Εγκύκλιος Πρόσληψης Συνεργατών στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης ΑΣΤΕ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΣΤΕ

Υπουργείο Τουρισμού
Δελτίο Τύπου
Δημοσιεύθηκε :
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017 13:35
Πηγή: http://www.mintour.edu.gr/index.php/94-kath-aste

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

- Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

 - Έντυπο αίτησης

- Υπεύθυνη δήλωση

ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ

Παραλαβή αιτήσεων: από 21/10/2017 έως και 27/10/2017.

ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

Παραλαβή αιτήσεων: από 24/10/2017 έως και 30/10/2017


Αρ.Πρωτ.18035/26-09-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Πέτρος Πενταγιώτης
Τηλ.: 210 3736154
Fax: 210 3736038
email: pentagiotis_p(ΣΤΟ)mintour.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 31 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ << Α.Σ.Τ.Ε.Κ>> (άτομα 14)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)
Μία (1) θέση Αγγλικών
Μια (1) θέση Γαλλικών
Μια (1) θέση Γερμανικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ << Α.Σ.Τ.Ε.Ρ>> (άτομα 17)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή-Front office
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)
Μια (1) θέση Αγγλικών
Μια (1) θέση Γαλλικών
Μια (1) θέση Γερμανικών

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Μάρκετινγκ΄΄

Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο αυτών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή διετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες για απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Οικονομικών Επιστημών΄΄

Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το π.δ.162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το π.δ.24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π.

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις οικονομικών στελεχών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή διετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες για απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Δικαίου΄΄

Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμο αυτών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία ή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης Εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες όταν πρόκειται για απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Διοίκησης Επιχειρήσεων΄΄ και ΄΄Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων΄΄

Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ της ημεδαπής ή ισότιμο αυτών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων ή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Ψυχολογίας΄΄

Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αυτών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία ή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Μαθηματικής Επιστήμης΄΄

Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολής ή Τμήματος Μαθηματικών της ημεδαπής ή πτυχίο Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία ή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης Εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες όταν πρόκειται για απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά΄΄ και στην ΄΄Υποδοχή-Front office΄΄

Τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ισότιμο της ημεδαπής ή πτυχίο ΑΣΤΕ ή αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής και πενταετή επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή πτυχίο επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας και δεκαετή επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο ΄΄ Πληροφορικής΄΄

Τυπικά προσόντα

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής με κατεύθυνση «Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής» ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH:

• Ως διδακτική εμπειρία λογίζεται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα Ανώτατης ή Ανώτερης ή Μεταδευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•  Ως επαγγελματική εμπειρία λογίζεται:
- Στον εργαστηριακό συνεργάτη τεχνικών μαθημάτων προϋπηρεσία ανάλογη με το γνωστικό αντικείμενο είτε στην υποδοχή-front office είτε στα επισιτιστικά.
- Στον εργαστηριακό συνεργάτη Πληροφορικής προϋπηρεσία σε πληροφοριακά συστήματα, προγράμματα συναφή με οργάνωση και λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τυπικά προσόντα

Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ενός έτους διδακτική εμπειρία.

β. Ελλείψει υποψηφίων με τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επάρκεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ξένη γλώσσα και τριετή διδακτική εμπειρία.

Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα, και ενός έτους διδακτική εμπειρία.

β. Ελλείψει υποψηφίων με τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επάρκεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ξένη γλώσσα και τριετή διδακτική εμπειρία.

Εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα, και ενός έτους διδακτική εμπειρία.

β. Ελλείψει υποψηφίων με τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επάρκεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ξένη γλώσσα και τριετή διδακτική εμπειρία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH:
•  Ως διδακτική εμπειρία λογίζεται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα Ανώτατης ή Ανώτερης ή Μεταδευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Όπου δε διευκρινίζεται η διδακτική εμπειρία ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης, νοείται αυτή που έχει αποκτηθεί σε ιδρύματα Ανώτατης ή Ανώτερης εκπαίδευσης, Μεταδευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επαγγελματική εμπειρία σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις γίνεται δεκτή εφόσον η επιχείρηση στην οποία αποκτήθηκε ανήκει σε κατηγορία 4 αστέρων και άνω.

Προκειμένου ο υποψήφιος να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον είναι αντίστοιχη με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση πρόσληψης. Η προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος, μόνο αν υπερβαίνει το ένα εξάμηνο κατ’ έτος.

Ειδικότερα, ως διδακτική προϋπηρεσία θα λαμβάνεται υπόψη και θα λογίζεται ως έτος όταν πρόκειται για τουλάχιστον εξάμηνη εμπειρία για πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης και τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας σε ΤΕΣ,ΤΕΣΤΕ,ΤΕΕ,ΕΠΑΣ/ΟΤΕΚ, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ελλείψει υποψηφίων με τη προβλεπόμενη επαγγελματική ή διδακτική ή ερευνητική εμπειρία σε συναφές, με την προκηρυσσόμενη θέση, γνωστικό αντικείμενο θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι χωρίς εμπειρία.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. ΣΠΟΥΔΕΣ

1.1 Μεταπτυχιακές Σπουδές

α. Διδακτορικό δίπλωμα

15 μόρια

β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master)

10 μόρια

Τα παραπάνω μόρια των μεταπτυχιακών σπουδών προσαυξάνονται κατά 40% αν οι Μεταπτυχιακές σπουδές είναι στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε αντικείμενα που αφορούν την εκπαίδευση ή τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων μοριοδοτείται μόνον ο ανώτερος τίτλος.

1.2 Βασικές Σπουδές

α. Βασικός τίτλος, Βαθμός «Λίαν καλώς» και άνω Απαιτείται ο αξιολογικός χαρακτηρισμός να αναφέρεται ρητά στον τίτλο σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος χαρακτηρισμός επίδοσης δηλ. ΚΑΛΩΣ και δε θα μοριοδοτείται.

3 μόρια

β. Δεύτερο πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

6 μόρια

γ. Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ.

4 μόρια

Κάθε τίτλος σπουδών, μοριοδοτείται μόνο σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Λαμβάνεται υπόψη η διδακτική εμπειρία κατ’ ανώτατο όριο πέντε ετών και εφόσον πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία μέσα στην τελευταία οκταετία. Ειδικότερα:

Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

8 μόρια
κατ’ έτος
(εκπ/κό έτος
Σεπτέμβιος-
Ιούνιος

Διδακτική εμπειρία σε ΤΕΣ, ΤΕΣΤΕ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ/ΟΤΕΚ ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

4 μόρια
κατ’ έτος
(εκπ/κό έτος
Σεπτέμβιος-
Ιούνιος)

Άλλη διδακτική εμπειρία σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

2 μόρια
κατ’ έτος
(εκπ/κό έτος
Σεπτέμβριος-
Ιούνιος)

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν τις ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριο έως Ιούνιο). Όσον αφορά βεβαιώσεις από ιδιωτικά ΙΕΚ απαιτείται επικύρωση από την αρμόδια διεύθυνση εποπτείας του ΕΟΠΠΕΠ.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με ανώτατο όριο τα πέντε έτη και εφόσον είναι συναφής με την ειδικότητα του πτυχίου, πραγματοποιήθηκε δε μέσα στην τελευταία δεκαετία, και σε κάθε περίπτωση μετά τη λήψη του πτυχίου.

4 μόρια
κατ’ έτος

H ερευνητική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει τους έξι μήνες κατά ημερολογιακό έτος.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέχρι τρία έτη και εφόσον αποκτήθηκε την τελευταία πενταετία, ως εξής:

Για τους έχοντες εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος, Τομέα ή Σχολής ιδρύματος τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης τουριστικής κατεύθυνσης

15 μόρια κατ’ έτος

Για τους έχοντες εμπειρία ως Προϊστάμενοι σε τμήματα αντίστοιχα με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης σε Ξενοδοχεία Α΄ κατηγορίας ή τεσσάρων αστέρων και άνω

4 μόρια κατ’ έτος

Για τους έχοντες αντίστοιχη εμπειρία ως Προϊστάμενοι σε τμήματα αντίστοιχα με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης σε Ξενοδοχεία Β΄ κατηγορίας ή τριών αστέρων

2 μόρια κατ’ έτος

H επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει τους έξι μήνες κατά ημερολογιακό έτος.

Σημειώνεται ότι:
- Η Εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται μόνο εφόσον είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα για την οποία υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.
- Σε περίπτωση ύπαρξης ταυτόχρονα επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας εντός του ιδίου έτους θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η μία εκ των δύο, μετά από δήλωση του ενδιαφερόμενου.

5. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

(ανώτατο όριο μορίων 50)

Μονογραφίες, δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 μόρια εκάστη

Δημοσιεύσεις σε λοιπά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά διεθνών πανελληνίων ή άλλων επιστημονικών συνεδρίων

5 μόρια εκάστη

Εκπαιδευτικά βοηθήματα που έχουν διανεμηθεί την τελευταία πενταετία.

3 μόρια εκάστη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη και να μοριοδοτηθεί το συγγραφικό έργο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων (Συλλογικοί τόμοι, περιοδικά, πρακτικά κλπ) και όχι η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης.

6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η Άριστη γνώση ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής και μέχρι δυο (2) γλώσσες

5 μόρια ανά
γλώσσα

Στην περίπτωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται το πτυχίο ξένης γλώσσας που είναι αντίστοιχο με τον τίτλο σπουδών της ειδικότητας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στην έδρα κάθε Σχολής από Τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη με αριθμ. πρωτ. 6484/29-5-2007 απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης <<Τρόπος και διαδικασία επιλογής και πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.>> (ΦΕΚ 943/Τ.Β΄/13-6-2007) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ. 12/4-1-2010 απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού (ΦΕΚ 25/Τ.Β΄/18-6-2010), που θα ορισθεί με απόφαση της Γεν. Γραμματέως Τουρισμού. Με την απόφαση ορισμού των μελών της επιτροπής θα ορισθεί και ο Γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του.

2. Οι υποψήφιοι/ιες θα αξιολογηθούν με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής και θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ. ‘Σύστημα Επιλογής – Μοριοδότησης’ της παρούσας προκήρυξης. Μετά την μοριοδότηση θα συνταχθούν από την κατά τόπο αρμόδια Επιτροπή πίνακες για τις προκηρυσσόμενες θέσεις κάθε γνωστικού πεδίου ξεχωριστά, στους πίνακες αυτούς θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά μορίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (επαγγελματική - διδακτική – ερευνητική εμπειρία – μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών- γνώση ξένης γλώσσας) θα κατατάσσονται σε χωριστή υποκατηγορία κάθε πίνακα με την ένδειξη «Με ελλιπή προσόντα», υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον τον προβλεπόμενο για την προκηρυσσόμενη θέση βασικό τίτλο σπουδών.

3. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν θα έχουν συμπληρωθεί κατά τους προβλεπόμενους τύπους ή θα συνοδεύονται από ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά ή δεν προκύπτουν από αυτές τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγησή τους θα απορρίπτονται.

4. Η Τριμελής Επιτροπή προσλήψεων μπορεί να απορρίπτει αιτήσεις υποψηφίων εφόσον :
- Έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές κυρώσεις ή έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια όργανα για αντισυμβατική συμπεριφορά.
- Υπάρχει έκθεση των Διευθυντών των ΑΣΤΕ ότι παρουσιάζουν σοβαρές εκπαιδευτικές αδυναμίες ή εκτελούσαν πλημμελώς τα καθήκοντά τους και πάντως όχι σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

5. Η Επιτροπή θα απορρίπτει και αιτήσεις υποψηφίων που δεν συνοδεύονται από το σύνολο των προβλεπόμενων από την παρούσα προκήρυξη υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων για την επιλογή, θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερος).

Εάν η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας θα διενεργείται από την επιτροπή κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

7. Μετά την κατάρτιση των πινάκων αυτοί θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (Δ/νση Διοικητικού) προκειμένου να επικυρωθούν με απόφαση της Γεν.Γραμματέως Τουρισμού. Μετά την επικύρωσή τους οι πίνακες θα αναρτώνται από την αρμόδια Επιτροπή, σε εμφανή χώρο της ΑΣΤΕ με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης και θα παρέχεται στους υποψηφίους προθεσμία 10 ημερών για την άσκηση τυχόν ενστάσεων.

8. Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια επιτροπή εντός δεκαήμερης προθεσμίας από την ανάρτηση των πινάκων επιλογής, η οποία και οφείλει να συντάξει έκθεση στην οποία θα παραθέτει την άποψή της για κάθε μία ένσταση ξεχωριστά και θα υποβάλει την έκθεση αυτή στην Γεν. Γραμματέα Τουρισμού προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την απόρριψη ή αποδοχή κάθε ένστασης.

9. Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί με ευθύνη της στους υποψηφίους την απόφαση της Γεν. Γραμματέως Τουρισμού όσον αφορά την ένστασή τους.

10. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία για την διδασκαλία του συνόλου των ωρών (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο έτους 2017 – 2018) του μαθήματος ή των μαθημάτων του προκηρυχθέντος γνωστικού πεδίου για το οποίο επελέγησαν. Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας του μαθήματος όπως αυτό προβλέπεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής που έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι προσληφθέντες υποχρεούνται να διενεργήσουν τις επόμενες πρώτες επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν μετά την λήξη της σύμβασης τους. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης θα υπογράφεται εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διευθυντή ΑΣΤΕ.

11. Εάν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου επιλεγέντες υποψήφιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο και δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του μαθήματος από τους ήδη υπηρετούντες σε συναφή ειδικότητα εκπαιδευτικούς, οι αποχωρήσαντες θα αναπληρώνονται αυτοδίκαια από τους επόμενους κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίους του πίνακα επιλογής που έχει επικυρωθεί από τη Γεν. Γραμματέα Τουρισμού, χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση.

12. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πίνακες κατάταξης όπως και ύπαρξης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ευρυθμία αυτές θα πληρούνται με απευθείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφερομένων από την Αγορά Εργασίας, μετά από σχετική απόφαση της Γεν. Γραμματέως Τουρισμού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτοί κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών και εφόσον κατά την κρίση του Διευθυντή της ΑΣΤΕ δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του συναφούς μαθήματος από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

13. Ο Διευθυντής της ΑΣΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μετά την επιλογή των υποψηφίων να μη καλέσει τους επιλεγέντες για ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων λόγω μειωμένου αριθμού σπουδαστών.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους-μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.

2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με απόκτηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

3. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

4. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

2. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

3. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους ΑΣΤΕ. Υποβάλλεται δε σε αυτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο με ευθύνη του Διευθυντή της αρμόδιας ΑΣΤΕ και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ως άνω θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr καθώς και στις παρακάτω διευθύνσεις όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
FAX

1

Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τ.Κ. 85 100 - ΡΟΔΟΣ

22410 24190
22410 24290

22410
24356

2

Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΤΟΥΣ 25 - Τ.Κ. 72 100
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

28410 28565
28410 28828

28410
26651

4. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Πρέπει δε να συμπληρωθεί με μεγάλη επιμέλεια και προσοχή ώστε να είναι πλήρης.

5. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/Τ.Α΄/26-3-2014) των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/Τ.Α΄/26-3-2014) τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από όλες τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συνδρομή των προσόντων που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β. «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» της παρούσας προκήρυξης.

8. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αορίστου είτε ορισμένου κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, στο Δημόσιο ,σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς και ΝΠΙΔ τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εντός της επταήμερης προθεσμίας της παρούσας προκήρυξης, αίτηση και να καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται Υ.Δ. του ν.1599/1986 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) όπου δηλώνεται ο φορέας του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου απασχολείται ο υποψήφιος και ότι η Υπηρεσία του έχει λάβει γνώση της παρούσας αίτησής του.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανάληψη υπηρεσίας επιπλέον όσων προαναφέρθηκαν είναι η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

10. Οι Διευθυντές των ΑΣΤΕ υποχρεούνται στην εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.4250/2014 όσον αφορά στον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους με την αίτησή τους για πρόσληψη.

11. Οι Διευθυντές των ΑΣΤΕ υποχρεούνται να διενεργήσουν έλεγχο νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού που θα προσλάβουν, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι επιλεγέντες για την πρόσληψή τους δεν είναι γνήσια η πρόσληψη θα ανακαλείται με απόφαση του Διευθυντή της ΑΣΤΕ.

Z. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται πλέον αποδεκτά από τις Υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014

Της αλλοδαπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τη θέση σε ισχύ του νέου «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013 /ΦΕΚ208/27.09.2013/τ.Α΄), από την 27.09.2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά- βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως χειρόγραφες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από 1-1-2014 και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής έκδοσης με χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού από 1-1-2015, ECDL και άλλα πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παλαιότερα τον Ο.Ε.Ε.Κ., Πιστοποιητικά Α.Σ.Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.

Η. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Τίτλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

iv) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της Ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αρμοδιότητας του (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000, [«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση
αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν:

i) αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών, νοσοκόμων, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, μαιών/μαιευτών που χορηγήθηκαν α) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ.38/2010 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 84/1986 (ιατροί), 40/1986 (νοσοκόμοι), 98/1986 (οδοντίατροι), 213/2003 (φαρμακοποιοί), 97/1986 (μαίες/-ευτές),

ii) «άδεια εγκατάστασης κτηνιάτρου» σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο π.δ.40/2006 «Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1017/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν» και

iii) αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα π.δ. 53/2004 και 253/2006.

Υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πτυχία της αλλοδαπής, εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού  από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

Προκειμένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο υποψήφιος συμπληρώνει στη στήλη β. της Ενότητας Γ. τουΕ ΝΤΥΠΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.4, που αφορά στη δεκαδική μορφή του βαθμού τίτλου σπουδών (πεδίο ακέραιος), την κατώτερη βαθμολογία της κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5,00». Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ή ανακοίνωση ως προσόντα διορισμού ή πρόσληψης.

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά σε τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται, μόνο εφόσον είναι συναφής με το γνωστικό πεδίο του μαθήματος για το οποίο υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος. Η προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος, μόνο αν υπερβαίνει το ένα εξάμηνο κατ΄ έτος.

Όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελεύθερο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η εμπειρία αποδεικνύεται:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης συνοδευόμενη από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

α) Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια και ο κωδικός της ασφάλισής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και β) Με την υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει :

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.

I. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι θα αμείβονται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.2/66579/0022/15-1-2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 96/Β’/23-1-2004).

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών των Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών θα λαμβάνονται υπόψη μισθολογικά μόνο εφόσον συνδέονται άμεσα με το διδασκόμενο μάθημα. Για τη συνάφεια των εν λόγω τίτλων αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Όσον αφορά τους Επιστημονικούς Συνεργάτες η συνάφεια του μεταπτυχιακού τους τίτλου αποτελεί απαραίτητο προσόν πρόσληψης σύμφωνα με τα προσόντα των θέσεων του κεφ. Β΄.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(...)

Αντίγραφο της παρούσας Απόφασης θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στα κτίρια των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Τέλος, θα αναρτηθεί μαζί με το υπόδειγμα αίτησης και η ακριβής ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, www.mintour.edu.gr

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα δημοσιευθεί δύο φορές στον τοπικό Τύπο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.