Αναθέσεις Μαθημάτων σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝΕΕΓΥΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2599/2018)

Αριθμ. 106944/ Δ3
Αναθέσεις μαθημάτων των Α; Β; Γ' και Δ' τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α; Β; Γ' και Δ' τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/06-09-2016).
2. Την παρ. 1 β και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/2-10-2008) «Σχολικές μονάδες»
 όπου ορίζεται ότι: «Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια και παρέχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του ν. 4403/2016(Μ125).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327 /2015 (Α' 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Το αριθμ. 100634/Γ2/14 (ΦΕΚ 1915 Β'/15-7-2014) Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Β; Γ; Δ'τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ....
6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2α του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
7. Την αριθμ. 52935/Yl /30-03-2018(ΦΕΚ 1227 /τ.Β'/02-04-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 /τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521 /2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Απικής και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3, 13 και 60 του ν. 3966/2011 (Α' 118) με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων!Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του άρθρου του π.δ. 40/2018 (Α' 76) με θέμα: Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
12. Την αριθμ. 147356/Δ3/13-09-2016 (Β'3011) υπουργική απόφαση με θέμα: ««Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α; Β'και Γ'τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α; Β' και Γ' τάξεων του Ειδικού Λυκείου».
13. Την αριθμ. 68755/ Δ3/26-04-2017 (Β' 1606) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
15. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση [ ... ] και μετονομασία του[ ... ] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [ ... ]».
16. Την αριθμ. 23 /24-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
17. Την αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 (ΦΕΚ 1704 Β'/16-05-2018) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
18. Την αριθμ. Φ22/75401 /Δ4/26-04-2018(ΦΕΚ 1664/τ.Β'/15-05-2018) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου».
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/115/77453/Βl/14-05-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1Οπαρ.6 του ν. 4337 /2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ορίζονται ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική ΔιδασκαλίαΠΕ02  
Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΠΕ02  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΑρχαία Ελληνική ΓλώσσαΠΕ02  
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από ΜετάφρασηΠΕ02  
ΜαθηματικάΠΕ03ΠΕ04.01
ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής )
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ03,
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΠΕ81
ΧημείαΠΕ04.02
ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώnν ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04, 05}ΠΕ88.01
ΒιολογίαΠΕ04 (03, 04}ΠΕ04 (01, 02, 05}
ΠΕ87.01,
ΠΕ88.01
 
Γεωλογία-ΓεωγραφίαΠΕ04 (03, 05}ΠΕ04 (01, 02, 04}ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08}
ΠΕ03,
ΠΕ88.01
Οικιακή ΟικονομίαΠΕ80 (Κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ15}ΠΕ78,
ΠΕ88.01
ΠΕ11
ΠΕ87.01,
ΠΕ87.02
ΙστορίαΠΕ02,
ΠΕ33
ΠΕ05,
ΠΕ06,
ΠΕ07,
ΠΕ34,
ΠΕ78
ΠΕ01
Κοινωνική και πολιτική ΑγωγήΠΕ78ΠΕ01,
ΠΕ02,
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15}
 
ΘρησκευτικάΠΕ0l ΠΕ02
ΑγγλικάΠΕ06  
Φυσική ΑγωγήΠΕ11  
Τεχνολογία και ΠληροφορικήΤεχνολογίαΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89  
ΠληροφορικήΠΕ86  
Πολιτισμός και ΔραστηριότητεςΜουσικήΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01}ΤΕ16 
ΚαλλιτεχνικάΠΕ08 ΠΕ89.01

ΛΥΚΕΙΟ Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

1. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Α' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νέα ΕλληνικάΠΕ02  
ΜαθηματικάΆλγεβραΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ83
ΠΕ81 ΠΕ84
ΠΕ82 ΠΕ85
ΠΕ86 ( κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών)
ΓεωμετρίαΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ83
ΠΕ81 ΠΕ84
ΠΕ82 ΠΕ85
ΠΕ86 ( κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών)
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04.02
ΠΕ04.03
ΠΕ04.04
ΠΕ04.05
ΠΕ85
ΠΕ82
ΠΕ83
ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.05,
ΠΕ12.06, ΠΕ12.04,ΠΕ12.07)
ΧημείαΠΕ04.02 ΠΕ85ΠΕ04.01 ΠΕ04.03
ΠΕ04.04 ΠΕ04.05
ΠΕ87.01 ( κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03),
ΠΕ 88.01
 
ΒιολογίαΠΕ04.04 ΠΕ04.03ΠΕ04.01 ΠΕ87.02 ΠΕ04.02 ΠΕ87.04 ΠΕ04.05 ΠΕ88.01 ΠΕ87.01 
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)ΠΕ78
ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)
ΠΕ02 
ΙστορίαΠΕ02 ΠΕ33ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ78 
ΘρησκευτικάΠΕ01  
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)ΠΕ06  
Φυσική ΑγωγήΠE11  
ΠληροφορικήΠΕ86  
Μαθήματα ΠροσανατολισμούΑ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ερευνητική Εργασία στην ΤεχνολογίαΌλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89
Ζώνη Δημιουργικών ΔραστηριοτήτωνΌλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα Ε ΠΑ.Λ. με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Ε κπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Ε κπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονική διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣ ΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Μαθήματα ΕπιλογήςΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αγωγή ΥγείαςΠΕ87  
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού ΣχεδίουΠΕ81 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχού ν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02) ΠΕ89.01
Αρχές Ηλεκτρολογίας και ΗλεκτρονικήςΠΕ83
ΠΕ84
  
Αρχές ΜηχανολογίαςΠΕ82  
Αρχές ΟικονομίαςΠΕ80ΠΕ78 
Βασικές Αρχές ΣύνθεσηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02 TE01.25ΤΕ02.05
ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
Γεωπονία και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠΕ88  

Β' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νέα ΕλληνικάΠΕ02  
ΜαθηματικάΆλγεβραΠΕ03  
ΓεωμετρίαΠΕ03  
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04.02 ΠΕ04.03
ΠΕ04.04 ΠΕ04.05
ΠΕ85
 
ΧημείαΠΕ04.02
ΠΕ85
ΠΕ04.01 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ 88.01 
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/ΥΠΕ86  
ΘρησκευτικάΠΕ01  
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)ΠΕ06  
Φυσική ΑγωγήΠE11  

ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/αΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές Αγροτικής ΑνάπτυξηςΠΕ88  
2Περιβάλλον και ΓεωργίαΠΕ88 ΤΕ02.07  
3Φυτική ΠαραγωγήΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.12)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
4Ζωική ΠαραγωγήΠΕ88.01
ΠΕ88.03 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
5Τεχνολογία ΤροφίμωνΠΕ88.01 ΠΕ88.04ΠΕ88.02 ΠΕ88.03 ΠΕ88.05 
6Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μ ηχανήματαΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.15)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.35)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 
7Αρχές Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.30), ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.05, ΠΕ18.16) ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.32)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 
8Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές ΛογιστικήςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα
στο υς εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στο υς πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02,
ΠΕ18.03)
ΤΕ02.04 
2Εισαγωγή στο ΜάρκετινγκΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40)
  
3Θεωρία Τουρισμού και ΕφαρμογέςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)
ΤΕ02.04
  
4Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)ΠΕ80 ΠΕ82(κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.11)
5Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCE L)ΠΕ80
ΤΕ02.04
  
6Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό - Εργατικό- Τουριστικό)ΠΕ78ΠΕ80 
7Οικονομικά Μαθηματικά & ΣτατιστικήΠΕ80
ΠΕ03
  
8Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧ ΕΔΙΑΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Οικοδομικό ΣχέδιοΠΕ81ΤΕ02.01 
2ΤοπογραφίαΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.03,
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ17.11)
ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.05)
  
3Τοπογραφικό Σχέδιο -
Ψηφιακή χαρτογραφία*
ΠΕ81ΤΕ02.01 
4Κτιριακά Έργα και Δομικά ΥλικάΠΕ81
ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.05)
  
5Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι*ΠΕ81ΤΕ02.01 
6Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές ΕφαρμογέςΠΕ81  
7Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  
* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ02.01, εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ελεύθερο ΣχέδιοΠΕ08
ΠΕ89.01
 ΠΕ89.02ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με
πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ
12.02)
ΤΕ02.05
2Γραμμικό ΣχέδιοΠΕ89.01
ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους, ΠΕ12.02)
ΠΕ08
ΠΕ89.02
ΤΕ02.05
3Ιστορία τέχνηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με
πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
4Αρχές ΣύνθεσηςΠΕ08
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02
TE01 .25
ΤΕ02.05
ΠΕ81(κατά
προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με
πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
5Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/ΥΠΕ89.01
ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.20, ΠΕ18.44)
ΤΕ02.05
TE01 .25
 
6Ειδικό εργαστηριακό μάθημα:

6Α. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (μάθημα επιλογής )
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδε υτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.29)ΤΕ02.05 
 6Β. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών (μάθημα επιλογής )ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σεε κπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
 
 6Γ. Εργαστήριο Χαρακτικής - Πλαστικής (μάθημα επιλογής )ΠΕ08
ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
TE01 .25
ΤΕ02.05 
 6Δ. Εισαγωγή στις Ξύλινες ΚατασκευέςΠΕ89.02
(κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01
(κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ18.27)
ΤΕ02.05
(κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01l.12)
 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗ 
1Ηλε κτροτεχνία
  Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)
ΠΕ83 ΠΕ84 ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
  
2Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
ΠΕ83
ΤΕ01.06
ΠΕ84
ΤΕ01.07
 
3Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα
Επικοινωνιών
ΠΕ84
ΤΕ01.07
ΠΕ86 ΠΕ83
ΤΕ01.06
 
4Αυτοματισμοί, ΑισθητήρεςΠΕ83 ΤΕ01.06ΠΕ84 ΤΕ01.07 
5Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλε κτρονικάΠΕ84 ΤΕ01.07ΠΕ83 ΤΕ01.06 
6Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗ 
1Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - ΕφαρμογέςΠΕ82
ΤΕ02.02 ΤΕ01.04
ΠΕ85
  
2Μηχανική -Αντοχή ΥλικώνΠΕ82
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02,
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05}
ΠΕ85
  
3Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων ΜηχανώνΠΕ82 ΤΕ02.02ΠΕ85 
4Τεχνολογία
Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές
ΠΕ82 ΤΕ02.02ΠΕ85 
5Βασική Ηλεκτρολογία και ΕφαρμογέςΠΕ83 ΠΕ84 ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
ΠΕ82 
6Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές Προγραμματισμού ΥπολογιστώνΠΕ86
ΤΕ01.13
 ΠΕ84 (κατά
εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
2Υλικό και Δίκτυα ΥπολογιστώνΠΕ86ΠΕ84 (κατά
εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
3Βασικά Θέματα ΠληροφορικήςΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
4Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφο- ριακώνΣ υστημάτωνΠΕ86
ΤΕ01.13
  
5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ι στοτόπωνΠΕ86
ΤΕ01.13
  
6Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και ΛογισμικούΠΕ86
ΤΕ01.13
  
7Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗ 
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07 ΠΕ87.02 ΠΕ87.08 ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.09 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10
 
2Πρώτες ΒοήθειεςΠΕ87  
3Υγεία και ΔιατροφήΠΕ87
ΠΕ88.04
  
4Διαπροσωπικές ΣχέσειςΠΕ87  
5Εργασιακό Περιβάλλον ΤομέαΠΕ87ΟΛΟΙ οι ΤΕ εκπαιδευτικοί του Τομέα 
6Αγγλικά ΤομέαΠΕ06  
7Ειδικό μάθημα Α: Μικροβιολογία ΙΘ -
ΠΕ87.04
ΠΕ87.0l {κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
ΠΕ87.02 
Ε -
ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01) ΠΕ87.02 
Ειδικό μάθημα Β: Νοσηλευτικ ή 1Θ-
ΠΕ87.02
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01) 
Ε -
ΠΕ87.02
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01) 
Ειδικό μάθημα Γ: Δημιουργικ ή Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία 1Θ-
ΠΕ87.09
ΠΕ87.06 
Ε- ΠΕ87.09 ΤΕ01.30ΠΕ87.06 
Ειδικό μάθημα Δ:
Σ ύγχρονη Αισθητική Ι
Θ- ΠΕ87.03ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01- αντίστοιχης ειδικότητας) 
Ε- ΠΕ87.03 ΤΕ01.20  
Ειδικό μάθημα Ε:
Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία 1
Θ- ΠΕ87.08ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
Ε- ΠΕ87.08ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
Ειδικό μάθημα ΣΤ:
Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι
Ε- ΤΕ01.19  
Ειδικό μάθημα Ζ: Οδοντοτεχνία ΙΘ - ΠΕ87.05ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02) 
Ε- ΠΕ87.05 ΤΕ01.26ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02) 
Ειδικό μάθημα Η :
Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
Θ- ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)ΠΕ87.04 
Ε- ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03)ΠΕ87.04 
Ειδικό μάθημα Θ: Ακτινοτεχνολογία ΙΘ- ΠΕ87.07ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
Ε- ΠΕ87.07 ΤΕ01.31ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01- αντίστοιχης ειδικότητας) 

ΙΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ' ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νέα ΕλληνικάΠΕ02  
ΜαθηματικάΆλγεβραΠΕ03  
ΓεωμετρίαΠΕ03  
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσικήΠΕ04.01ΠΕ04.02 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04. 05
ΠΕ85
 
ΧημείαΠΕ04.02 ΠΕ85ΠΕ04.01 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03),
ΠΕ 88.01
 
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)ΠΕ06  
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης
των Η /Υ
ΠΕ86  
Φυσική ΑγωγήΠE11  

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Σύγχρονες Γεωργικές ΕπιχειρήσειςΠΕ88  
2Αρχές Βιολογικής ΓεωργίαςΠΕ88  
3Δενδροκομία - ΑμπελουργίαΠΕ88 .01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.12)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
4Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας -
Κηπε υτικές καλλιέργειες
ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.12, ΠΕ18.30) ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
5Αρδεύσεις ΚαλλιεργειώνΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.12, ΠΕ 18.15)
ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.33, ΤΕ0l.35)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 
6ΦυτοπροστασίαΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.12)
ΠΕ88.05
ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.33)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Σύγχρονες Γεωργικές ΕπιχειρήσειςΠΕ88  
2Αρχές Βιολογικής ΓεωργίαςΠΕ88  
3Διατροφή Αγροτικών ΖώωνΠΕ88.01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
4Εκτροφή Αγροτικών ΖώωνΠΕ88 .01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
5ΥδατοκαλλιέργειεςΠΕ88 .01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.14)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
6Μελισσοκομία- ΣηροτροφίαΠΕ88 .01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Σύγχρονες Γεωργικές ΕπιχειρήσειςΠΕ88  
2Αρχές Βιολογικής ΓεωργίαςΠΕ88  
3Ανθοκομικά ΦυτάΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.30, ΠΕ18.12) ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ0l.32, ΤΕ0l.33)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 
4Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην ΚηποτεχνίαΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.15, ΠΕ18.30) ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ0l.35, ΤΕ0l.32)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 
5Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών ΈργωνΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.30)
ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ14.05, ΠΕ18.16)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04
ΤΕ02.07 ( κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ 01.32)
 
6Συντήρηση Κηποτεχνικών ΕφαρμογώνΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.30)
ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ14.05, ΠΕ18.16) ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχο ύν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.32)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Σύγχρονες Γεωργικές ΕπιχειρήσειςΠΕ88  
2Αρχές Βιολογικής ΓεωργίαςΠΕ88  
3Αρχές επεξεργασίας τροφίμωνΠΕ88.04ΠΕ88.01 ΠΕ88.02
ΠΕ88.03 ΠΕ88.05
 
4Μεταποίηση Φυτικών ΠροϊόντωνΠΕ88.01
ΠΕ88.04
ΠΕ88.02
( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.12)
ΤΕ02.07
(κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.05
 
5Μεταποίηση Ζωικών ΠροϊόντωνΠΕ88.01
ΠΕ88.04
ΠΕ88.03
ΤΕ02.07
(κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχο ύν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.05
 
6Ασφάλεια ΤροφίμωνΠΕ88.04ΠΕ88.01 ΠΕ88.02
ΠΕ88.03 ΠΕ88.05
 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)ΠΕ78 
2Αρχές Οργάνωσης και ΔιοίκησηςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία πο υ αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09, ΠΕ18.02)ΠΕ78 
3Σύγχρονο Περιβάλλον ΓραφείουΠΕ80 ΤΕ02.04ΠΕ78 
4Φορολογική ΠρακτικήΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03) ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.11)  
5Λογιστικές ΕφαρμογέςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03,) ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.11)  
6Επικοινωνία και Δημόσιες ΣχέσειςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40,
ΠΕ18.35, ΠΕ18.02 )
ΠΕ78
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)ΠΕ78 
2Αρχές Οργάνωσης και ΔιοίκησηςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02)ΠΕ78 
3Οργάνωση και
Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35)ΤΕ02.04 
4Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35)ΤΕ02.04 
5Γεωγραφία ΤουρισμούΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)
ΤΕ02.04
ΠΕ90 
6Εφαρμογές στον ΤουρισμόΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)
ΤΕ02.04
  
7Αγγλικά ΕιδικότηταςΠΕ06  
8Γαλλικά ή ΓερμανικάΠΕ05 ή ΠΕ07  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)ΠΕ78 
2Αρχές Οργάνωσης και ΔιοίκησηςΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02)ΠΕ78 
3Σύγχρονο Περιβάλλον ΓραφείουΠΕ80 ΤΕ02.04ΠΕ78 
4Διαφήμιση
(Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)
ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40,
ΠΕ18.35)
  
5Επικοινωνία και Δημόσιες ΣχέσειςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40,
ΠΕ18.35, ΠΕ18.02)
ΠΕ78
  
6Εφαρμογές ΜάρκετινγκΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40)  
7Λογιστικές ΕφαρμογέςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03) ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.11)  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)ΠΕ78 
2Αρχές Οργάνωσης και ΔιοίκησηςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02)ΠΕ78 
3Οργάνωση και Διαχείριση ΑποθηκώνΠΕ80 ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο< ΠΕ12.11)
4Οργάνωση και Διαχείριση ΜεταφορώνΠΕ80 ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.11)
5Εφαρμογές ΕφοδιαστικήςΠΕ80 ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.11)
6Λογιστικές ΕφαρμογέςΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03 ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ0l.11)  

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Αρχιτεκτονικό ΣχέδιοΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02,
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05)
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα στους
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΤΕ02.01
 
2ΟικοδομικήΠΕ81  
3Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων ΥποδομήςΠΕ81
ΤΕ02.01
  
4Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά ΈργαΠΕ81ΤΕ02.01* 
5Οργάνωση Τεχνικών ΈργωνΠΕ81ΤΕ02.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.05) 
6Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙΠΕ81ΤΕ02.01* 
* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ02.01, εφόσον οι εκπαιδε υτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ιστορία Σύγχρονης ΤέχνηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02}
2Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ89.01ΠΕ89.02 
3Ελεύθερο Σχέδιο - ΧρώμαΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
ΤΕ02.05ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02}
4Γραφιστικές ΕφαρμογέςΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14) 
5ΓραμματογραφίαΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14) 
6Τεχνολογία ΕκτυπώσεωνΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14) 
7Ψηφιακή Σχεδίαση ΕντύπωνΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14) 
8Αγγλικά ΕιδικότηταςΠΕ06  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ιστορία Σύγχρονης ΤέχνηςΠΕ08
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ89.01ΠΕ89.02 
3Ελε ύθερο Σχέδιο - ΧρώμαΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
ΤΕ02.05ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
4Ψηφιακή ΣχεδίασηΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)ΤΕ02.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΤΕ0l.01) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)
ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
5Διακόσμηση Εσωτερικών ΧώρωνΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)
 
6Διακοσμητική Σύνθεση - Τρισδιάστατη ΜακέταΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)ΠΕ08
ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)
 
7Αγγλικά Ε ιδικότηταςΠΕ06  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ιστορία Σύγχρονης ΤέχνηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ89.01ΠΕ89.02 
3Βασικές Τεχνικές
Συντήρησης Έργων Τέχνης
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.17)
 
4Προστασία Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)  
5Αντίγραφο Έργων ΤέχνηςΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)
ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.17) 
6Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων ΤέχνηςΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.17) 
7Αγγλικά Ε ιδικότηταςΠΕ06  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ιστορία Σύγχρονης ΤέχνηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ89.01ΠΕ89.02 
3Εργαστήριο Χειροποίητου ΚοσμήματοςΤΕ01.25ΠΕ89.01ΠΕ08
4Εργαστήριο Αναπαραγωγικού Κοσμήματος - ΣμάλτοΤΕ01.25ΠΕ89.01ΠΕ08
5Σχέδιο ΚοσμηματοποιίαςΤΕ01.25ΠΕ08
ΠΕ89.01
 
6Εργαστήριο Πλαστικής - ΜεταλλοπλαστικήςΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
ΤΕ01.25
ΤΕ02.05 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ιστορία Σύγχρονης ΤέχνηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ89.01ΠΕ89.02 
3Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (Πατρόν)ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22) 
4Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού ΠροϊόντοςΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)ΠΕ89.01 ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22) 
5Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση Συλλογής ΕνδύματοςΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)ΠΕ89.01 
6Ποιοτικός Έλεγχος ΥφάσματοςΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22) 
7Τεχνολογία Παραγωγή ΕνδυμάτωνΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20)ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠ1ΠΛΟΠΟΙΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ιστορία Σύγχρονης ΤέχνηςΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ89.01ΠΕ89.02 
3Ξύλινες ΚατασκευέςΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12) 
4Συνδεσμολογία Επίπλου- ΞυλογλυπτικήΠΕ08
ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) 
5Τεχνολογία Ξύλου- ΜετρήσειςΠΕ88.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.05)
ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) 
6Γραμμικό ΣχέδιοΠΕ89.01
ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους, ΠΕ12.02)
ΠΕ08 ΠΕ89.02ΤΕ02.05
7Ελεύθερο ΣχέδιοΠΕ08 ΠΕ89.01ΠΕ89.02ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
ΤΕ02.05

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛ ΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ψηφιακά ΣυστήματαΠΕ84ΠΕ83 
2Δίκτυα ΥπολογιστώνΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΠΕ86 
3Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά-ΚατασκευέςΠΕ84
ΤΕ01.07
  
4Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων- Συντήρηση Υπολογιστικών ΣυστημάτωνΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)ΠΕ86 
5Συστήματα Ελέγχου και ΑσφάλειαςΠΕ84
ΤΕ01.07
ΠΕ83
ΤΕ01.06
 
6Τηλεπικοινωνίες - ΤηλεματικήΠΕ84
ΤΕ01.07
  
7ΡομποτικήΠΕ84ΠΕ86 
8Επεξεργασία Σήματος Ήχου και ΕικόναςΠΕ84 ΤΕ01.07  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ηλεκτροτεχνία 2ΠΕ83ΠΕ84 
2Ηλεκτρικές ΜηχανέςΠΕ83  
3Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2ΠΕ83 ΤΕ01.06  
4Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών ΜηχανώνΠΕ83 ΤΕ01.06  
5Αυτοματισμοί Προγραμ-ματιζόμενης ΛογικήςΠΕ83 ΤΕ01.06ΠΕ84 ΤΕ01.07 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Στοιχεία ΜηχανώνΠΕ82  
2Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεωνΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)ΠΕ85 (με προτεραιότητα ΠΕ17.12) 
3Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομ ηχανέςΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02)
ΠΕ85 (με προτεραιότητα ΠΕ17.12) 
4Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές ΜηχανέςΠΕ82ΠΕ83
ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 ΠΕ12.10 στην
περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
5Στοιχεία Ψύξης - ΚλιματισμούΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΤΕ01.04ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ι.Στοιχεία ΜηχανώνΠΕ82  
2Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεωνΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)ΠΕ85 {κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12) 
3Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμωνΠΕ82 (με προτεραιότητα
ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΠΕ85 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
ΤΕ01.04 
4Ύδρευση -Αποχέτε υσηΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01,
ΠΕ17.05)
ΤΕ01.04
 
5Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής ΘέρμανσηςΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ02.02 κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02)
ΠΕ85 {κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)
ΤΕ01.04
 
6Σχέδιο ΕιδικότηταςΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΠΕ85 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Στοιχεία ΜηχανώνΠΕ82  
2Στοιχεία Ψύξης - ΚλιματισμούΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)  
3Στοιχεία Ψύξης -
Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΤΕ01.04ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02) 
4Εγκαταστάσεις ΚλιματισμούΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΤΕ01.04ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02) 
5Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και ΚλιματισμούΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΠΕ83
ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΤΕ01.04
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02) ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
 
6Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και ΚλιματισμούΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ01.04
ΠΕ85
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Στοιχεία ΜηχανώνΠΕ82  
2Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
  
3Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02
  
4Συστήματα ΑυτοκινήτουΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02
  
5Τεχνολογία Ελέγχων και ΔιαγνώσεωνΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18)
ΠΕ83
ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξε ι την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΤΕ02.02
ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Στοιχεία Μ ηχανώνΠΕ82  
2Κινητήρες ΑεροσκαφώνΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
  
3Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.28)
  
4Δομή και Συστήματα ΑεροσκαφώνΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02 (με προτεραιότητα ΤΕ0l.28)
  
5Διαδικασίες Συντήρησης ΑεροσκαφώνΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
  
6Τεχνολογία Αεροπορικού ΥλικούΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.28)
  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]ΠΕ86  
2Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]ΠΕ86
ΤΕ01.13
  
3Δίκτυα Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]ΠΕ86ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10 στην
περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
4Δίκτυα Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]ΠΕ86ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΤΕ0l.13
 
5Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό ΥπολογιστώνΠΕ86  
6Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
ΠΕ86
ΤΕ0l.13
ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10 στην
περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
7Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και ΟργανισμούςΠΕ86  
8Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών
Εφαρμογών
ΠΕ86
ΤΕ0l.13
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]ΠΕ86  
2Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]ΠΕ86
ΤΕ01.13
  
3Δίκτυα Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]ΠΕ86ΠΕ84 (κατά
προτεραιότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
4Δίκτυα Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]ΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
5Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα
Υπολογιστών
ΠΕ86ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
6Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών ΥποδομώνΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
7Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και ΟργανισμούςΠΕ86  
8Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών ΣυστημάτωνΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Νοσηλευτική ΙΙ(Θ) ΠΕ87.02ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01) 
(Ε) ΠΕ87.02  
4Στοιχεία ΠαθολογίαςΠΕ87.01
ΠΕ87.02
  
5Χειρουργική-Τεχνική ΧειρουργείουΠΕ87.02ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01) 
6Στοιχεία Μαιευτικής- ΓυναικολογίαςΠΕ87.02
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
ΠΕ87.09 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06 ΠΕ87.10 ΠΕ87.09 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Μικροβιολογία ΙΙ(Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
ΠΕ87.02 
(Ε) ΠΕ87.04 ΤΕ01.29ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
4Αιματολογία(Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ14.01)
  
(Ε) ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
5Κλινική Βιοχημεία(Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
  
(Ε) ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
6Ανοσολογία(Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
  
(Ε) ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87. 08 ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87. 09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Λογοτεχνία Προσχολικής ΗλικίαςΠΕ87.09ΠΕ02 
4Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής ΨυχολογίαςΠΕ87.09
ΠΕ87.06
ΠΕ87.01
ΠΕ87.02
 
5Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού ΣταθμούΠΕ87.09
ΤΕ01.30
ΠΕ87.06 
6Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙΠΕ87.09
ΤΕ01.30
ΠΕ87.06 
Μουσικοκινητική ΑγωγήΠΕ79.01 ΠΕ87.09 ΤΕ01.30ΤΕ16  
8Αγωγή Βρέφους και ΝηπίουΘ - ΠΕ87.09ΠΕ87.02 
Ε - ΠΕ87.09ΤΕ0l.30 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87. 08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2Υγιε ινήΠΕ87  
3Πρακτική Φυσικοθεραπεία(Θ) ΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
(Ε) ΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
4ΚινησιολογίαΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
5Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους(Θ) ΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας) 
(Ε) ΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
6Φυσικοθεραπεία(Θ) ΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
(Ε) ΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
7ΜάλαξηΠΕ87.08ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Οργάνωση-Εξοπλισμός-Υλικά Οδοντοτεχ νικού ΕργαστηρίουΠΕ87.05
ΠΕ87 .01 (κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
  
4Στοιχεία Ορθοδοντικής(Θ) ΠΕ87.05ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 14.02 αντίστοιχης ε ιδικότητας)
 
(Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 14.02 αντίστοιχης ε ιδικότητας) 
5Οδοντοτεχνία ΙΙ(Θ) ΠΕ87.05ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
(Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
6Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη(Θ) ΠΕ87.05ΠΕ87.Οl(κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
(Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
7Ακίνητη Προσθετική(Θ) ΠΕ87.05ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Ακτινοανατομική(Θ) ΠΕ87.07ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
(Ε) ΠΕ87.07 ΤΕ01.31ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
4Δεοντολογία ΕπαγγέλματοςΠΕ87.07
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
  
5Νεώτερες Απεικονιστικές ΜέθοδοιΠΕ87.07ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
6Ακτινοτεχνολογία ΙΙ(Θ) ΠΕ87.07ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
(Ε) ΠΕ87.07
ΤΕ01.31
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
7ΑκτινοπροστασίαΠΕ87.07
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ(Θ) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03-)ΠΕ87.04 
(Ε) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03-)ΠΕ87.04 
4Στοιχεία Φαρμακογνωσίας(Θ) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότη τα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03-)ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
(Ε) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03)ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
5Φαρμακολογία- ΤοξικολογίαΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03)ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
6Κοσμητολογία(Θ) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03) ΠΕ87.03ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
(Ε) ΠΕ87.01(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)
ΠΕ87.03
ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΤΕ01.20
 
7Συνταγολόγια-Νομοθεσία- Βιβλία ΦαρμακείουΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)ΠΕ87.02
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3ΜακιγιάζΠΕ87.03 ΤΕ01.20ΤΕ01.19 
4Spa και Λουτροθεραπεία(Θ) ΠΕ87.03  
(Ε) ΠΕ87.03 ΤΕ01.20  
5Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ(Θ) ΠΕ87.03  
(Ε) ΠΕ87.03 ΤΕ01.20  
6Αισθητική Άκρων- ΟνυχοπλαστικήΠΕ87.03 ΤΕ01.20ΤΕ01.19 
7Κοσμητολογία-Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ87.03 ΠΕ04.02
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)
ΠΕ87.04
ΠΕ85 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.08)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΑ' ΑΝΑΘΕΣΗΒ' ΑΝΑΘΕΣΗΓ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2ΥγιεινήΠΕ87  
3Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία- ΔερματολογίαΠΕ87.02 ΠΕ87. 03
ΠΕ87.01( κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
ΤΕ01.19 
4Εργαστήριο Τεχνικών ΕργασιώνΤΕ01.19  
5Καλλιτεχνικά ΧτενίσματαΤΕ01.19  
6Τεχνολογία ΥλικώνΠΕ04.02 ΠΕ87.03
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)
ΠΕ87.04
ΠΕ85 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.08)
 
7Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙΤΕ0l.19  

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α' ανάθεση.
Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β' ανάθεση.

Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων ορίζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού και εφαρμόζεται όταν ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα
α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και
β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός αν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α' ή Β' ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ζ. Η διδασκαλία μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.

Θ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση).

1. Η Τρίτη (Γ) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11 ), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Κ. Όλες οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν και για όλα τα μαθήματα Τομέα Β' τάξης και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων Γ' τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ


Εκτύπωση