Αναθέσεις Καλλιτεχνικών Μαθημάτων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2461/2016)

Αρ.Πρωτ.118601/Δ2/19-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρούσι, 19-07-2016
Αρ. Πρωτ. 118601/Δ2
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φραγκή Μαρία
Θανασουλοπούλου Ε.
Τηλέφωνο : 210-3442218, 210-3442227
Fax : 210-3443390
e-mail: eks(ΑΤ)minedu.gov.gr,
mfragi(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αναθέσεις διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ και του άρθρου 45 παρ. 6 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» και
β) της υπ’ αριθμ. 3345/02-09-1988 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
9. Την υπ’ αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων», όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 88739/Γ7/12-04-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1840) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
11. Την υπ’ αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2107) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β' και Γ' τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α', Β' και Γ' τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».
12. Την υπ’ αριθμ. 180168/Δ2/10-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 850) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
13. Τις με αριθμ. 276/07-03-2016 και 284/14-06-2016 Πράξεις της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
14. Την με αριθμ. 27/14-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Σχολείων.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, καθώς και για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ως εξής:

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Α' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

B ΑΝΑΘΕΣΗ

· Εικαστικό Εργαστήρι

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 1

 

· Ιστορία Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Χορός

Εκπ/κός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής (*2)

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Αγωγή Προφορικού Λόγου

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Θεατρολογία

ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών

 

· Θεατρική Κίνηση - Χορός

Εκπ/κός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Κινηματογράφος

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Εικαστικά

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

ΠΕ 02 Φιλόλογος ή ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης και
Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου (3)

ΠΕ32 και Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου

Κατεύθυνση Χορού

· Κλασικός Χορός

Εκπ/κός από τον πίνακα ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Σύγχρονος Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

· Παραδοσιακός Χορός

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στους Παραδοσιακούς Χορούς

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Εικαστικά

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Β' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

· Εικαστικό εργαστήρι

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Ιστορία Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Υποκριτική

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Αγωγή Προφορικού Λόγου

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Θεατρολογία

ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών

 

· Θεατρική Κίνηση - Χορός

Εκπ/κός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Κινηματογράφος

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Εικαστικά

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

ΠΕ 02 Φιλόλογος ή ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης
και Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου (*4)

ΠΕ32 και Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου

Κατεύθυνση Χορού

· Κλασικός Χορός

Εκπ/κός από τον πίνακα ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Σύγχρονος Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

· Παραδοσιακός Χορός

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στους Παραδοσιακούς Χορούς

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Εικαστικά

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Γ' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

· Εικαστικό εργαστήρι

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Ιστορία Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Αγωγή Προφορικού Λόγου

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Θεατρολογία

ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών

 

· Θεατρική Κίνηση - Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Κινηματογράφος - Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές - Εργασίες - Project

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Εικαστικά

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

ΠΕ 02 Φιλόλογος ή ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης
και Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου

ΠΕ32 και Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου

Κατεύθυνση Χορού

· Κλασικός Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Σύγχρονος Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

· Παραδοσιακός Χορός

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στους Παραδοσιακούς Χορούς

 

· Μουσική

ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Εικαστικά

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

 

 

 

Α' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

· Ζωγραφική5

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Γλυπτική 6

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Χαρακτική7

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Φωτογραφία

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών συνδιδασκαλία με Εκπ/κό Κινηματογράφου από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Ιστορία Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Κινησιολογία

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Υποκριτική

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Φωνητική - Ορθοφωνία

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης και ΠΕ 16 (συνδιδασκαλία)

 

· Δραματοποίηση Κειμένου

ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ 18.41(συνδιδασκαλία)

 

· Ιστορία Κινηματογράφου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Αισθητική Κινηματογράφου Βασικές Αρχές Κινηματογράφου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κατεύθυνση Χορού

· Κλασικός Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου ( ΠΕ 16 Μουσικής).

 

· Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

· Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση Σύνθεσης

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ (συνδιδασκαλία με ΠΕ 16 Μουσικής). (8)
 (8) Συνιστάται μέρος του μαθήματος να γίνεται από εκπ/κό ΠΕ11 με ειδίκευση σε Παραδοσιακούς χορούς.
 

 

Μαθήματα Συνθετικής Εργασίας (Πρότζεκτ)

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

· Πολυμέσα

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

· Σκηνογραφία

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Περφόρμινγκ Άρτ

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

· Κόσμημα

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Σκηνογραφία

Π Ε 0 8 Καλλιτεχνικών

 

· Μουσικό Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης και εκπαιδευτικός από πίνακα :Κίνηση-χορός ή Σύγχρονος χορός

 

· Ιστορία Κοστουμιού (ενδυματολογία)

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Τεχνική Σεναρίου - Ντεκουπάζ

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Κινηματογραφική Τεχνολογία - Μοντάζ

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κατεύθυνση Χορού

· Σκηνογραφία

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Μουσικό Θέατρο

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης και εκπαιδευτικός από πίνακα :Κίνηση-χορός ή Σύγχρονος χορός

 

· Ιστορία Κοστουμιού (ενδυματολογία)

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Β' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

Ζωγραφική (*10)

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Γλυπτική (*11)

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Χαρακτική (*12)

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Πολυμέσα

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

Εκπ/κός Κινηματογράφου από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

· Ιστορία Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Κινησιολογία - Σωματική Έκφραση

Εκπ/κός χορού από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Υποκριτική

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Φωνητική - Τραγούδι

ΠΕ 16 Μουσικής
Συνδιδασκαλία με ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Ιστορία Θεάτρου - Ιστορία Κινηματογράφου

ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών ή Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Αισθητική Κινηματογράφου Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κατεύθυνση Χορού

· Κλασικός Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ 16 Μουσικής

 

· Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

· Μουσική - Μετρική - Αυτοσχεδιασμός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ Συνδιδασκαλία με ΠΕ 16 Μουσικής.

 

· Ιστορία Τέχνης

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Συνθετική εργασία (πρότζεκτ) (*13)

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

· Κεραμική

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Θεωρία Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Βιομηχανικό Σχέδιο

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Σκηνογραφία

Π Ε 08 Καλλιτεχνικών

 

· Θεατρικό Τραγούδι

ΠΕ 16 Μουσικής
Συνδιδασκαλία με ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Φωτισμός Θεάτρου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

· Κινηματογραφική Τεχνολογία - Μοντάζ

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Κινούμενο Σχέδιο

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

Ειδικός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κατεύθυνση Χορού

· Σκηνογραφία

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Θεατρικό Τραγούδι

ΠΕ 16 Μουσικής
Συνδιδασκαλία με ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Φωτισμός Θεάτρου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

Γ' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Β ΑΝΑΘΕΣΗ

· Ζωγραφική

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Γλυπτική

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Χαρακτική

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Βιομηχανικό σχέδιο

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Εργαστήρια Πολυμέσων

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

· Κινησιολογία - Σωματική έκφραση

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ

 

· Υποκριτική

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Σκηνοθεσία Θεάτρου

ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Φωνητική - Τραγούδι

ΠΕ 16 Μουσικής
Συνδιδασκαλία με ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

 

· Ιστορία Θεάτρου

ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών

 

· Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κατεύθυνση Χορού

· Κλασικός Χορός

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ με συνοδεία πιάνου από ΠΕ 16 Μουσικής.

 

· Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

 

· Κινησιολογία

Εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ  

Μαθήματα Επιλογής

· Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Κεραμική

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

ΠΕ 09 Οικονομολόγοι

ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03)

· Σκηνογραφία - Ενδυματολογία

ΠΕ 0 8 Καλλιτεχνικών

 

· Φωτισμός Θεάτρου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης (συνδιδασκαλία)

 

· Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Ντοκιμαντέρ

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Κινηματογραφική Τεχνολογία - Φωτογραφία Κινηματογράφου

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

· Δημιουργική Γραφή

ΠΕ 02 Φιλόλογος ή ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης και Εκπ/κός από τον Π ίνακα Κινηματογράφου 14

ΠΕ32 και Εκπ/κός από τον Πίνακα Κινηματογράφου

· Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

· Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)

ΠΕ 10 Κοινωνιολόγος

Εκπ/κός από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΠΕ 2 Φιλόλογος

· Χορός για την κάμερα -Video Dance

Συνδιδασκαλία εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ και από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Συνδιδασκαλία εκπαιδευτικός από τον πίνακα ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ και από τον πίνακα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

· Θεωρία Τέχνης- Στοιχεία Αισθητικής

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων θεωρούνται ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ με εξαίρεση την Ιστορία Τέχνης και την Θεατρολογία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και την Ιστορία Τέχνης, την Ιστορία Θεάτρου και την Ιστορία Κινηματογράφου των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων.

Στα εργαστηριακά μαθήματα:

α) Αν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 15 στις κατευθύνσεις Χορού και Εικαστικών, στο βιωματικό, εργαστηριακό μάθημα γίνεται συνδιδασκαλία 2 εκπαιδευτικών της ειδικότητας (βλ. τον ανωτέρω πίνακα αναθέσεων) .

β) Αν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 15 στην κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου, η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος γίνεται σε δύο διαφορετικές αίθουσες, από δύο εκπαιδευτικούς της ειδικότητας (βλ. τον ανωτέρω πίνακα αναθέσεων).

γ) Για την προαγωγή ή την απόλυση των μαθητών γίνονται προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις εργαστηριακού τύπου (που επέχουν θέση γραπτών) από διμελή επιτροπή.

(1) Στο μάθημα Εικαστικό Εργαστήρι, εφόσον ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 15, γίνεται συνδιδασκαλία 2 εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου ΠΕ08 (ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες).

(2) Οι μουσικοί στα Καλλιτεχνικά σχολεία έχουν ειδίκευση στο πιάνο.

(3), 4) Στο μάθημα Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής πάντα γίνεται συνδιδασκαλία 2 εκπαιδευτικών εκ των οποίων ο ένας είναι από τον Πίνακα Κινηματογράφου.

(5), (6), (7), (10), (11), (12) Στο Λύκειο τα μαθήματα της κατεύθυνσης εικαστικών είναι προτιμητέο να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ΠΕ08 της ειδικότητας του κάθε μαθήματος (ζωγράφους, χαράκτες, γλύπτες).

(8) Συνιστάται μέρος του μαθήματος να γίνεται από εκπ/κό ΠΕ11 με ειδίκευση σε Παραδοσιακούς χορούς.

(9), (13) Όλες οι ειδικότητες μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών (πρότζεκτ) οι οποίες αναφέρονται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας.

(14) Στο μάθημα Δημιουργική Γραφή πάντα γίνεται συνδιδασκαλία 2 εκπαιδευτικών εκ των οποίων ο ένας από τον Πίνακα Κινηματογράφου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση