ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ05 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ1841 ΠΕ19 ΠΕ20)

Αρ.Πρωτ.38784/Δ1/20-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ Π/ΘΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ Δ/ΘΜΙΑΣ
Πληροφορίες:
Π/θμια:
Αικ. Δούμα: 210-3442120
Γ. Μπουζιάνη: 210-3442335
Α.Παπαδοπούλου: 210 3442467
e-mail: ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Δ/θμια:
Ε. Μαυρικάκης: 210 3443248
Γ. Κουγιουμτζόγλου 210 3443356
I. Μαστροκώστα 210 3442916
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕΟS Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων T.E.I. από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης της αριθμ. 50200/Δ1/04-05-2012 υπουργικής απόφασης Σύστασης κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί

τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω ειδικοτήτων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μεταταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 21-3-2013 μέχρι 2-4-2013. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

1) Στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 ορίζεται ότι οι «Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, του οποίου έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και στον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν έχουν διοριστεί οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση».

2} Για τη διαδικασία των μετατάξεων αυτών (βάσει του άρθρου 12 παρ. 5 (περίοδος β) του ν. 3260/2004) εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 25) οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες του άρθρου 71 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'). Στις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι:
«1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του.
2. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους και στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 71 από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών το αργότερο, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
4. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-71 του παρόντος, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.
5. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσης τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.»

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Δ' παρ. 1 εδ. β' του ν. 1566/1985 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 14 περ. στ' του ν.1586/1986 «δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού που έχει μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το 5ο». Με το άρθρο 12 του Ν.4024/2011 άλλαξε η θεώρηση χορήγησης Μ.Κ. και δεν υφίσταται πλέον 5° Μ.Κ .. Θεωρώντας ότι το 5° Μ.Κ. είναι περιορισμός που έχει σχέση με το χρόνο υπηρεσίας, το κλιμάκιο αυτό αντιστοιχεί σε 25 έτη υπηρεσίας. Άρα εκπαιδευτικός που έχει χρόνο υπηρεσίας ίσο ή μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) ετών δεν επιτρέπεται να μεταταχθεί.

4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 «0 εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.

Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑlΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19 και ΠΕ20, με εξαίρεση όσους:

α) δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004' στην υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν προϋπηρεσία τους ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων στη Δ/θμια Εκπαίδευση,

β) έχουν υπηρεσία ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι πέντε {25} ετών βάσει της διάταξης του άρθρου 16 κεφ. Δ' παρ. 1 εδ. β' του ν. 1566/1985 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 14 περ. στ' του ν.1586/1986,

γ) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας που έλαβαν δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη στη Δ/θμια Εκπαίδευση από την οποία χορηγήθηκε η άδεια αυτή, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 και

δ) οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δύο (2) ετών από το διορισμό τους (ΦΕΚ διορισμού) και δεν έχουν μονιμοποιηθεί (οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν θα καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα μετατάξεων).

Αιτήσεις μετάταξης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21-3-2013 μέχρι 2-4-2013 στις Δ/νσεις Δ/θμιας εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν και αίτηση μετάθεσης θα πρέπει, αν ικανοποιηθεί η αίτηση μετάθεσής τους και ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να εξεταστεί η αίτηση μετάταξής τους, να αποστείλουν άμεσα μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων στο αρμόδιο τμήμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τμήμα Β') ανάκληση της αίτησης μετάταξής τους, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τη διαδικασία των μετατάξεων.

1.2. Ανάκληση αίτησης μετάταξης

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης δύναται να γίνει μέχρι την ημερομηνία εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσεων από το ΚΥΣΔΕ για αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από τη Δ/θμια εκπαίδευση.

1.3. Προτιμήσεις- Τροποποίηση προτιμήσεων

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να συμπληρώσουν προτιμήσεις μέχρι και του μεγίστου αριθμού των περιοχών μετάθεσης της Π/θμιας εκπαίδευσης. Οι θέσεις ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα. Τροποποιήσεις των προτιμήσεων που θα δηλωθούν μετά την υπογραφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν θα γίνονται δεκτές.

1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις μετάταξης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάταξης δικαιολογητικών.

β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο/η αιτών/ούσα οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων από το αρμόδιο συμβούλιο της Δ/θ μιας εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.
1. Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές της Δ/θμιας Εκπαίδευσης ότι -όπου προβλέπεται αυτή- πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την υπηρεσία.
2. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης (από περιοχή σε περιοχη η από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα/βελτίωση) για το έτος 2012-13 δεν θα υποβάλουν εκ νέου δικαιολογητικά τα οποία έχουν επισυνάψει στην αίτηση μετάθεσής τους.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

2.1. Τρόπος υποβολής- έντυπα

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη στην εγκύκλιο αίτηση μετάταξης και να την υποβάλουν είτε αυτοπρόσωπα είτε με ταχυδρομική αποστολή (με απόδειξη παραλαβής) στην Δ/νση την οποία υπάγονται οργανικά, ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.

2.2. Τρόπος καταχώρισης- παραλαβή αντιγράφου

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων στο σύστημα μετατάξεων e-Datacenter.

Συγκεκριμένα, πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των αναγραφόμενων στην αίτηση στοιχείων με βάση τους φακέλους των εκπαιδευτικών και την καταχώριση των αιτήσεων, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές του ηλεκτρονικού συστήματος e-Datacenter προς αποφυγή λαθών.

Σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης στο σύστημα θα πρέπει:

{1} κατά την υποβολή της αίτησης, εάν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης καταχώρισης, οι εκπαιδευτικοί να παραλαμβάνουν άμεσα επικυρωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής τους, θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό, την οποία και θα προσυπογράφουν, αφού πρώτα ελέγξουν και οι ίδιοι την ορθότητα των περιληφθέντων/καταχωρισθέντων στοιχείων και κυρίως των κριτηρίων μετάταξης.
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την καταχώριση της αίτησης στο σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα καλούνται από την υπηρεσία να παραλάβουν και να υπογράψουν αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής τους.

{2} Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους ή σε κάθε περίπτωση, εάν αποστέλλουν την αίτηση, όταν αυτή καταχωρίζεται, θα τους αποστέλλονται από τη Δ/νση της οργανικής τους θέσης αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησή τους. Οι ίδιοι οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων και στην περίπτωση που συμφωνούν να αποστέλλουν το αντίγραφο υπογεγραμμένο (στην οργανική τους θέση).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης, καθόσον αυτή υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 9 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999 καθώς επίσης στη συμπλήρωση των προτιμήσεων και στον έλεγχο του συνόλου των μορίων πριν και μετά την καταχώριση, γιατί ενστάσεις σχετικές με συμπλήρωση προτιμήσεων και λάθη ως προς την καταχώριση των μορίων δεν θα γίνονται δεκτές.

2.3. Αποστολή αιτήσεων στην Κ.Υ. του Υπουργείου:

Στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ. Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα αποσταλούν μόνο υπογεγραμμένα αντίγραφα των ηλεκτρονικά καταχωρισμένων αιτήσεων των εκπαιδευτικών μαζί με όλα τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν για τις οποίες πρέπει να αποΦανθεί αρμοδίως το ΚΥΣΔΕ (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδοτήσεων κ.λ.π.).

Επίσης, θα αποσταλούν και οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν ενστάσεις ως προς το δικαίωμα αίτησης μετάταξης για τις περιπτώσεις που ρητά με την παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λοιπές αιτήσεις των μετατάξεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά δεν θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των Διευθύνσεων Δ.Ε ..

2.4. Ηλεκτρονική καταχώριση

α) Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει μαζί με την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων, δηλ. από 21-3-2013 μέχρι και την 12-4-2013.

β) Στις 15-4-2013 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάταξης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάταξη εκπαιδευτικών.

γ) Από 15-4-2013 μέχρι και 17-4-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους οι οποίες, αφού εξετασθούν, σε περίπτωση δικαίωσης, θα πρέπει οι Διευθύνσεις να προβούν σε διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων.

δ) Από 18-4-2013 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΗΣΕΩΝ

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν.

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων A.E.I. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων T.E.I., οι αιτήσεις τους κρίνονται συνολικά ως αιτήσεις ενιαίου κλάδου, αφού οι θέσεις τους δεν έχουν κατανεμηθεί ανά περιοχή μετάθεσης, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του μεγίστου αριθμού των συσταθεισών για κάθε κλάδο θέσεων (288 στον κλάδο ΠΕ19 και 192 θέσεις στον κλάδο ΠΕ20). Εάν δηλαδή συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που έχουν δοθεί σε έναν κλάδο, σταματά για τον κλάδο αυτό η επεξεργασία των αιτήσεων και οι λοιπές θέσεις σε όποια περιοχή μετάθεσης βρίσκονται αυτές πρέπει να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς του άλλου κλάδου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19 και ΠΕ20 από τη Δ/θμιας Εκπαίδευση στην Π/θμια, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα τρία (3) κριτήρια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική νομοθεσία των μεταθέσεων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑΜΟΝΑΔΕΣ
α) η συνολική υπηρεσία δυόμιση (2,5) για κάθε χρόνο υπηρεσίας
β) οι οικογενειακοί λόγοι έγγαμοι εκπαιδευτικοί
ή σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων οικογενειακοί παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
τέσσερις (4)
πρώτο παιδί τέσσερις (4)
δεύτερο τέσσερις (4)
τρίτο έξι(6)
για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά επτά (7)
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν Τα μόρια κατηγορίας του σχολείου υπηρεσίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/96, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στους οικογενειακούς λόγους
β) στη συνολική υπηρεσία
γ) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Για τις μετατάξεις της παρούσης εγκυκλίου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 και του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 που αφορά σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια ως προς τις διατάξεις που τα διέπουν ακολουθούν αυτά των μεταθέσεων και έχουν αναλυτικά κατά κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.3 του Π.Δ. 50/96 «ως συνολική υπηρεσία λαμΒάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

1.2. Στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α') ορίζεται ότι «Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας».

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 περ. α έως ε του Π.Δ. 50/96 ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:

α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. (Σχετικό είναι και το αριθμ. 1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος στην ιδιωτική Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση υπολογίζεται, χωρίς να αφαιρούνται, όπου στη σχετική βεβαίωση αναφέρονται, οι καλοκαιρινοί μήνες.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με ωριαία αντιμισθία.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

2.2. Επίσης ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία θεωρείται:

α) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών-μελών της Ευρωπα·ίκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπα·ίκή Ένωση (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3687/1-8-2008 και του άρθρου 39 της Συνθήκης των Ευρωπα·ίκών Κοινοτήτων, του άρθρου 7 παρ.1 και 4 του Κανονισμού με aριθμ. 1612/68 και τη νομολογία του ΔΕΚ).

β) Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε [Άρθρο 8 παρ.17 του Ν.2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78 Α')].

γ) Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους), ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α'). (Άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει. Σχετική η αρ. 2748/01 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

δ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της ημεδαπής υπαγόμενα στην Π/θ μια ή Δ/θ μια βαθμίδα εκπαίδευσης (άρ.9 παρ.22 του Ν.2817 /00 Φ.Ε.Κ. 78 Α').

ε) Ο χρόνος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:
• στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη Διδακτική στήριξη,
• στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) άρθρο 16 του Ν.2743/99- Φ.Ε.Κ. 211 Α' και
• στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δημόσια IEK αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εφόσον ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

στ) Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόμενων αδειών:
• αναρρωτικών αδειών με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-200 τ.Α') ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),
• άδειας χωρίς αποδοχές της περ. Ε' του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17 Ν.2470/97),
• άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης,
• άδειας μητρότητας (κυοφορίας, κύησης, λοχείας), γονικής άδειας εννέα μηνών με αποδοχές, τρίμηνης άδειας με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνης άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1483/1984,
• ειδικών αδειών όπως ορίζονται στα άρθρα 93 παρ.1 και 2 του Ν. 3852/2010 και 50 του Ν. 3528/2007 ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ούτε συνολικής υπηρεσίας ούτε συνθηκών διαβίωσης)

α) Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε νοσοκομεία, σε ΝΕΛΕ, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε Ιδιωτικά I.E.K., ΚΕΚ, ΠΕΚ, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολές Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. και Αστυφυλάκων και λοιπών στρατιωτικών σχολών και σε σχολές ή σχολεία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

β) Η προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού ως διοικητικού υπαλλήλου.

γ) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/21-3-1997 τ. Α' και άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3528/2007).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο τρόπος υπολογισμού υπηρεσίας εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) γίνεται σύμφωνα με τον γενικό ορισμό του άρθρο 16 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπου αναφέρεται ότι: «Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε {15} ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του».

Τύπος υπολογισμού: (έτη + μήνες/12) * 2,5 ή (Ετη * 2,5) + (μήνες/12 *2,5)}

5. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΫ'ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

5.1. Γενική Θεώρnσn:

Στην εύρεση του συνολικού χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για την υπηρέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και για υπηρέτηση εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία με μειωμένο ωράριο, που η απλή αφαίρεση συμμιγών δε μας δίνει πραγματικό χρόνο λαμβάνοντας υπόψη ότι ως πλήρες θεωρείται το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά περίπτωση, ο τρόπος υπολογισμού θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

5.2. Υπολογισμός προϋπηρεσίας ωρομίσθιου

Όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 3 περ. δ του Π.Δ. 50/96 ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία «υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης θαθμίδας εκπαίδευσης».

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας για την Π/θμια είναι 24 ώρες και για τη Δ/θμια 21, προκύπτει ο εξής τύπος υπολογισμού:

[(ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) / (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)] * [ 6 {ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ} / 25 {ΕΝΑ ΜΗΝΑ}]

Το δεκαδικό μέρος που προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε επί 30 και στρογγυλοποιούμε, αν προκύπτει δεκαδικό μέρος στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, για να βρούμε τις λοιπές μέρες, τις οποίες στη συνέχεια αν είναι πάνω από 15 τις υπολογίζουμε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε μήνα και εάν είναι λιγότερες από 15 δεν τις υπολογίζουμε καθόλου.

Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός έχει 584 ώρες διδασκαλίας:

(584/24) * (6/25) = 5,839 Δηλ. έχει 5 μήνες και 0,839 ημέρες.

Τις μέρες τις μετατρέπουμε σε μήνες με τον τύπο: μέρες Χ 30.

Έτσι: 0,839 * 30 = 25 μέρες και επειδή είναι πάνω από 15 τις υπολογίζουμε για ένα (1)
ολόκληρο μήνα.

5.3. Υπολογισμός προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στην ιδωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μειωμένο ωράριο
α) Η της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μειωμένο ωράριο γίνεται με τον ακόλουθο τύπο, αφού πρώτα βρούμε το διάστημα υπηρέτησης σε μήνες και μέρες με αφαίρεση συμμιγών.

[(ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) / (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)] * [ΜΗΝΕΣ + (ΜΕΡΕΣ/30)]

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Διαιρούμε τις ημέρες με το 30 για να βρούμε την αναλογία τους σε μήνες και εφαρμόζουμε τον τύπο θεωρώντας ως υποχρεωτικό ωράριο για την Π/θμια 24 ώρες και για τη Δ/θμια 21 ώρες.

Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο 14 ωρών έχει προϋπηρεσία σε ιδιωτικό σχολείο από 1/9/2003 έως 14/2/2004. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Αφαιρούμε τους συμμιγείς αριθμούς των ημερομηνιών υπηρέτησης και προκύπτει χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας 5 μήνες και 14 ημέρες. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον τύπο και μας δίνει το εξής αποτέλεσμα:

14/24 * (5 + 14/30) = 3,18 Δηλαδή 3 μήνες και 0,18 μέρες

Όπως και παραπάνω, μετατρέπουμε τις μέρες σε μήνες και έχουμε: 0,18 * 30 = 5 μέρες, που δεν μας δίνουν μήνα στον υπολογισμό μας, αφού είναι κάτω από 15 ημέρες.

β) Διαφοροποιήσεις:

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης βεβαιώσεις προϋπηρεσίας με υπολογισμένο χρονικό διάστημα εκπαιδευτικής υπηρεσίας το οποίο δεν ταυτίζεται με το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του προηγούμενου τύπου (όπως είναι και ο προγραμματισμός στο σύστημα e-Datacenter), τότε καταχωρίζουμε το χρόνο των βεβαιώσεων αυτών. Όσες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας καταχωρισθούν με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για να καταχωρισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τον τρόπο αυτό, πρέπει στην καρτέλα των υπηρετήσεων:
• στο πεδίο «Σχέση εργασίας» να επιλεγεί «Ιδιωτικού δικαίου» και
• να αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός βεβαίωσης (αριθμός και ημερομηνία).

Με την καταχώριση των στοιχείων αυτών θα δίνεται η δυνατότητα της χειροκίνητης πληκτρολόγησης στο πεδίο του χρόνου υπηρεσίας. Κατά την καταχώριση, όταν η υπηρέτηση στη βεβαίωση φαίνεται ενιαία, καταχωρίζεται και ως μία ενιαία υπηρέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Όταν καταχωρίζονται στο σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία, δεν θα πρέπει -όπου υπάρχουν- να αφαιρούνται οι καλοκαιρινοί μήνες.

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

6.1. Αναδρομικός διορισμός: Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού ο εκπαιδευτικός δικαιούται για το αντίστοιχο διάστημα μονάδες για συνολική υπηρεσία και για δυσμενείς συνθήκες.

6.2. Προϋποθέσεις προσμέτρησης προϋπηρεσίας: Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.

6.3. Ανάληψη υπηρεσίας μετά την 30η Σεπτεμβρίου: Για τους εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96, ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας θεωρείται η συνολική υπηρεσία τους από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και όχι από την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού.

6.4. Υπηρεσία σε Φροντιστήριο: Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φροντιστήριο δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας, καθότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Π .Δ. 50/96, ούτε στις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α').

6.5. Ωράριο για υπολογισμό προϋπηρεσίας:

α) Για τον υπολογισμό των μονάδων συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ως πλήρες ωράριο λαμβάνεται υπόψη το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά περίπτωση, όπως αυτό ισχύει στην κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

β) Σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου το σύνολο των ωρών διδασκαλίας διαιρείται δια του υποχρεωτικού ωραρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

α. Νομικό πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο εφαρμογής των μετατάξεων ακολουθεί αυτό των μεταθέσεων. Έτσι, στις διατάξεις περί μεταθέσεων του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α' και β' του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίζεται ότι οι μονάδες για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

«α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων)».

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις».

β. Διευκρινίσεις

1. τέκνο που δε φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε IEK που υπάγεται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δε μοριοδοτείται.

2. Τα μόρια που χορηγούνται στον εκπαιδευτικό λόγω παιδιών υπολογίζονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάταξης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα μόρια υπολογίζονται για το σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

3. Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μετατάξεις (2013) και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Έτσι για φέτος ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1995 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1988. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε εξάμηνα, ενώ συνήθως στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε έτη. Τονίζουμε ότι οι άγαμοι ή διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων, διαφορετικά μόνο μονάδες τέκνων.

4. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α') λαμβάνουν τις παραπάνω μονάδες, μέχρι την ηλικία των τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

5. Για την απόδειξη των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, όπου απαιτείται, του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΑΙΣΙΟ

1. Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/96 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης ορίζεται ότι:
• Οι μονάδες για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα (περ. γ).
• Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται (περ. δ, εδ. α').
• Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος (περ. ια)
• Οι εκπ/κοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών (περ. η).

2. Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β' του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε ΣΤ, Ζ, Η, Θ, I, /Α και /Β κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 και 12 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα.»

2. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.

(α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον τύπο:

α) Έτος * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

β) Μήνας/12 * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαΦορετικής κατηγορίας αναλογικά υπολογίζουμε με βάση τον τύπο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ * ΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/5 * ΜΗΝΕΣ/12

3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Μ.Σ.Δ.

Στις παρακάτω περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια συνθηκών διαβίωσης ως ακολούθως.

3.1. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης οργανικής θέσης

Μόρια της οργανικής τους θέσης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση των ακόλουθων περιπτώσεων αδειών:
i) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-200 τ.Α') ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),
ii) άδεια χωρίς αποδοχές της περ. Ε' του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17 Ν.2470/97),
iii) άδεια μητρότητας (κυοφορίας, τοκετού, λοχείας), γονική άδεια εννέα μηνών με αποδοχές, τρίμηνη άδειας με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνης άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1483/1984, ίν) ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόμου 3528/2007 ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.

3.2. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης

Μόρια της προσωρινής τους τοποθέτησης λαμβάνουν νεοδιοριζόμενοι, μετατιθέμενοι και μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί. Αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των μονάδων της κατηγορίας αυτών των εκπαιδευτικών δίνονται παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο στην παρ. 6.2.1 και 6.2.2

3.3. Ρύθμιση Μ.Σ.Δ. μονίμων εκπαιδευτικών σε περίπτωση διάθεσης ή απόσπασης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγω υπεραριθμίας

Ο υπολογισμός μονάδων δυσμενών συνθηκών ρυθμίζεται ειδικά, ως ακολούθως, στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί μετά από διορισμό, μετάθεση ή μετάταξη, αφού τοποθετηθούν (μόνιμα ή προσωρινά) σε θέση σχολείου μιας περιοχής μετάθεσης, καλούνται να μετακινηθούν (αποσπαστούν ή διατεθούν):
• είτε λόγω πλεονάσματος ή υπεραριθμίας που δημιουργούνται και επομένως αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου τους.
• είτε για λειτουργικούς λόγους των σχολείων (εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες).

α) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται ως πλεονάζον προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α'), «ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής {)έσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται».

β) Εάν διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ' παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α') και του άρθρου 14 του ίδιου νόμου σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 6 της V.A. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης, εκτός αν οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές.

γ) Εάν διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 14 του ν.1566/1985 σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 4 της Υ.A. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002),
• όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης, ακολουθείται ο προηγούμενος (3.3.α) υπολογισμός και
• όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι λιγότερες, τότε θα ακολουθείται ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.

δ) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ, 5 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ. Α'/ 13-7-2006) και το άρθρο 18 παρ. 5 της Φ.353.1/324/105657 I Δ1/8-10- 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), ακολουθείται η ανωτέρω ρύθμιση (3.3 β).

ε) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατίθενται ολικά ή μερικά σε σχολεία της Π/θμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ή διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου σε IEK, λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών της πλησιέστερης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας, αρκεί να μην υπολείπονται των μορίων της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τους τοποθέτησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από το σχολικό έτος 2002-03 μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2986/2002. Για τα προηγούμενα έτη όσον αφορά στις εν λόγω ρυθμίσεις, θα εφαρμοστεί η aριθμ. Δ2/74341/31-10-2001 εγκύκλιος για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ. Ε.

Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και στην περίπτωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με την προϋπόθεση ότι είχαν τοποθετηθεί προσωρινά σε κάποιο σχολείο και στη συνέχεια αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, επειδή ήταν υπεράριθμοι σε σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

3.4. Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης. Για το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εΦόσον δεν οΦείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τα μόρια δυσμενών συνθηκών του σχολείου απόσπασης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτος. Τους καλοκαιρινούς μήνες θα λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τοποθέτησης).

β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων που λαμβάνουν θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, διατηρούνται τα δύο πρώτα ψηφία. Δε στρογγυλοποιούνται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, έστω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο του πέντε.

(γ) Στην περίπτωση aποσπασμένου εκπαιδευτικού που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης.

3.5. Λοιπές αποσπάσεις, χρόνος άσκησης καθηκόντων με θητεία κλπ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α'), οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση απόσπασης τις προβλεπόμενες μονάδες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπώνται. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ' εξαίρεση ως μονάδες των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο Μ.Σ.Δ. για κάθε έτος. Με τις ίδιες διατάξεις καταργείται η περίπτωση στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω:

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και επιπλέον δύο Μ.Σ.Δ. για κάθε έτος.
Επίσης τα ίδια μόρια θα λάβουν και οι αποσπώμενοι στη Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (που έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ.1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α'), καθότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρείται ότι έχουν αποσπασθεί στην Κ. Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α .. Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

β) Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., καθώς και σε υπηρεσίες εκτός Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή άσκηση καθηκόντων με θητεία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας Π/θμιας Εκπ/σης καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.

3.6. Ειδικές ρυθμίσεις Μ.Σ.Δ.

α) Απόσπαση στο εξωτερικό: Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 περ. ι του Π.Δ. 50/96 «Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της Π/θμιας και της Δ/θμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β' κατηγορίας για την Αμερική και Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες».

Εξαίρεση σ' αυτό αποτελεί η ρύθμιση για το χρόνο απόσπασης στο εξωτερικό για τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της παρ.2 του άρ. 25 του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α') που ο διορισμός τους πραγματοποιήθηκε ενώ ήδη υπηρετούσαν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και μόνο για το διάστημα που αυτοί αποσπώνται και παραμένουν στο εξωτερικό από την ορκωμοσία τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εντός του οποίου ορκίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία (αρ. 421/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή δηλαδή ο χρόνος λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του aποσπασμένου εκπαιδευτικού.

β) Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές: Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 περ. θ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/1997 «0 χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές {)εωρείται ότι διαvύ{)ηκε σε σχολείο Α' κατηγορίας» και όχι στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού (σχετ. η αρ. 2888/12.2.99 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υ.Π.Ε.Π.Θ.).

4. Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ Μ.Σ.Δ.

4.1 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ Μ.Σ.Δ.

Ως χρόνος για υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης (εννοείται και μονάδων για χρόνο συνολικής υπηρεσίας) υπολογίζεται και αυτός που πραγματοποιήθηκε στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω λαμβάνοντας μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας Δ/θμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002):

α) Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία:
• στη δημόσια ή ιδιωτική Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αριθμ. 1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ.),
• στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη,
• εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕΟ5, ΠΕΟ6 και ΠΕΟ7 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε. (άρ.8 παρ.17 του Ν.2817 /00- Φ.Ε.Κ. 78 Α') και
• στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) (άρθρο 16 του Ν.2743/99- Φ.Ε.Κ. 211 Α').

Για λοιπή προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί και υπολογίζεται για μονάδες συνολικού χρόνου υπηρεσίας και δεν αναφέρεται εδώ (για παράδειγμα σε ΑΕΙ), δεν λαμβάνεται υπόψη για Μ.Σ.Δ.

β) Η προϋπηρεσία των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Π/θμια ή την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους (άρθρο 16 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Π.Δ. 50/96).

γ) Ειδική ρύθμιση μορίων συνθηκών διαβίωσης νια τους διορισθέντες με το άρθρο 22 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ130 Α').
Η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΎΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης ανάλογα με τα σχολεία στα οποία υπηρέτησαν κάθε σχολικό έτος ξεχωριστά. Όταν το ίδιο σχολικό έτος έχουν υπηρετήσει σε διαφορετικά σχολεία ίδιας κατηγορίας ο χρόνος λογίζεται ενιαίος, ενώ σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας ο χρόνος υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ένα σχολείο (οπότε και κάθε υπηρέτηση θα αναγράφεται ξεχωριστά στις υπηρετήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος eDatacenter) και πάντα μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά βαθμίδα εκπαίδευσης εβδομαδιαίου ωραρίου.

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Μ.Σ.Δ.

6.1. Αφετηρία υπολογισμού των Μ.Σ.Δ.

α) Για μετατιθέμενους: Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την επόμενη μέρα της λήξης του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις.

β) Για νεοδιόριστους: Ως αφετηρία υπολογισμού των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν την έναρξη του σχολικού έτους λαμβάνεται η 1 η Σεπτεμβρίου του έτους διορισμού, δεδομένου ότι το σχολικό έτος αρχίζει την ημερομηνία αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης στη Διεύθυνση.

γ) Για μεταταχθέντες: Από 1 Σεπτεμβρίου του έτους μετάταξης, εφόσον η μετάταξη πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Σε περίπτωση όμως που η μετάταξη πραγματοποιηθεί μεσούσης της σχολικής χρονιάς, ως αφετηρία υπολογισμού των Μ.Σ.Δ. θα θεωρείται η πράξη ανάληψης στη Διεύθυνση.

6.2. Στην περίπτωση που εκπαιδευτικός χωρίς υπαιτιότητά του, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας, δεν καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο, θεωρείται ότι το έχει υπηρετήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι. Για να ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο αυτό στις περιπτώσεις που έχουμε απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση των εκπαιδευτικών θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης. Εφόσον η διάθεση ή απόσπαση είναι μερική, οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ. Στην περίπτωση των αδειών για να λαμβάνονται τα μόρια οργανικής πρέπει οι άδειες να χορηγούνται από την οργανική τους. Αν αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα της απόσπασής τους σε υπηρεσίες τότε ασφαλώς δεν παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙΙ. Σε περίπτωση απόσπασης κατά το χρονικό διάστημα χρήσης άδειας, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει υπηρεσία στη θέση απόσπασης με τη λήξη της άδειας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99, το δελτίο ταυτότητας αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

2. Αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα εξετασθούν μόνον εΦόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των μετατάξεων.

3. Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται μόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται στο σύστημα του e-Datacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ/ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης  καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΠΗΣΕΙΣ».

4. Σε περίπτωση πολλαπλών αποσπάσεων μέχρι την τελική τοποθέτηση, εάν οι εκπαιδευτικοί κατοχυρώνουν διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δεκαπέντε ημερών σε κάποια σχολική μονάδα, θα λάβουν τα μόρια αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, θα λάβουν τα μόρια της σχολικής μονάδας στην οποία τοποθετήθηκαν τελευταία.

5. Εάν δεν υπάρχει ανάληψη υπηρεσίας και υπάρχει μόνο η απόφαση απόσπασης ή τοποθέτησης, τότε θα λάβουν τα μόρια από την ημερομηνία της απόφασης απόσπασης ή τοποθέτησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΧΝ/ΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Αττικής

79

39

39

25

190

Κεντρικής Μακεδονίας

35

17

17

10

84

Κρήτης

13

6

6

4

32

Δυτικής Ελλάδας

12

6

6

4

29

Αν/κής Μακεδονίας Θράκης

11

5

5

3

25

Θεσσαλίας

11

5

5

3

25

Πελοποννήσου

9

5

5

3

21

Νοτίου Αιγαίου

8

4

4

3

18

Στερεάς Ελλάδας

7

3

3

2

17

Ηπείρου

5

 

3

2

13

Δυτικής Μακεδονίας

4

3

3

2

10

Ιονίων Νήσων

3

2

2

2

9

Βορείου Αιγαίου

3

2

2

2

7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

200

100

100

65

480

Pin It

Εκτύπωση