ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.122329/Δ1/04-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :
Ολ. Ιντζέ : 2103443266
Κ. Τουμπακάρη : 2103442435

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των τοποθετήσεων των μεταταχθέντων στην Π.Ε. εκπαιδευτικών με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων»
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. πρωτ. 119655/Δ1/30-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 986/3-9-2013 τ. Γ΄- ΑΔΑ: ΒΛ979-ΣΚΒ) με θέμα «Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση»

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το υπόψη θέμα τα ακόλουθα:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ) θα πρέπει να τοποθετήσουν τους μετατασσόμενους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης στην οποία μετετάχθησαν.

Αρχικά, οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις οποίες μετατάχτηκαν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει άμεσα από 5-9-2013, να μετατρέψουν τις υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter, στην καρτέλα των υπηρετήσεων. Θα πρέπει να δοθούν τα ΜΣΔ της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία των τοποθετήσεων.

Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ) προκειμένου για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά γίνεται ως ακολούθως :

1. Προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να λάβουν νέα οργανική θέση. Η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

2. Έπονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010.

3. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εκπ/κοί που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 για το σχολικό έτος 2012-2013 ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/96.

4. Κατόπιν, οι εναπομείναντες εκπ/κοί στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

5. Έπειτα, τοποθετούνται οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί και

6. Τέλος τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΠΕ συνεκτιμώντας στις δηλώσεις προτίμησής τους τόσο τα υπηρεσιακά όσο και τα κοινωνικά κριτήρια.

Οι εκπαιδευτικοί που μετετάχθησαν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες μετατάχτηκαν μέχρι και την Παρασκευή 6-9-2013 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά εντοπιότητας, συνυπηρέτησης κ.λ.π.) που λαμβάνονται υπόψη για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση τους, για σοβαρούς λόγους υγείας και πρόκειται να τύχουν σχετικής άδειας ή βρίσκονται ήδη σε άδεια (αναρρωτική, ανατροφής κλπ.), οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε. του τόπου διαμονής τους και να αναλάβουν υπηρεσία. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα με φαξ την πράξη ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και τα απαραίτητα για την τοποθέτησή τους δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε. που μετατάχθηκαν.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν για το σχολικό έτος 2013-14 σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν, αν το επιθυμούν :

1. Να παραμείνουν στη θέση απόσπασή τους. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου για την ανάληψη υπηρεσίας τους θα πρέπει είτε να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση που μετατάχθηκαν είτε εφόσον αδυνατούν (λόγω απόστασης), να αναλάβουν υπηρεσία στην πλησιέστερη Διεύθυνση Π.Ε. και η ανάληψη υπηρεσίας τους και τα δικαιολογητικά τους να αποσταλούν με φαξ στη Διεύθυνση που μετατάχθηκαν. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμείνουν στην θέση απόσπασή τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν δικαίωμα μετάθεσης το σχολικό έτος 2013-2014.

2. Να ανακαλέσουν την απόσπασή τους και να υπηρετήσουν την προσωρινή τους τοποθέτηση. Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1 και θα παραμείνουν στη θέση απόσπασής τους μέχρι να την ανακοίνωση της ανάκλησης της απόσπασής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση