Αναθέσεις σε Μαθήματα Επιλογής Λυκείου --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΆΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Α-Β ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2143/2014)

Αριθμ. 115959/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2350 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με αρ. πρωτ. 129534/Γ2/16−09−2013 εγκύκλιο με θέμα: «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Τις με αρ. 26/2013 και 30/2013 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το με αρ. πρωτ.7076/30−10−2013 έγγραφο χου Ι.Ε.Π.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» (ΦΕΚ 1618 Β΄).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2350 Β΄) ως ακολούθως:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ04.05,

ΠΕ12,

ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09 και ΠΕ17.10)

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),

ΠΕ17 (09, 10)

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ08

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ13

Καλλιτεχνική Παιδεία

Εικαστικά

ΠΕ08

ΠΕ02, ΠΕ16.01

ΜουσικήΠΕ16.01 
Στοιχεία ΘεατρολογίαςΠΕ18.41,  ΠΕ32ΠΕ02

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2350 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.129534/Γ2/16-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄& Δ΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Κ. Ψαθά
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443011
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: «Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (αρ. πρωτ. 115478/Γ2/21-08-2013 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2121) και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (αρ. πρωτ. 115480/Γ2/21-08-2013Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2121) τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται ως εξής:

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2

Καλλιτεχνική Παιδεία

2

Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ12,

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10),

ΠΕ04.05

ΠΕ04(01,02,03.04),

ΠΕ17 (09,10)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ08

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Καλλιτεχνική Παιδεία

ΠΕ08,ΠΕ32

ΠΕ02, ΠΕ16.01

Θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση για τις παραπάνω αναθέσεις

Η αξιολόγηση του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία θα γίνεται κατά το πρότυπο των ερευνητικών εργασιών (project).
(σ.σ. σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ.132448/Γ2/19-09-2013/ΥΠΑΙΘ "η αξιολόγηση του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα γίνεται γραπτώς".

H αξιολόγηση των μαθημάτων Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές Πληροφορικής θα γίνεται γραπτώς.

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση