θεοτοκά.

32. Ιωάννα Κοντούλη, Τοπογράφο-Μηχανικό, εκπρόσωπο των Οικολόγων Πράσινων, με αναπληρωματικό το Χρήστο Πατσό, Σχολικό Σύμβουλο Κοινωνιολογίας.

33. Κυριάκος Βιρβιδάκης, τ.Δήμαρχος Χανίων, εκπρόσωπος της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Τζανακούλη, Δήμαρχο Λαρισαίων.

34. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ), με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

35. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), με αναπληρωματικό το Χρήστο Νάστα, Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.).

Η θητεία των παραπάνω μελών είναι τριετής και αρχίζει από 18 Ιανουαρίου 2011, εκτός της θητείας του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. και των Προέδρων των επιμέρους Συμβουλίων Σ.Α.Π.Ε., Σ.Α.Τ.Ε. και Σ.Π.Δ.Ε. του Ε.ΣΥ.Π. που λήγει στις 17/10/2013 και 25/10/2013 αντίστοιχα.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση