ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΔΒΜΘ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΔΒΜΘ

Φ.908/Ι06098/Η/30-08-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΈΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΗΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλ.: 210 344 3591

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής ΥπηρεσΙας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου (μεταβαηκές διατάξεις) παρ. 4 και 5 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Δ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Τ.Α/19-5-2010) (Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α/1976) "Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσιας του ΥΠΔΒΜΘ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 339/1990 (ΦΕΚ 135/T.A/04-10-1990) "Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο ΥπουργεΙο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Το γεγονός ότι οι θητείες των Προϊσταμένων έληξαν αυτοδικαίως την 29 .03.2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κάτωθι Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

1. Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων

2. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης

3.Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού

4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

5. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσfας του Υποuργείου Παιδείας, Δια Bίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α', εφόσον:
α) έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή
β) έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα οκτώ (18) έτη και έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι : Διεύθυνσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους, οι υπάλληλοι των οποίων προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται των προκηρυσσόμενων Γενικών Διευθύνσεων, ως ακολούθως:

α) Για τη Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων, μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.

β) Για τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

γ) Για τη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικού

δ) Για τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

ε) Για τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή του ΕΠ των ΤΕΙ ή εκπαιδευτικοί της Πρωτοβdθμιας ή Δευτεροβόθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α' που έχουν υπερεικοσαετή υπηρεσία ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.

4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβοuλίου. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΥ.Σ.

5. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Α' Προσωπικού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80, Μαρούσι) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει την 2-9-2010 και λήγει την 15-9-2010.  Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

7. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε υπάλληλο της ΚΥ. του Υπουργεiου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται, χωρίς η
κοινοποίηση αυτή να επηρεάζει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔIΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση