Πρόσκληση για Σώμα Ελλήνων Πρεσβευτών eTwinning 2017-2018-2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ eTwinning 2017-2018-2019

Αρ.Πρωτ.5470/ΓΔ4/12-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19

Έχοντας υπόψη:
(...)

προκηρύσσουμε την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017 – 2019 στις περιοχές ευθύνης όπου δεν είχαν καλυφθεί οι θέσεις, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.176072/ΓΔ4/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 664Σ4653ΠΣ-0ΧΛ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για τα σχ. έτη 2017-18 και 2018-19».

Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

1. Θητεία:

Από 01/01/2018 έως 30/06/2019

2. Πλήθος θέσεων:

Πέντε (5), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»

3. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

• Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) ανά έτος σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους.

• Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning.

• Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.

• Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους.

• Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.

• Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.

• Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη διάρκεια της χρονιάς εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.

Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά και δια ζώσης.

Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

• Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πτυχίο).

• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α'). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

• Τουλάχιστον δυο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2014-15, 2015-16, 2016-17).

5. Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αιτωλοακαρνανίας 1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ευρυτανίας, Φθιώτιδας 1

ΚΡΗΤΗΣ Χανίων, Ρεθύμνου 1

ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας 1

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κεφαλληνίας, Ζακύνθου 1

ΣΥΝΟΛΟ 5

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, θα καλυφθούν από υποψήφιους όμορων περιοχών.

6. Διευκρίνηση

Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καταθέτουν αίτηση. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης θα κατανείμει τις θέσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν, με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

7. Ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/1/2018 έως 26/1/2018, ώρα 15.00

• Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 31/1/2018

• Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 8/2/2018.

8. Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την τεκμηρίωση των προσόντων τους οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (υποχρεωτικά και μοριοδοτούμενα), σε σχετικά έργα και η συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κλπ.

2) Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βεβαίωση ότι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ19 ή ΠΕ20.

3) Αντίγραφα διακρίσεων - βραβείων eTwinning στις κύριες και ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.

4) Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας.

5) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης, ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.

6) Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/ και θα είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-5/793-etwinning-2017-18-2018-19 από 15/1/2018 έως 26/1/2018, ώρα 15.00.
Μετά την κατάρτιση του τελικού πίνακα, δικαιολογητικά θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τους επιλαχόντες και θα αποσταλούν ψηφιακά σε αρχεία pdf στον υπεύθυνο της Παιδαγωγικής Ομάδας eTwinning κ. Τζιμόπουλο Νικόλαο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

9. Αξιολόγηση αίτησης – Υποβολή ένστασης

Την αξιολόγηση των προτάσεων, των ενστάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η Παιδαγωγική Ομάδα της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning, που έχει ορισθεί με τη με αρ. πρωτ. 130083/ΓΔ4/31-07-2017 απόφαση με θέμα «Ορισμός Παιδαγωγικής Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2017-2018».

Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διόρθωσή τους.

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση, θα βαθμολογηθούν με βάση τον αντίστοιχο πίνακα βαθμολόγησης και θα καταταχθούν σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν σε προσωπική
συνέντευξη, διαδικασία κατά την οποία θα τηρούνται πρακτικά.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΕΘ.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΥΠΠΕΘ (Γραμματεία Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης γρ. 1097, 1ος Όροφος) ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Ένσταση Πρόσκλησης ΕΥΥ eTwinning ». Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).

10. Επικοινωνία - Πληροφόρηση

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Τζιμόμουλο Νικόλαο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Παράρτημα 1 Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής πρεσβευτών eTwinning

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Παράρτημα 1 - Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής Πρεσβευτών eTwinning

Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής για τους πρεσβευτές

Α/Α

Κριτήριο

Βαρύτητα

1

Προγράμματα eTwinning τα τελευταία τρία (3) χρόνια:

2 έργα=1,
μέχρι τρία=2,
μέχρι 4=3,
πάνω από 4=4

2

Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας

1 μόριο για κάθε Ετικέτα

3

Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας

2 μόρια για κάθε ‘Ετικέτα

4

Etwinning Eθνικό Βραβείο

2 μόρια για κάθε βραβείο

5

Etwinning Eυρωπαϊκό Βραβείο

2 μόρια για κάθε βραβείο

6

Γνώση Αγγλικών

Γ1=1, Γ2=2

7

Γνώση ξένης γλώσσας Γαλλικά

Β2=0.5,
Γ1=1, Γ2=1,5

8

Γνώση ξένης γλώσσας Γερμανικά

Β2=0.5,
Γ1=1, Γ2=1,5

9

Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας

Β2=0.5,
Γ1=1, Γ2=1,5

10

Ενασχόληση – Συμμετοχή σε άλλα Ευρωπαϊκά ή διεθνή έργα <=3

1

11

Ενασχόληση – Συμμετοχή σε άλλα Ευρωπαϊκά ή διεθνή έργα >3

2

12

Ανάληψη προγραμμάτων (εγκεκριμένων) σχολικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία τριετία( με υποβολή της κάθε έγκρισης.) <=3

0.5

13

Ανάληψη προγραμμάτων (εγκεκριμένων) σχολικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία τριετία( με υποβολή της κάθε έγκρισης.) >3

1

14

Επιμορφωτής ΤΠΕ

1

15

Επιμορφωτής ενηλίκων

1

13

Γνώση διαχείρισης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

1

Σημειώνεται ότι για τα Κριτήρια 2, 3, 4, 5, 9, 10,11 δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο κτήσης τους.

Άλλα στοιχεία που κρίνετε σημαντικά για την επιλογή σας ως πρεσβευτής

(αξιολόγηση μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας)

Λόγοι συμμετοχής – Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να επιλεγείτε πρεσβευτής της δράσης

(αξιολόγηση μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας)

Τα τελευταία δύο πεδία να μην υπερβαίνουν σε εύρος τη μισή σελίδα (περίπου 150 λέξεις το καθένα).

 

 


Αρ.Πρωτ.150080/ΓΔ4/11-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 181)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Toν υπ’ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A’ 118 / 24.5.2011] νόμο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις»
4. Tην υπ’ αρ. 180682 / Γ1 / 27.10.2016 [ΦΕΚ 585-ΥΟΔΔ / 01.11.2016] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Ορισμού Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
5. Tην υπ’ αρ. 4221/Γ1/11.01.2017 [ΦΕΚ 10-ΥΟΔΔ / 16.01.2017] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)»
6. Την από 6/11/2014 επιστολή (nomination letter) του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάθεση στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning κατά τα έτη 2015 – 2020.
7. Την με αριθ. πρωτ. 205041/Δ1/16.12.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου “Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning”, στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για τα έτη 2015-2020.
8. Την υπ΄ αριθ: 2017 0209/001-001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (EACEA) και ΙΤΥΕ, με την οποία εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου (Project No 538106-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-eTwNSS), για διάστημα 2 ετών (2017-2018).
9. Το με αρ. πρωτ. 1468/22-6-2017 έγγραφο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με θέμα «Συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικα έτη 2017-18 και 2018-19».
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το ΥΠΠΕΘ αλλά τις πιστώσεις του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2017-18»
11. Την ανάγκη διατήρησης του σώματος των πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης eTwinning και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19.

προκηρύσσουμε την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017 – 2019.

Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

1. Θητεία: Από 1/10/2017 έως 30/06/2019

2. Πλήθος θέσεων: Τριάντα πέντε (35), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»

3. Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

• Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) ανά έτος σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους.

• Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning.

• Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.

• Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους.

• Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.

• Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.

• Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη διάρκεια της χρονιάς εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.

Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά και δια ζώσης.

Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

• Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πτυχίο).

• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α'). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

• Τουλάχιστον δυο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2014-15, 2015-16, 2016-17).

5. Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΑΤΤΙΚΗ

Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ανατ. και Δυτ. Θεσσαλονίκης

Κιλκίς , Σερρών, Χαλκιδικής

Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας

 

2

2

1

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐας, Ηλείας

Αιτωλοακαρνανίας

 

2

1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας

Ευρυτανίας, Φθιώτιδας

 

1

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ροδόπης, Έβρου

Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας

 

1

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κορινθίας, Αργολίδας

Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας

 

1

1

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Φλώρινας, Καστοριάς

Κοζάνης, Γρεβενών

 

1

1

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τρικάλων, Καρδίτσας

Λάρισας, Μαγνησίας

 

1

2

ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου, Λασιθίου

Χανίων, Ρεθύμνου

 

2

1

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας

 

2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρας, Λευκάδας

Κεφαλληνίας, Ζακύνθου

 

1

1

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δωδεκανήσων

Κυκλάδων

 

1

1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χίου, Λέσβου, Σάμου

 

2

ΣΥΝΟΛΟ

35

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για συγκεκριμένες περιφέρειες.

6. Διευκρίνηση

Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καταθέτουν αίτηση. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης θα κατανείμει τις θέσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν, με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

7. Ημερομηνίες

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 20/9/2017, ώρα 15.00

Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 26/9/2017

Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 30/9/2017.

8. Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την τεκμηρίωση των προσόντων τους οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να τα υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά όταν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης:

1) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (υποχρεωτικά και μοριοδοτούμενα), σε σχετικά έργα και η συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κλπ.

2) Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βεβαίωση ότι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ19 ή ΠΕ20.

3) Αντίγραφα διακρίσεων - βραβείων eTwinning στις κύριες και ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.

4) Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας.

5) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης, ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.

6) Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/ και θα είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-5/793-etwinning-2017-18-2018-19 από 12/9/2017 έως 20/9/2017, ώρα 15.00.

Μετά την κατάρτιση του τελικού πίνακα, δικαιολογητικά θα ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης ΜΟΝΟ από τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τους επιλαχόντες, δηλαδή οι πρώτοι 40 εκπαιδευτικοί. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ψηφιακά σε αρχεία pdf στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

9. Αξιολόγηση αίτησης – Υποβολή ένστασης

Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους ή διόρθωσή τους.

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση, θα βαθμολογηθούν με βάση τον αντίστοιχο πίνακα βαθμολόγησης και θα καταταχθούν σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, διαδικασία κατά την οποία θα τηρούνται πρακτικά.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΕΘ.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΥΠΠΕΘ (Γραμματεία Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης γρ. 1097, 1ος Όροφος) ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Ένσταση Πρόσκλησης ΕΥΥ eTwinning ». Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).

10. Επικοινωνία - Πληροφόρηση

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Παράρτημα 1 Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής πρεσβευτών eTwinning

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση