ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.55242/02-11-2010
ΑΔΑ:4ΙΗΘΚ-3Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλ.: 213 1362024/1342
Fax: 213 1361155

Αριθμ. Εγκυκλίου: 31

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Υπουργείο μας σχετικά με συμβάσεις υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α), ισχύει ότι: «Ειδικά για το τετράμηνο από 1-9-2010 έως 31-12-2010, η μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι 13-9-2010, θα πραγματοποιείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατόπιν παράτασης των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010, ύστερα από διαπραγμάτευση προς απομείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών λύονται αυτομάτως και αζημίως οι υπάρχουσες συμβάσεις.

Στις σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010-2011, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται συμβάσεις μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η μεταφορά των μαθητών ανατίθεται απευθείας με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο για το χρονικό διάστημα από 13-9-2010 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την ανάδειξη των νέων μειοδοτών.
Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτομάτως και αζημίως».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.10, εδάφιο η', του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α), ορίζεται ότι: «Κατ' εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους της αρμοδιότητας της παρ.4 υπ' αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία περιλαμβάνει και τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011». Ως εκ τούτου οι συμβάσεις που θα καταρτιστούν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για το σχολικό έτος 2010 - 2011 πρέπει να καλύπτουν την περίοδο έως και 30/6/2011, με ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία κατακύρωσης του μειοδότη και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 1-1-2011.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εγγράφονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό της (αιρετής) Περιφέρειας.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό το παρόν στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού κι όλους τους λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για ενημέρωση και εφαρμογή.Το παρόν έγγραφο αναρτάται στο διαδίκτυο και μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Pin It

Εκτύπωση