Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εργαστήρια Ειδικής Αγωγής ΕΕΕΕΚ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( ΕΕΕΕΚ )

ΦΕΚ 1387/2010 - Αριθμ.Αριθμ. 104147/Γ6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1387
2 Σεπτεμβρίου 2010

Αριθμ. 104147/Γ
Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8, παρ. 1 και 34, παρ. 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄).
2. Τις Υ.Α. 57523/Γ6/4−6−2002 (ΦΕΚ 765/τ.Β΄/2002) με θέμα «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση» και 91076/Γ6/9−9−2002 (ΦΕΚ 1262/τ.Β΄/2002) με θέμα «Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες».
3. Τις Κ.Υ.Α. ιδρύσεων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δε δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17−9−2008 με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.»
6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α) περί διορισμού της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
9. Την υπ’ αριθμ. 2182/7−6−2010 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων (γενικής παιδείας και εργαστηριακών) στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
10. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010), αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗΒ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕ02, ΠΕ70, ΠΕ71

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΕ03, ΠΕ70, ΠΕ71

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΕ16.01

ΤΕ16

ΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΠΕ11

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΕ19,20

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ02, ΠΕ10, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ18.09

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ08

ΠΕ18(26,27)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ − ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30)

ΠΕ18.15, ΤΕ01(32,33)

ΦΥΤΙΚΩΝ − ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,13)

ΠΕ18(15,30), ΤΕ01(32,33)

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΕ08, ΠΕ18.01

ΠΕ18(26,27)

ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ18.27

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ − ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ −  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΕ18(36,35)

 

ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΕ18(06,20)

ΤΕ01.22

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ − ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΕ18 (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ)

ΠΕ14.05, ΠΕ18.16, ΤΕ01.01

ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.20

ΠΕ18.06, ΤΕ01(22,27)

ΓΟΥΝΑΡΙΚΗΣ − ΚΟΠΤΙΚΗΣ − ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΕ18(06,20)

ΤΕ01.22

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΠΕ15, ΠΕ10, ΠΕ18(09,35,36)

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30)

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12

ΠΕ18(15,30)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ − ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,13,30)

ΠΕ18(15,17), ΤΕ01(32,33)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ − ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.38

ΠΕ18(01,26,27), ΠΕ08

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ − ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ18.28

ΤΕ01(15,17)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΠΕ12.04, ΠΕ17(02,06)

ΤΕ01.02

ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΠΕ17(02,06)

ΤΕ01.02

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΠΕ18.01

ΠΕ18.27

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.05

ΠΕ18.04, ΤΕ01(19,20)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.04

ΤΕ01(19,20)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.35

ΠΕ18(02,03), ΤΕ01(10,11)

ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕ18.02

ΠΕ18.35, ΤΕ01.10, ΠΕ09

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΠΕ18.01

ΠΕ08

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ18(02,03)

ΠΕ09, ΠΕ18.35, ΤΕ01(10,11)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ18(26,27)

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΦΕΚ 1986/2011 - Αριθμ. 94872/Γ6 (10)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1986
7 Σεπτεμβρίου 2011

Αριθμ. 94872/Γ6 (10)
Τροποποίηση − Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ.Β΄/2010) απόφασης Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8, παρ. 1 και 34, παρ. 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄).
2. Τις Υ.Α. 57523/Γ6/4−6−2002 (ΦΕΚ 765/τ.Β΄/2002) με θέμα «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση» και 91076/Γ6/9−9−2002 (ΦΕΚ 1262/τ.Β΄/2002) με θέμα «Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες».
3. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ιδρύσεων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
4. Την υπουργική απόφαση 118842/Γ2/17−9−2008 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.».
5. Την Υ.Α.117611/Γ2/21−9−2010 (ΦΕΚ 1615/τ.Β/6−10−2010) με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
6. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) περί διορισμού της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
9. Την υπ’ αριθμ. 2182/7−6−2010 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων (γενικής παιδείας και εργαστηριακών) στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
10. Την υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ.Β΄/2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)».
11. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010).
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δε δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ.Β΄/2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», ως προς τα παρακάτω εργαστήρια:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ − ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30)

ΠΕ18.(15,13,14,16,17), ΤΕ01(32,33,34,35,36)

ΦΥΤΙΚΩΝ − ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,13,14)

ΠΕ18(15,17,30), ΤΕ01(32,33,34)

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΕ08, ΠΕ18.01, ΠΕ18.27

ΠΕ18.26 ΤΕ01(12,14)

ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ08, ΠΕ18.38

ΠΕ18.27, ΤΕ01.12

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30)

ΠΕ18.(15,13,14,16,17)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12

ΠΕ18.(15,13,14,16,17), ΤΕ01(32,33,34,35,36)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ − ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30)

ΤΕ01(32,33)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ − ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.38, ΠΕ18.27

ΠΕ18(01,26,28), ΠΕ08, ΤΕ01.12

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ − ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕ18.28

ΤΕ01(15,17)

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΠΕ18.01

ΠΕ18.27, ΠΕ18.26, ΤΕ01.14

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΠΕ18.01

ΠΕ08, ΠΕ18.26, ΤΕ01.14

ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ08

ΠΕ18(26,27), ΤΕ01.17

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ.Β΄/2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΦΕΚ 3384/2012 - Αριθμ.156291/Γ6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3384
18 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. 156291/Γ6
Τροποποίηση − Συμπλήρωση αναθέσεων μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8, παρ. 1 και 34, παρ. 6 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄).
2. Την περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118/Α΄) σύμφωνα με την οποία η γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για θέματα αναθέσεων μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών όλων των τύπων σχολείων της γενικής και ειδικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών δεν είναι υποχρεωτική και δεν συνιστά ουσιώδη τύπο για την έκδοση της οικείας κανονιστικής πράξης.
3. Tις υπ’ αριθμ. 57523/Γ6/4.6.2002 (ΦΕΚ 765/Β΄/2002) υπουργικές αποφάσεις με θέμα «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση» και 91076/Γ6/9.9.2002(ΦΕΚ 1262/Β΄/2002) με θέμα «Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες»
4. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ιδρύσεων των  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
5. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.»,
6. Την υπ’ αριθμ. 117611/Γ2/21.9.2010 (ΦΕΚ 1615/Β΄/6.10.2010) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 A΄ 98),
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/12 (ΦΕΚ 372 Β/20.2.2012) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε η παύση λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
9. Την υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25.8.2010(ΦΕΚ 1387/Β΄/2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»,
10. Την υπ’ αριθμ. 94872/Γ6/23.08.2011(ΦΕΚ 1986/Β΄/2011) τροποποιητική − συμπληρωματική υπουργική απόφαση της υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25.8.2010 (ΦΕΚ 1387/Β΄/2010 απόφασης Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,
11. Την υπ’ αριθμ. 76051/5.7.2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄/2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου»
12. Το γεγονός, ότι από την παρούσα απόφαση δε δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε τις αναθέσεις μαθημάτων της υπ’ αριθμ. 94872/Γ6/23.08.2011 (ΦΕΚ 1986/Β΄/2011) απόφασης Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., στο παρακάτω μάθημα γενικής παιδείας των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), ως ακολούθως:

ΜΑΘΗΜΑΑ΄
ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΔΩΝ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΠΕ−02, ΠΕ−10, ΠΕ−13, ΠΕ−70, ΠΕ−71, ΠΕ−18.09 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 104147/Γ6/25.8.2010(ΦΕΚ 1387/Β΄/2010) και 94872/Γ6/23.08.2011 (ΦΕΚ 1986/Β΄/2011) σχετικές αποφάσεις της Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκτύπωση